Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:04

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder;

Publicerad: 2022-02-03

Hämta föreskriften:

beslutade den 1 februari 2022 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder. 

2 § Kommuner, regioner samt kommunala bolag som ingår i sektor offentlig förvaltning enligt standard för klassificering av institutionella enheter, S.13, ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 1–3. Bilaga 1 avser kommuner, bilaga 2 avser regioner och bilaga 3 avser kommun- och regionägda bolag. Uppgifterna ska lämnas till SCB. De lämnade uppgifterna ska avse ställningsvärden vid respektive kvartals utgång samt förändringar som skett under perioden. 

3 § Uppgifterna ska lämnas för

   a) kvartal 1, senast vecka 16 2022,

   b) kvartal 2, senast vecka 31 2022,

   c) kvartal 3, senast vecka 42 2022, och

   d) kvartal 4, senast vecka 4 2023. 

4 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 3 §. 

5 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med blanketterna i bilaga 1–3. Vid insamlingstillfället lämnar SCB upplysningar och närmare anvisningar för hur uppgifterna ska lämnas. 

Denna författning träder i kraft den 28 mars 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:6) om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Linda Larserö
(Ekonomisk statistik och analys)