Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:02

Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för kommuner och regioner att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling i Sverige;

Publicerad: 2022-01-24

beslutade den 18 januari 2022. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik. 

2 § Uppgifter till statistik om forskning och utveckling ska på begäran lämnas till SCB senast den sista fredagen i mars varje jämnt år. 

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilagan. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående räkenskapsår samt, för avsnitt D, framtida förhållanden. Avsnitt A-E beläggs med uppgiftslämnarplikt. 

4 § Övriga upplysningar (avsnitt F) lämnas frivilligt. Samtliga uppgifter får uppskattas. 

5 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som anges i 2§. 

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2020:4) om skyldighet för kommuner och regioner att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling, upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Birgitta Mannfelt
(Ekonomisk Statistik och Analys)