Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:13

Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi;

Publicerad: 2022-03-18

beslutade den 15 mars 2022.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess lydelse enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704.

2 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 01-96, exklusive 84 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter om företagens ekonomi till SCB.

3 § De begärda uppgifterna ska lämnas senast den 21 maj, den 10 september eller den 24 september varje år. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. Om företaget har haft brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år undersökningen genomförs.

4 § De uppgifter som ska lämnas avser uppgifter om intäkter och kostnader, varulager, sysselsättning, investeringar, handelsmarginaler samt tillgångar och skulder enligt vad som föreskrivs i bilagan.

5 § Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i enlighet med specifikationerna i bilagan eller på den blankett som erhålls vid begäran från SCB.

6 § Om det finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 3 §.

Denna författning träder i kraft den 22 april 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:9) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Christina Thörne
(Ekonomisk statistik och analys)