På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-12-04
Nr 2012:121

Författare

Lena Bernhardtz

arbetar med jäm­ställd­hets­statistik på SCB.

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se

Barnafödandet i EU nära kritisk nivå

Fruktsamheten inom EU ligger nära en kritisk nivå och nära hälften av medlems­länderna ligger under den nivån. I länder med god till­gång till barn­omsorg föder kvinnor ofta fler barn, men många länder missar EU:s mål för barn­omsorg.

Barn leker på en lekplats

Citat: 5,4 miljoner barn föddes i EU 2009.EU står inför en rad utmaningar som förstärkts av den rådande ekonomiska krisen. En av dem är en åldrande befolk­ning och låga födel­se­tal. Det kan komma att öka för­sörj­nings­bördan, alltså det antal personer i icke arbets­för ålder det går på varje person i arbets­för ålder (20‑64 år).

Antalet barn som föds i de 27 EU‑länd­erna har minskat. I början på 1960–talet föddes ungefär 7,5 miljoner barn per år i dessa 27 länder, att jämföra med 5,4 miljoner barn år 2009. Det lägsta antalet födslar inträff­ade år 2002, då färre än 5 miljoner barn föddes. Efter det har antalet sakta ökat igen.

En tredjedel färre nyfödda sedan 60-talet

Antal levande födda inom EU 27 1961–2009

Linjediagram över antal levande födda inom EU 27 1961–2009

År 2009 föddes 5,4 miljoner barn i EU:s 27 medlems­länder. Detta är en minskning sedan början av 1960-talet, då ungefär 7,5 miljoner barn föddes varje år.

Den summerade fruktsamheten, som används för att beskriva det antal barn en kvinna i genom­snitt beräk­nas föda, bör vara minst 2,1 för att befolk­ningen ska kunna reprodu­cera sig själv och 1,5 anses vara en kritisk nivå. Om frukt­sam­heten ligger under denna nivå ökar andelen äldre i befolk­ningen snabbt, och därmed även för­sörj­nings­bördan. År 2009 hade 12 ­EU‑länder en frukt­samhet under 1,5.

12 länder har en fruktsamhet under 1,5

Summerad fruktsamhet i EU, 2009

Tematisk karta över summerad fruktsamhet i EU, 2009 var fruktsamheten inom EU 1,59

1,5 är en kritisk nivå för fruktsamheten. Om frukt­samheten ligger under denna nivå ökar andelen äldre i befolk­ningen snabbt, och där­med även för­sörj­nings­bördan. År 2009 hade 12 EU-länder en frukt­samhet under 1,5.

Totalt i EU var den summerade frukt­samheten 1,59 under år 2009. Variationen är dock stor bland de olika medlems­länderna. Högst frukt­samhet hade Irland med 2,07. Landet har haft en hög frukt­samhet alla år sedan 1960, utom mellan åren 1992 och 2006 då den låg under 2 för att sedan åter stiga. Lägst frukt­samhet hade Lett­land med 1,31 följt av Portugal och Ungern som båda hade 1,32. I Portugal har frukt­samheten sjunkit kraftigt, då landet näst efter Irland hade den högsta frukt­samheten på 1960‑ och 1970‑talen.

Skillnaden mellan olika länders frukt­samhet har minskat under de senaste 30 åren. Gapet mellan länderna som hade den högsta och den lägsta frukt­sam­heten var 0,76 under år 2009, att jämföra med 1,71 under år 1980.

Europarådet antog år 2002 de så kallade Barcelona­målen. Dessa innebär bland annat att 90 procent av alla barn mellan 3 år och den obliga­toriska skol­åldern ska ha rätt till någon form av hel­dags­omsorg. För barn under 3 år är målet 33 procent. Målet om barn­omsorg är en förut­sättning för att syssel­sätt­nings­målet i Europa 2020 ska kunna upp­nås, nämligen att 75 procent av både kvinnor och män i åldern 20–64 år ska ha ett betalt arbete. Att ha möjlig­het till egen för­sörj­ning är en viktig jäm­ställd­hets­fråga.

Av EU:s 27 medlemsländer hade sju uppnått målet och gav barn­omsorg till minst 90 procent av de äldre barnen år 2009. I en femte­del av länderna hade mindre än 70 procent av barnen i denna ålder barn­omsorg. Genom­snittet för hela EU var 84 procent.

För barn yngre än 3 år hade nio av länderna uppnått målet med 33 procent av barnen i barn­omsorg år 2009. Högst andel barn i barn­omsorg fanns i Danmark, där 73 procent av barnen om­fattades. Därefter kom Sverige och Neder­länd­erna med 63 respektive 49 procent av barnen. Upp­gifterna gäller alla barn i barn­omsorg, oavsett hur många timmar omsorgen gäller.

Länder med hög andel barn i barnomsorg har ofta hög fruktsamhet

Fruktsamhet, andel barn i barnomsorg och sysselsätt­nings­grad för kvinnor inom EU 27, år 2009

Tabell över fruktsamhet, andel barn i barnomsorg och sysselsätt­nings­grad för kvinnor inom EU 27

I tabellen finns en markering för de fyra länder som har högst summerad fruktsamhet, de länder som har nått målet för barnomsorg, och de fyra länder som nått målet för syssel­sätt­nings­grad för kvinnor över 70 procent.

God tillgång till barnomsorg kan underlätta möjligheten att kombinera familj och yrkesliv. Flera av de länder som upp­fyller målen för barn­omsorg tillhör också de länder som har de högsta frukt­sam­hets­talen inom EU. I Sverige, med hög andel barn i barn­omsorgen, var frukt­sam­hets­talet 1,94. Sverige har också en syssel­sätt­nings­grad för kvinnor som över­ens­stämmer med EU:s mål till 2020. Sam­tidigt har Tysk­land en hög andel barn i barn­omsorgen men ett lågt frukt­sam­hets­tal. Tysk­land har också en bit kvar till syssel­sätt­nings­målet, då 69 procent av kvinnorna är syssel­satta. Frank­rike har, trots hög andel barn i barn­om­sorgen och höga frukt­sam­hets­tal, en syssel­sätt­nings­grad för kvinnor på knappt 65 procent.

Etiketter