På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-30
Nr 2013:58

Författare

Ann-Zofie Duvander

forskare och lektor i demo­grafi och socio­logi vid Stock­holms universitet.

ann-zofie.duvander@sociology.su.se

Ida Viklund

doktorand i socio­logi vid Stock­holms universitet.

ida.viklund@sociology.su.se

Fakta

Föräldrapenningen är 480 dagar varav 60 dagar är reserverade för vardera föräldern. Dessa dagar kan användas tills barnet fyller 8 år. Adoptivföräldrar kan använda föräldrapenning under 8 år från att barnet är i deras vård, men högst tills barnet är 10 år. Ersättningen för 390 dagar är relaterad till förälderns inkomst och de övriga 90 dagarna ersätts med en relativt låg ersättning som är densamma för alla föräldrar. Det är också möjligt att vara föräldraledig från arbete utan betalning vilket är ett vanligt sätt att förlänga föräldraledighetsperioden.

Av alla föräldrapenningdagar som använts under 2012 tog pappor ut 24 procent (officiell statistik från Försäkringskassan). I den här studien ingår inte de 10 dagarna med så kallad tillfällig föräldrapenning som kan tas ut vid barns födelse eller i samband med adoption. Vid adoption får mamman och pappan fem dagar var av dessa.

Adoptivföräldrar delar föräldrapenning jämnare

Adoptivföräldrar delar föräldra­penn­ingen jämnare än vad biolog­iska för­äldrar gör. För både bio­log­iska barn och adop­tiv­barn är trenden att papporna tar ut allt­fler dagar med för­äldra­penn­ing under de tre första åren, men mammorna tar fort­far­ande den största delen av för­äldra­penningen.

Skrattande familj

De flesta biologiska pappor och adoptivpappor tar ut någon föräldrapenning under de första tre åren, men adoptivpappor tar ut fler dagar det första året efter adoptionen än vad biologiska fäder gör under barnets första levnadsår. Att biologiska pappor väntar med föräldraledighet tills barnet är lite äldre brukar förklaras med att amningen då är avslutad. Samma förklaring gäller inte för adopterade barn men det visar sig ändå att pappor tar färre dagar den första tiden om barnen är yngre vid adoptionen, jämfört med om barnen är lite äldre. Det finns ingen uppgift om hur många dagar med föräldrapenning som adoptivfäder tagit ut i samband med resa för att hämta barnet, men det kan eventuellt bidra till att förklara varför adoptivfäder tar ut fler dagar under det första året.

Citat: Adoptivfäder tar ut större andel av föräldrapenningdagarna än biologiska fäder.Den största delen av föräldrapenningen tas ut under barnets första två år men det är också vanligt att spara dagar tills barnet blir något äldre. Allt som allt tog biologiska föräldrar ut något fler dagar än adoptivföräldrar under de första åren. Vissa av skillnaderna mellan adoptivföräldrar och biologiska föräldrar kan förklaras med att det är vanligare med en jämnare fördelning av dagarna bland föräldrar som är högutbildade och har hög inkomst, det vill säga karakteristik som är vanligare bland adoptivföräldrar. Men även när hänsyn tas till skillnader i ålder, utbildningsnivå, inkomst och yngre syskon så tog adoptivpappor i genomsitt ut nästan tolv dagar mer föräldrapenning än biologiska pappor.

Sverige har tillsammans med de andra skandinaviska länderna den högsta andelen internationellt adopterade barn i relation till storleken på befolkningen. Internationella adoptioner blev vanligt under 1960‑talet men har minskat något på senare tid. Åren 1995‑2005 adopterades 800‑1 000 barn per år från utlandet . Därefter har antalet successivt minskat till ungefär 600 barn år 2011. Bland de barn som adopterades åren 1995‑2005 var det något fler flickor än pojkar. En anledning till minskningen är att intresset att adoptera har ökat i andra länder och även i många av barnens hemländer. Därmed har det blivit längre köer efter barn idag och i många fall har adoptionsprocessen blivit mer krävande. Intresset för adoptioner kan också ha minskat genom att möjligheterna att få hjälp med att få barn på biologisk väg har ökat. Kostnaden för att adoptera är också hög.

Citat: 37 år var medelåldern för nyblivna adoptivmödrar åren 1995-2005.Uttaget av föräldrapenning under de tre första åren har jämförts för barn som föddes respektive adopterades under åren 1995‑2005. Analysen gäller barn som hade antingen två biologiska föräldrar eller två adoptivföräldrar, där paren inte hade något barn tidigare. De föräldrar som adopterade var ofta något äldre än biologiska föräldrar. Medelåldern vid tiden för det första barnets ankomst var 37 år för adoptivmammor och 29 år för biologiska mammor. Över hälften av adoptivföräldrarna hade högskoleutbildning medan färre än hälften av de biologiska föräldrarna hade det. De flesta adoptivföräldrar var gifta och hade troligen levt ihop längre än genomsnittet för biologiska föräldrar.

Efter att man tagit hänsyn till skillnader i båda föräldrarnas ålder, utbildningsnivå och inkomst samt om ett syskon tillkommer under de tre åren är det tydligt att adoptivfäder tagit ut större andel av föräldrapenningen är biologiska fäder. Det finns ett tydligt samband med barnets ålder vid adoptionen. Adoptivfäderna tog ut större andel av föräldrapenningsdagarna om barnet var något äldre när det adopterades.

Adoptivfäder tar fler föräldrapenningdagar det första året

Pappors förväntade antal föräldrapenningdagar för biologiska barn och adoptivbarn efter barnets ålder för biologiska barn, respektive antal år som passerat efter adoptionen för adoptivbarn

Linjediagram över pappors förväntade antal föräldrapenningdagar för biologiska barn och adoptivbarn efter barnets ålder för biologiska barn, respektive antal år som passerat efter adoptionen för adoptivbarn

Adoptivpappor tog ut fler dagar med föräldrapenning under det första året än biologiska pappor. Det gällde även för barn som var yngre än 1 år vid adoptionen.

Adoptivpappor tar ut större andel av föräldrapenningdagarna än biologiska fäder

Pappors andel av alla föräldrapenningdagar använda under barnets första tre år, respektive de tre första åren efter adoptionen

Linjediagram över pappors andel av alla föräldrapenningdagar använda under barnets första tre år, respektive de tre första åren efter adoptionen

Under perioden 1995‑2005 ökade de biologiska pappornas andel av antalet dagar med föräldrapenning från 10 till 20 procent. För barn som adopterades 2005 använde adoptivfäderna 25 procent av de föräldrapenningdagar som togs ut under de tre första åren.

Etiketter