Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:03

SCB:s föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it;

Publicerad: 2020-02-07

beslutade den 21 Januari 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om företagens utgifter för it ska på begäran lämnas en gång per år till SCB. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut med statistiska metoder.

2 § Uppgifterna ska på begäran lämnas till SCB senast den första torsdagen i april eller vid en senare tidpunkt som SCB beslutar om och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämning Företagens utgifter för it 2019 (bilaga).

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2020, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:4) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Björn Forssell
(Ekonomisk statistik)