På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-10-06
Nr 2016:58

Författare

Anna Nyman

arbetar med barn- och familje­statistik på SCB.

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se

Fakta

Artikeln handlar om hemmaboende barn i åldrarna 0–17 år. Uppgifterna om familjetyp och syskon baseras på vilka personer som är folkbokförda i samma bostad som barnet. För barn vars föräldrar har separerat är det vanligt att barnet bor växelvis hos sin mamma och sin pappa. I denna artikel betraktas barnet som boende hos den förälder där han/hon är folkbokförd.

Barn med svensk bakgrund avser barn födda i Sverige, där en eller båda föräldrarna är födda i Sverige. Barn med utländsk bakgrund avser barn som är utrikes födda samt barn födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Uppgifterna kommer från SCB:s barn- och familjestatistik:

Ny statistik om barn

Statistik över barns familjer har tidigare skapats utifrån personer som är folk­bok­förda på samma fastighet och har relationer med varandra.

Genom en utveckling av statistiken skapas familjer nu utifrån de personer som är folk­bok­förda på samma bostad och har relationer med varandra. Denna förändring leder till att barns familje­för­håll­anden kan beskrivas på ett bättre sätt än tidigare. Bland annat identifieras fler ombildade familjer, där barn bor till­sammans med en förälder och en styv­förälder.

136 000 barn bor med en styvförälder

Två föräldrar och ett syskon – så ser de flesta barns hemförhållanden ut. Men 7 procent bor tillsammans med en styvförälder och 13 procent med halvsyskon eller styvsyskon. Med hjälp av ny statistik från SCB får vi en bättre bild av barns familjer än tidigare.

Ett barn viskar i annat barns öra

I Sverige finns ungefär två miljoner barn under 18 år. De flesta, tre av fyra, bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar, det vill säga biologiska föräldrar eller adoptiv­föräldrar. 18 procent av barnen bor tillsammans med en ensam­stående förälder och 7 procent, eller 136 000 barn, bor tillsammans med en förälder och en styv­förälder. För barn som bor med enbart en av föräldrarna är det vanligare att bo med sin mamma än med sin pappa.

Citat: 81 % av barnen under 18 år bor tillsammans med ett eller flera syskon.Hur vanligt det är med olika familje­typer skiljer sig åt bland annat mellan barn i olika åldrar, med olika bak­grund och som bor i olika delar av landet. Bland de yngsta barnen bor nära nio av tio med båda sina bio­logiska föräldrar eller adoptiv­föräldrar. I takt med att barnen blir äldre är det fler som varit med om en separation mellan föräldrarna och därmed är det en högre andel av de äldre barnen som bor till­sammans med en ensamstående förälder eller en förälder och en styv­förälder. Bland 17-åringar bor fyra av tio med en ensam­stående förälder eller en förälder och en styv­förälder.

Ungefär var femte barn i Sverige har utländsk bakgrund, en andel som har ökat under senare år. Barn med utländsk bakgrund bor i mindre utsträckning än barn med svensk bakgrund tillsammans med båda sina biologiska eller adoptiv­föräldrar. I denna grupp är det istället en högre andel barn som bor tillsammans med en ensam­stående mamma. Att barn med utländsk bakgrund i mindre utsträckning bor med båda föräldrarna förklaras både av att det är relativt vanligt att barn invandrar med enbart en av sina föräldrar och att det är vanligare med separa­tioner i denna grupp.

Andelen barn som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar varierar mellan landets kommuner. Högst är andelen i Habo, 86 procent, och lägst i Filipstad, 61 procent. I Hallands, Kronobergs och Jönköpings län samt i krans­kommuner kring stor­städerna Stockholm, Göteborg och Malmö finns många kommuner där en stor andel barn bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar.

Yngre barn bor ofta med båda föräldrarna

Familjetyp för barn 0–17 år, efter ålder. 2014. Procent

Bland de yngsta barnen bor ungefär nio av tio med båda sina biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar. Äldre barn bor i större utsträckning med en ensamstående förälder eller en förälder och en styvförälder.

Mer än åtta av tio barn under 18 år bor tillsammans med ett eller flera syskon. Det kan vara hel­syskon, halv­syskon eller styv­syskon. De flesta bor enbart tillsammans med hel­syskon, det gäller nära sju av tio barn. Men 248 000 barn, eller 13 procent, bor tillsammans med halv­syskon eller styv­syskon.

Hur vanligt det är med olika slags syskon skiljer sig åt mellan barn i olika slags familjer. Att bo med halv- eller styv­syskon är betydligt vanligare bland barn som bor med en förälder och en styv­förälder än bland dem som bor med båda sina biologiska föräldrar eller adoptiv­föräldrar. Det gäller 60 procent av barnen som bor med en förälder och en styv­förälder jämfört med 6 procent av barnen som bor med båda sina ursprungliga föräldrar.

Citat: Bland 17-åringar bor fyra av tio med en ensamstående förälder eller en förälder och en styvförälder.Hur stor andel som bor med syskon skiljer sig åt mellan barn i olika åldrar. Lägst är andelen bland 0- och 1-åringar, av dem bor omkring 60 procent med syskon. Många av dessa barn är först i syskon­skaran och kommer senare att få yngre syskon. Högst andel finns i åldrarna 6–11 år, där nära 90 procent bor tillsammans med syskon. Bland ton­åringar är andelen något lägre. Det kan bero på att barnet har äldre syskon som hunnit flytta hemifrån.

Det är vanligast att bo med ett syskon, det gör nästan hälften av alla barn. Det är särskilt vanligt bland barn som bor med båda sina ursprungliga föräldrar. Att bo med två eller fler syskon är vanligare bland barn som bor tillsammans med en av sina föräldrar och en styv­förälder, medan barn med ensam­stående föräldrar i större utsträckning inte bor tillsammans med något syskon. Det finns även barn som bor med ett stort antal syskon. År 2014 fanns 742 barn i drygt 70 familjer som hade 10 eller fler hemma­boende syskon.

Hur många syskon man bor tillsammans med skiljer sig åt mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. Barn med svensk bakgrund bor i större utsträckning med ett syskon, medan barn med utländsk bakgrund i större utsträckning bor med tre eller flera syskon.

Barn kan också ha syskon som de inte bor tillsammans med. Det kan handla om äldre syskon som flyttat hemifrån eller syskon som bor med en av sina föräldrar i en annan familj. Knappt 2 procent av barnen har helsyskon som bor med en av sina föräldrar i ett annat hushåll. Det kan exempelvis vara familjer där föräldrarna separerat och ett av barnen bor tillsammans med mamman och ett barn tillsammans med pappan.

Hälften bor med ett syskon

Antal hemmaboende syskon bland barn 0–17 år. 2014. Procent

Omkring hälften av barnen bor tillsammans med ett syskon. Ungefär vart femte barn bor tillsammans med två syskon, eller har inga hemma­boende syskon, medan vart tionde barn har tre eller flera hemmaboende syskon.

Vanligare att barn med utländsk bakgrund bor med tre syskon

Antal hemmaboende syskon bland barn 0–17 år, efter bakgrund. 2014. Procent

En jämförelse av barn med svensk och utländsk bakgrund visar att barn med svensk bakgrund i större utsträckning har ett hemma­boende syskon, medan barn med utländsk bakgrund i större utsträckning har tre eller flera hemma­boende syskon.

Vanligt att bo med båda sina ursprungliga föräldrar i söder

Andel barn 0–17 år boende med bådasina ursprungliga föräldrar. Procent

Etiketter