På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-10-06
Nr 2016:63

Författare

Helena Rudander

arbetar med Under­sök­ning­arna av barns levnads­för­håll­anden på SCB.

010-479 41 24

helena.rudander@scb.se

Fakta

I Undersökningarna av barns levnads­förhåll­anden, Barn-ULF, intervjuas barn som är 12–18 år. De får svara på hur de har det och hur de upplever sin vardag. I denna artikel har barnen delats in i två ålders­grupper, 12–15 respektive 16–18 år. Resultaten baseras på under­sök­ningar som genom­förts 2014 och 2015.

Referenstid för de indikatorer som tas upp i artikeln är det senaste halvåret, med undantag för indika­torerna att vara nöjd med sig själv och att må bra, i de fallen handlar det om känslan vid intervju­tillfället.

När ”flera gånger i veckan” nämns i texten inkluderar detta om inget annat anges även barn som har svarat ”varje dag”.

Äldre flickor ofta trötta och stressade

Det finns barn som har påtagliga problem med stress, trötthet och sömn. Dessa problem är ofta vanligare bland flickor än bland pojkar. Bland flickor i 16–18-årsåldern är sex av tio trötta i skolan flera gånger i veckan.

Ung kvinna

Vi kan alla känna oss trötta, stressade och ha ont i huvudet någon gång ibland men att ha det återkommande flera gånger i veckan är betydligt mer påfrestande. Det förekommer dock redan bland barn visar intervjuer som gjorts med 12–18 -åringar i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.

Fyra av tio barn har varit trötta i skolan flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Det är fler flickor än pojkar som har känt sig trötta, varannan flicka jämfört med var tredje pojke. Ett av tio barn har känt sig trött varje dag.

Att vara trött i skolan är vanligare bland barn i åldrarna 16–18 år. Nästan hälften av dem har känt sig trötta flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Sex av tio flickor kände sig trötta jämfört med fyra av tio pojkar. Bland de äldre flickorna var det två av tio som var trötta i skolan varje dag.

Citat: Fyra av tio barn har varit trötta i skolan flera gånger i veckan under det senaste halvåret.

Barn som är 12 år och äldre behöver generellt 8–9 timmars sömn per natt. Men precis som för vuxna kan det variera eftersom barn är olika och därmed har olika behov.

En anledning till att barn är trötta i skolan kan vara att de har svårt att somna på kvällarna. Vart femte barn har haft svårt att somna flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Det är lika vanligt bland flickor som bland pojkar. Det finns inte heller någon skillnad mellan yngre och äldre barn.

Även dålig nattsömn kan medföra att barn känner sig trötta i skolan. 15 procent av barnen sov dåligt flera nätter varje vecka under det senaste halvåret. Fler äldre än yngre barn sov dåligt och det var vanli­gare bland flickor än pojkar. Var femte flicka sov dåligt jämfört med var tionde pojke.

Stress i vardagen är något som många barn upplever. Tre av tio barn har känt sig stressade flera gånger i veckan det senaste halvåret. Det är bland de äldre barnen som det är vanligast att känna sig stressad och framförallt bland flickorna. Drygt hälften av flickorna i åldrarna 16–18 år har känt sig stressade flera gånger i veckan under det senaste halvåret jämfört med en fjärdedel av pojkarna i samma ålder. Bland de äldre flickorna var det en av tio som kände sig stressad varje dag.

Flickor är tröttare ...

Andel barn 12–18 år som har varit trötta under dagarna i skolan flera gånger i veckan/varje dag under det senaste halvåret, 2014–2015. Procent

Nästan 60 procent av flickorna mellan 16 och 18 år var trötta i skolan flera dagar i veckan under senaste halvåret.

... och mer stressade än pojkar

Andel barn 12–18 år som har känt sig stressade flera gånger i veckan/varje dag under det senaste halvåret, 2014–2015. Procent

Nästan 60 procent av flickorna och drygt 20 procent av pojkarna har känt sig stressade flera gånger i veckan under det senaste halvåret.

Var femte flicka har huvudvärk flera gånger i veckan

Andel barn 12–18 år som har haft huvudvärk respektive ont i magen flera gånger i veckan/varje dag under senaste halvåret, 2014–2015. Procent

Nästan 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna har haft ont i huvudet flera gånger i veckan.

Huvudvärk och ont i magen är fysiska besvär som kan vara symtom på stress. Resultat från undersökningen visar att dessa besvär är vanligare bland flickor än pojkar.

14 procent av barnen har haft huvudvärk flera gånger i veckan under det senaste halvåret, det gäller var femte flicka och var tionde pojke. 10 procent har haft ont i magen. Det är ingen skillnad mellan de yngre och äldre barnen, varken vad det gäller huvudvärk eller ont i magen.

Trots att det är vanligt att barn har problem med sömn, stress, huvudvärk och magont så tyckte så gott som alla barn, 98 procent, att de mådde ganska eller mycket bra. Det var nästan 60 procent som tyckte att de mådde mycket bra. Av dem som mår mycket bra är det fler pojkar än flickor, nästan två tredjedelar av pojkarna jämfört med hälften av flickorna mådde mycket bra.

Att vara nöjd med sig själv är en faktor som kan bidra till välmående och vice versa. Majoriteten av barnen, 85 procent, var för det mesta eller ganska ofta nöjda med sig själva. Tittar vi enbart på dem som för det mesta är nöjda med sig själva ser vi att fyra av tio barn är det. Bland barn mellan 16 och 18 år är det dubbelt så många pojkar som flickor som känner så.

Sammantaget visar undersökningen att det är de äldsta flickorna som har störst problem med stress, trötthet, ont i huvudet och magen. Den visar också att färre flickor än pojkar känner att de mår mycket bra och är nöjda med sig själva.

Etiketter