På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-03
Nr 2015:95

Författare

Susanne Gullberg Brännström

arbetar med arbets­mark­nads­­statistik på SCB.

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Therese Hedlund

arbetar med arbets­mark­nads­­statistik på SCB.

010-479 65 44

therese.hedlund@scb.se

Fakta

Så definierar vi unga som varken arbetar eller studerar

Information om unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) får vi fram genom register­studier. För att ingå i gruppen får de inte ha haft någon studerande­inkomst eller deltagit i studier under det aktuella året och inte heller ha varit registrerade på grund- eller forskar­utbildning vid högskola eller universitet. Summan av eventuell inkomst från arbetsgivare och aktiv närings­verksamhet (exklusive underskott) plus inkomst från grundläggande militär­utbildning får inte överstiga ett basbelopp.

I gruppen ingår inte ungdomar som har arbets­pendlat till Norge eller Danmark. Personer som har deltagit i svenska för invandrare (sfi) 60 timmar eller mer under det aktuella året ingår inte heller.

UVAS, NEETS och ungdomsarbetslöshet

SCB mäter också unga som varken arbetar eller stu­derar genom intervjuer i Arbetskrafts­undersökningarna (AKU) och utgår då från Eurostats definition NEET (Not in Employment, Education, or Training). Det måttet omfattar personer som under en given vecka inte var sysselsatta, och som inte heller deltagit i studier under veckan eller tre veckor tidigare. De olika statistiska källorna gör att resultaten skiljer sig åt. NEETS var en genomsnittlig vecka 73 700 personer, i åldern 20–24, år 2012.

Ungdomsarbetslöshet är ett helt annat begrepp. För att räknas som arbetslös enligt AKU ska man bland annat söka och kunna ta ett arbete. För unga innebär det till exempel att studerande som sökt och kunnat ta ett sommarjobb eller extrajobb kan räknas som arbetslösa.

Fakta

Artikeln baseras på Register­baserad aktivitets­statistik (RAKS) som beskriver en individs totala försörjning och anknytning till arbetsmarknaden. Statistiken om UVAS finns även på kommunal nivå.

Det är temagruppen Unga i arbetslivet som har utarbetat analysmodellen för unga som varken arbetar eller studerar. Temagruppen är ett samarbets­projekt mellan Arbetsförmedlingen, Communicare, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

100 000 unga varken arbetar eller studerar

Närmare 100 000 unga varken arbetar eller studerar och nästan var fjärde av dem saknar helt inkomst. Jämfört med andra i samma ålder är det få som har gymnasieutbildning eller högre.

Kvinnas huvud med knut i håret sett bakifrån

Var åttonde 20–25-åring varken studerar eller har en inkomst över basbeloppet 44 000 kronor, visar siffror från 2012. Totalt rör det sig om 99 300 personer, lika många kvinnor som män. Genom att identifiera vilka de är och hur de försörjer sig, ökar möjligheterna att ge rätt stöd för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden.

Citat

Få högutbildade bland unga som varken arbetar eller studerar

Andel bland unga 20–25 år i befolkningen respektive bland unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) efter utbildningsnivå, år 2012

Diagram: Få högutbildade bland unga som varken arbetar eller studerar

Vi kan börja med att titta på gruppens huvudsakliga inkomstkälla för att få en idé om vad de gör när de varken arbetar eller studerar. Många av kvinnorna var föräldralediga (23 procent) och inom denna inkomstkategori återfanns även den största könsskillnaden, då endast 0,4 procent av männen var föräldralediga. Männens främsta inkomstkälla var istället ersättning för arbetsmarknadspolitiska program (20 procent).

De som helt saknade inkomst var en relativt stor grupp, 22 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Hälften av dem var utrikes födda. Bland personer som saknar inkomst finns en mängd möjliga försörjningssätt där inte alla syns i SCB:s register. Exempelvis kan personen ha lämnat Sverige, antingen permanent eller för att studera, arbeta eller resa utomlands, utan att ha meddelat Skatteverket. Han eller hon kan också ha arbetat svart eller blivit försörjd av en partner eller föräldrar. Ett annat möjligt försörjningssätt är att leva på kapitalinkomst, men en kontroll visar oss att enbart ett fåtal i denna grupp hade en kapitalinkomst som var större än ett basbelopp.

Jämfört med hela befolkningen i samma ålder hade de här ungdomarna en låg utbildningsnivå. Knappt 30 procent hade enbart grundskoleutbildning medan 38 procent av gruppen hade en treårig gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. För 15 procent saknades information om utbildning, något som framförallt är vanligt bland utrikes födda.

Majoriteten av gruppen, 56 procent, var födda i Sverige av inrikes födda föräldrar, medan 27 procent var utrikes födda. Resten var födda i Sverige med utrikes födda föräldrar (7 procent) eller med en inrikes född och en utrikes född förälder (10 procent). Men jämfört med befolkningen i samma ålder, där 70 procent var födda i Sverige med inrikes födda föräldrar och 15 procent utrikes födda, var utrikes födda överrepresenterade i den här gruppen. Bland dem hade hälften invandrat till Sverige mellan 2009 och 2012. Det innebär att de inte har haft så lång tid på sig att etablera sig i det svenska samhället, vilket kan vara en förklaring till att de har hamnat i den här gruppen.

I Stockholms län fanns det största antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar, 19 500 personer. I Västra Götalands län bodde 16 600 personer medan 15 500 personer var folkbokförda i Skåne län. Mer än hälften av gruppen bodde alltså i storstadsområden år 2012.

Citat

Vi får dock en annan bild om vi ser till andelen ungdomar i den undersökta gruppen i förhållande till hela befolkningen i samma ålder. Då visar statistiken att Södermanlands och Gävleborgs län hade högst andel unga som varken arbetade eller studerade i förhållande till länets befolkning i samma ålder, 16 procent, och att både Västra Götalands och Stockholms län ligger under riks­genomsnittet med 12 procent. Lägst andel återfanns i Västerbottens och Uppsalas län, under 10 procent.

Gävleborg och Södermanland toppar

Andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) av befolkningen 20–25 år, efter län, år 2012

Diagram: Gävleborg och Södermanland toppar

En annan jämförelse med befolkningen i samma ålder visar stora skillnader mellan de två grupperna när det gäller huvudsaklig inkomstkälla. Det är dock viktigt att komma ihåg att unga som varken arbetar eller studerar vid jämförelsen även ingår i befolkningen.

Många saknar helt inkomst

Huvudsaklig inkomstkälla för befolkningen respektive unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) ålder 20–25, år 2012. Procent

UVAS 2012Befolkning 2012
Huvudsaklig inkomstkällaKvinnorMänKvinnorMän
Löneinkomst <basbelopp17,321,15,55,6
Löneinkomst >basbelopp57,362,7
Studiemedel20,516,8
Föräldraledighet samt
vård av närstående
22,60,44,30,1
Aktivitetsersättning1316,42,12,5
Ekonomiskt bistånd11,214,92,83,3
Ersättning för
arbetsmarknads-
politiska program1
11,320,42,44
Övrigt22,22,30,60,5
Saknar inkomst22,424,54,54,5
Totalt100100100100
Antal49 59049 710387 216404 974
  1. Exempelvis viss praktik på en arbetsplats eller arbetsmarknadsstudier
  2. Arbetslöshetsersättning, sjukdoms- och arbetsskadeersättning samt ålderspension (inklusive efterlevandepension)

Den allra största skillnaden mellan grupperna var självklart att många, 79 procent av hela befolkningen i åldern 20 till 25 år, hade en löneinkomst över ett basbelopp eller inkomst av studier, vilket ingen i den undersökta gruppen hade (eftersom det var urvalskriteriet för gruppen). Istället ser vi att det var många fler i den sistnämnda gruppen som försörjde sig genom ekonomiskt bistånd eller fick ersättning för arbetsmarknadspolitiska program.

Av de unga som varken arbetar eller studerar hade 19 procent minst ett barn under sju år, att jämföra med knappt 9 procent av befolkningen. Det är en förklaring till att andelen föräldralediga kvinnor var så mycket större bland dem än bland befolkningen som helhet. Viktigt att notera är ändå att föräldraledighet i sig kan vara en orsak till att en person räknas till gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Studier som följer samma grupp två år i rad visar att de föräldralediga kvinnorna i ganska stor utsträckning lämnar gruppen det andra året och går tillbaka till den sysselsättning de hade innan de kom in i gruppen.

Etiketter