På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-04-24
Nr 2013:31

Författare

Johan Tollebrant

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 49 96

johan.tollebrant@scb.se

Christer Rosén

arbetar med Arbets­krafts­under­sök­ning­arna på SCB.

aku@scb.se

Fakta

Arbetskrafts­under­sök­ningarna

Syftet med Arbets­­krafts­­under­­sök­­ningarna (AKU) är att beskriva aktuella arbets­­mark­­nads­­för­­håll­­anden för hela befolk­­ningen i ålders­­gruppen 15‑74 år och att ge informa­tion om utveck­­lingen på arbets­­mark­naden. De slump­mässigt utvalda personerna i urvalet tele­fon­­inter­vjuas.

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken avser en viss vecka och inter­vjuerna görs i direkt anslut­ning till denna mätvecka.

Arbets­krafts­under­sök­ning­arna belyser här det svenska arbets­­krafts­­utbudet från ett barn­perspek­tiv, där en förälder kan ha flera barn.

Allt fler mammor jobbar heltid

Under perioden 2000‑2012 har andelen barn som har en heltids­arbetande mamma ökat med 7 procentenheter Men det är fortfarande betydligt vanligare att barnens pappor arbetar heltid. Förra året hade 74 procent en heltids­arbetande pappa, medan motsvarande siffra för mammorna var 42 procent.

Ung kvinna pratar i mobiltelefon på en byggarbetsplats

År 2012 hade 92 procent av alla barn en pappa och 82 procent en mamma som förvärvsarbetade. Hur stor den här andelen är beror till viss del på konjunkturen i Sverige. Mellan år 2000 och 2012 ökade andelen barn med föräldrar som arbetade. Andelen barn som hade en förvärvsarbetande mamma ökade mest, med 3 procentenheter, från 79 till 82 procent. För papporna ökade motsvarande andel från 90 till 92 procent. Siffrorna framgår av Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Barn 0‑17 år efter mammans och pappans arbetsmarknadsstatus år 2012

Cirkeldiagram över barn 0‑17 år efter mammans och pappans arbetsmarknadsstatus år 2012

Småbarnsföräldrar arbetar ofta deltid

Förra året var det 74 procent av barnens pappor och 42 procent av barnens mammor som arbetade heltid, det vill säga mer än 35 timmar per vecka. Diagrammet nedan visar att andelen barn med heltidsarbetande mammor har ökat under perioden 2000‑2012 med 7 procentenheter, från 35 till 42 procent. Andelen barn med en heltidsarbetande pappa har inte förändrats nämnvärt under 2000‑talet.

Föräldrar till yngre barn arbetar heltid i mindre utsträckning än de som har äldre barn. Endast 31 procent av barnen mellan 0 och 5 år har en heltidsarbetande mamma. I 13‑17 årsåldern har andelen ökat till 52 procent. Pappornas arbetstid varierar betydligt mindre beroende på barnens ålder. De yngsta barnen, 0‑5 år, har till 70 procent en heltidsarbetande pappa. Bland barnen som är 6‑12 år och 13‑17 år är det 76 procent av papporna som arbetar heltid. Dessa skillnader mellan yngre och äldre barn har varit ungefär lika stor under hela 2000‑talet.

Andel barn 0‑17 år som har en heltidsarbetande mamma respektive pappa. 2000‑2012

Procent

Linjediagram över andel barn 0‑17 år som har en heltidsarbetande mamma respektive pappa. 2000‑2012

Tidigare studier har visat att pappor arbetar mer än andra män. Andelen pappor som arbetar heltid är större än bland män utan hemmaboende barn. För kvinnor är mönstret det omvända. Kvinnor utan barn arbetar i högre utsträckning heltid än kvinnor med barn.

Deltidsarbete är vanligare bland mammorna än bland papporna. År 2012 hade 22 procent av barnen en deltidsarbetande mamma, som alltså arbetade mindre än 35 timmar per vecka. Denna siffra har minskat något sedan år 2000, då den var 26 procent. Bland barnens pappor var det endast 5 procent som arbetade deltid.

Andel barn 0‑17 år som har en deltidsarbetande mamma respektive pappa. 2000‑2012

Procent

Linjediagram över andel barn 0‑17 år som har en deltidsarbetande mamma respektive pappa 2000‑2012

Som diagrammet nedan visar arbetar 46 procent av barnens mammor som är ensamstående heltid, alltså i högre utsträckning än mammor som lever som gifta eller sambo där motsvarande siffra är 42 procent. För pappor är situationen omvänd. Bland barnen med en gift eller sammanboende pappa arbetar 75 procent heltid medan 72 procent av de ensamstående papporna gör det.

Barn med heltidsarbetande mamma respektive pappa efter familjetyp. Andel av barn 0‑17 år. 2012

Procent

Stapeldiagram över barn med heltidsarbetande mamma respektive pappa efter familjetyp. Andel av barn 0‑17 år. 2012

Antalet barn i familjen har också betydelse för framför allt mammornas arbetstid. Bland barn som inte bor med något syskon alternativt med endast ett syskon arbetade runt 45 procent av mammorna heltid år 2012. Barn som bor med minst två syskon har i mindre utsträckning en heltidsarbetande mamma. Här är andelen 36 procent. Pappornas arbetstid påverkas däremot mycket lite av antalet barn i familjen.

Andelen barn med en arbetslös förälder varierar beroende på läget på arbetsmarknaden i Sverige. År 2012 hade 5 procent av barnen en arbetslös mamma och 4 procent en arbetslös pappa. I absoluta tal innebär det att drygt 98 000 barn bodde med en arbetslös mamma och 85 000 med en arbetslös pappa år 2012. Jämfört med år 2011 har antalet barn med en arbetslös pappa ökat något, samtidigt som antalet med en arbetslös mamma har minskat.

Det är vanligare att ha en mamma än en pappa som står utanför arbetskraften, vilket innebär att de varken förvärvsarbetar eller är arbetslösa. År 2012 hade nästan 260 000 barn en mamma och 70 000 barn en pappa som stod utanför arbetsmarknaden, vilket var 13 respektive 4 procent av alla barn. En del av denna grupp består av föräldrar som studerar, vilket var fallet för 4 procent av mammorna och 1 procent av papporna 2012. Andelen barn med en studerande förälder har minskat kontinuerligt under 2000‑talet, från 7 procent av mammorna och 3 procent av papporna år 2000. Andra skäl till att föräldern står utanför arbetskraften kan vara att han eller hon är pensionär, hemmafru/hemmaman alternativt har sjuk‑ eller aktivitetsersättning.

Föräldraledighet förklaring till könsskillnader

År 2012 hade en relativt stor andel av barnen, 18 procent, en förvärvsarbetande mamma som vid tiden för undersökningen varit frånvarande hela veckan på grund av någon typ av ledighet eller sjukskrivning. Bland papporna var denna andel mindre, 13 procent. En stor del av mammornas frånvaro utgörs av föräldraledighet, antingen för barnet själv eller för ett yngre syskon. Av barnens mammor var det 7 procent som varit borta hela veckan vid intervjutillfället. För papporna var siffran endast 2 procent.

Totalt tog mammorna ut 76 procent och papporna knappt 24 procent av det totala antalet utbetalda föräldrapenningsdagarna år 2011. Sedan föräldrapenning infördes år 1974 har pappornas uttag successivt ökat, från 0,5 procent under det första året. Särskilt under 2000‑talet har pappornas uttag av dagarna ökat, från 12 procent år 2000.

Etiketter