På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:16

Författare

Jessica Forsman

arbetar med kund‑ och med­arbet­ar­under­sök­ningar på SCB.

010-479 47 01

jessica.forsman@scb.se

Fakta

Äldreomsorg

Äldre­omsorg betyder att äldre människor på grund av nedsatt psykisk eller fysisk hälsa får hjälp med det de behöver för att klara sin vardag.

Hemtjänst

En person som har hem­tjänst får hjälp i sitt hem av personal med till exempel medicinering, på­kläd­ning eller städ­ning. Syftet med hem­tjänst är att indi­viden ska kunna fort­sätta att bo kvar hemma. Drygt 200 000 äldre per­soner har hem­tjänst.

Äldreboende

Ett äldre­boende är ett hem för äldre per­soner som inte klarar av att bo på egen hand. Per­soner som bor på äldre­boende har svårt att klara av de dagliga sysslor som krävs för att kunna bo kvar hemma. Cirka 100 000 per­soner bor på äldre­boende.

Om undersökningen

Social­styrelsen fick 2006 ett regerings­uppdrag att genomföra årliga nationella brukar­under­sökningar bland personer som har äldre­omsorg. SCB fick upp­giften av Social­styrelsen att genomföra under­sökning­arna som gjorts 2008 och 2010. Resultaten finns redo­visade både för riket som helhet samt för varje kommun.

Personerna som med­verkar i under­sökningen är 65 år eller äldre och har hem­tjänst eller bor på äldre­boende. Drygt 143 000 av dessa fick under våren 2010 en enkät med frågor som rör vården och om­sorgen inom hem­tjänst och på äldre­boenden. 70 procent av de per­soner som har hem­tjänst besvarade enkäten, mot­svarande siffra för äldre­boende var 58 procent.

För varje område finns ett antal frågor som brukarna har fått besvara. Dessa varierar beroende på om enkäten är riktad till per­soner med hem­tjänst eller till dem som bor i äldre­boende.

Betygs­index under 40 kan tolkas som ”inte godkänt”. Om ett område fått 55 anses per­sonerna vara ”nöjda” och ett betyg på 75 eller högre kan tolkas som att per­sonerna är ”mycket nöjda”.

Nöjd-Kund-Index (NKI) är ett hel­hets­betyg som beräknas utifrån vad brukarna i under­sökningen har svarat på tre specifika frågor som rör verk­samheten som helhet. Frågorna handlar om den samman­tagna hjälpen/om­vård­naden, hur väl hjälpen upp­fyller per­sonens för­vänt­ningar på den samt hur nära eller långt ifrån den perfekta hem­tjänsten ­eller det perfekta äldre­boendet man anser att man har/bor i.

Äldreomsorgen får gott betyg

Den svenska äldreomsorgen är kritiserad emellanåt men de allra flesta äldre som får hemtjänst eller som bor på äldreboende ger omsorgen ett gott betyg. Det visar resultaten från den nationella brukar­under­sökningen som genomfördes under våren 2010.

Vårdpersonal håller armen om en gammal dam

Resultaten från den nationella brukarundersökningen är ett viktigt verktyg för beslutsfattare. Dels får de kunskap om vad som fungerar bra, dels vilka brister det finns inom äldreomsorgen. Resultaten från undersökningen har bland ­annat bidragit till att regeringen tillsatt en äldresamordnare på Socialdepartementet som har till uppgift att förbättra äldreomsorgen.

Personer med äldreomsorg är överlag nöjda och många gånger mycket nöjda med den vård och omsorg de får inom både hemtjänst och på äldreboende. Resultaten har förbättrats inom ett flertal av områdena sedan undersökningen gjordes 2008. Helhetsbetyget NKI (Nöjd-Kund-Index) för personer som har hemtjänst blev 75, graderat på en skala 0 till 100. Motsvarande betyg för personer som bor på äldreboende var 72. För både hemtjänst och äldreboende var detta betyg högre än 2008. NKI varierar mellan kommunerna. För hemtjänst låg betyget mellan 62 och 89 och för äldreboende mellan 53 och 87.

Personer på äldreboenden var mest nöjda med området Vårdinsatser som omfattar frågor om den hjälp brukarna får med medicinering, såromläggning och rehabilitering. Personer som får hemtjänst är allra mest nöjda med Bemötandet samt Tryggheten i hemmet. Här har man fått besvara frågor om vad man anser om bemötande och respekt från personalen samt hur trygg man känner sig i hemmet med det stöd man får av hemtjänsten.

Lägst betyg, inom både hemtjänst och äldreboende, får Social samvaro och aktiviteter. Här har frågorna handlat om möjligheten att göra sådant man trivs med, få en pratstund med personalen, möjlighet att komma ut när man vill samt aktiviteter som erbjuds på äldreboendet.

Resultaten från undersökningen tyder inte på några större skillnader mellan könen förutom inom några få områden. Inom hemtjänsten är kvinnor mindre nöjda än män med Maten samt Städning, tvätt och dusch. Bland kvinnor och män på äldreboenden är kvinnor mindre nöjda än män med Maten samt Social samvaro och aktiviteter.

De som är 80 år eller äldre är som helhet mest nöjda då de har ett högre NKI både inom hemtjänst och inom äldre­boende än de yngre åldersgrupperna.

Majoriteten av personerna i undersökningen uppger att de har gott eller någorlunda bra hälsotillstånd. Ju bättre hälsa man anser sig ha, desto nöjdare är man. De allra flesta behöver någon form av hjälpmedel när de ska förflytta sig inomhus. Detta är vanligare bland de som bor på äldre­boende än bland dem som har hemtjänst. Framför allt är det käpp eller rollator de har till sin hjälp. De som har större behov av hjälp­medel vid förflyttning är generellt mindre nöjda än de som klarar sig utan hjälpmedel.

På grund av nedsatt hälsa har en relativt stor andel inte kunnat besvara enkäten själva, speciellt bland dem som bor på äldreboende. Dessa personer är mindre nöjda än de som kunnat besvara enkäten själva. De som inte kunnat besvara enkäten själva har ofta fått hjälp av en närstående eller anhörig att besvara den.

Lägst betyg för social samvaro och aktiviteter

Betyg för äldreboende i hela riket 2008 och 2010

Stapeldiagram över betyg för äldreboende och hemtjänst i hela riket 2008 och 2010

Betyg för hemtjänst i hela riket 2008 och 2010

Etiketter
 

Välfärd

Omslag Välfärd 1, 2011

Artikeln har publi­cerats i tid­skriften Välfärd.

Välfärd 1/2011

Lästips

Social­styrelsens rapport om nationella brukar­under­sökningen.

Mer om brukar­under­sökningar på www.scb.se/NKI