På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-10-03
Nr 2012:97

Författare

Hanna Larheden

är utredare på Barn­ombuds­mannen.

08-692 29 65

 

 

hanna.larheden@barn­ombudsmannen.se

Fakta

Max 18

I juli lanserade Barn­ombuds­mannen ”Max18”, ett nytt webbaserat upp­följ­nings­system för att följa barns levnads­villkor i Sverige. Max18 för­bättrar förut­sätt­ning­arna att följa utveck­lingen av barn­rätts­arbetet i Sveriges kommuner, lands­ting och på myndig­heter.

Max 18 innehåller 48 indikatorer inom områdena ekonomi, hälsa, utbild­ning, trygghet, del­aktig­het samt stöd och skydd, som regeringen har identi­fierat som viktiga.

Det finns både enklare tabeller och diagram och ett ”Statistik­labb” där använd­aren kan laborera med olika tids­perioder, geo­grafiska indel­ningar och bak­grunds­variabler. Det finns också en sär­skild del på Max18 för barn och unga som ger en present­ation av ett urval av statistiken, anpassad för barn.

Barn till lågutbildade hamnar efter i skolan

Föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur väl barn uppfyller grund­skolans mål. Barn till föräldrar med endast för­gymnasial utbild­ning får allt svårare att nå upp till målen. Det, och mycket annat, går att hitta i Barn­ombuds­mannens nya statistik­portal – Max 18.

Två unga kvinnor mellan bokhyllor

Att nå grundskolans mål innebär att eleven har betyg i alla ämnen som ingått i utbild­ningen. Samman­lagt är det 78 procent av eleverna som slutat nionde klass som når grund­skolans mål. Vid en jäm­förelse utifrån föräld­rarnas utbild­nings­nivå fram­kommer stora skill­nader. Bland barn vars föräldrar har högst för­gymnasial utbild­ning uppnådde 44 procent grund­skolans mål 2011. Det är en försämring sedan 2000 då 57 procent i den gruppen klarade grund­skolans mål. För barn till hög­utbildade föräldrar ligger nivån där­emot oförändrad på 87 procent.

Skillnaderna mellan barn ökar

Andel elever som uppnått grundskolans mål efter föräldrarnas utbild­nings­nivå, 2000‑2011

Linjediagram över andel elever som uppnått grundskolans mål efter föräldrarnas utbild­nings­nivå

Skolverket har i flera studier analyserat den svenska grund­skolan och ställt viktiga frågor om lik­värdig­heten i vårt skol­system. De konstaterar att betyd­elsen av elevens socio­ekonomiska bak­grund, exempel­vis föräld­rarnas utbild­nings­nivå, är fortsatt stor och att det finns tecken på att betyd­elsen har ökat under senare år. Skol­verkets samman­tagna bedömning är att lik­värdig­heten har försämrats i den svenska grund­skolan från slutet av 1990‑talet fram till idag.

En tredjedel av barn med kort vistelsetid i Sverige når grund­skolans mål

Andel barn som når grundskolans mål efter vistelsetid i Sverige, 2011

Stapeldiagram över andel barn som når grundskolans mål efter vistelsetid i Sverige

Hur länge barn har varit i Sverige är en annan faktor som har stor betyd­else för deras möjligheter att nå grund­skolans mål. Bland de barn som varit i Sverige kortare tid än 5 år är det betyd­ligt färre som når grund­skolans mål än i andra grupper. Även bland barn som fötts utanför Sverige, men som varit i Sverige längre tid, är det färre som når målen än bland de som är födda i Sverige.

Färre pojkar än flickor uppnår grundskolans mål, 75 procent jämfört med 81 procent år 2011. Skill­naden mellan könen har minskat något sedan 2000, genom att pojkarna närmat sig flickornas nivå.

Mycket stora skillnader mellan kommuner

Andel barn som nått grundskolans mål, per kommun, år 2011

Tabell över andel barn som nått grundskolans mål, per kommun

Mellan kommuner varierar andelen barn som nått grund­skolans mål stort, från 59 till 95 procent. Förra året placerade sig Danderyd och Vellinge högst upp på listan över hur stor andel nionde­klassare i kommunen som uppnått grund­skolans mål. Melleruds kommun i Västra Göta­land, tätt följt av Boxholm i Öster­götland placerade sig samma år längst ned på listan. Själv­klart speglar resultaten olika utmaningar som kan bottna i demo­grafiska och sam­hälls­eko­nomiska faktorer, men likväl är de stora skill­naderna oacceptabla ur ett barn­rätts­perspektiv. Kommunernas resultat kan variera betyd­ande från ett år till nästa och en kommuns placering visar bara hur det såg ut det aktuella mätåret.

På max 18 kan du hitta fler uppgifter om vilka barn som når skolans mål. Där fram­kommer till exempel att det är en lägre andel som uppnår målen bland barn till föräldrar med låg inkomst och bland barn som inte bor med båda sina föräldrar.

Stora skillnader i kommuners skolresultatCitat: Sammanlagt är det 78 procent av eleverna som slutat nionde klasssom når grundskolans mål.

Vårterminen 2011 hade 78 procent av eleverna som slutade nionde klass uppnått grundskolans mål, att ha betyg i alla ämnen som ingått i utbildningen.

Det är stor skillnad mellan landets kommuner när det gäller hur stor andel av eleverna som uppnår målen, och resultaten i en kommun kan variera mycket mellan olika år. I storstädernas förorter finns många kommuner som placerar sig högt på listan. Annars finns inga tydliga mönster för hur resultaten skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Högst andel elever som klarade målen fanns vårterminen 2011 i Danderyd och Vellinge, där 95 procent av eleverna hade betyg i alla ämnen. Lägst andel fanns i Mellerud, där 59 procent klarade målen, följt av Boxholm och Orsa med 60 respektive 61 procent.

Tematisk Sverigekarta över andel barn per kommun som uppnått grundskolans mål

Etiketter