På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-12-12
Nr 2016:82

Författare

Mattias Enlund

arbetar med Arbets­krafts­under­sök­ning­arna på SCB.

010–479 43 25

mattias.enlund@scb.se

Fakta

Artikeln bygger på uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna, AKU. Uppgifterna avser personer 15–64 år och gäller år 2015. De utbildningsformer som avses är grundskola, gymnasieskola, universitet/högskola, Komvux, folkhögskola, yrkesutbildningar, Svenska för invandrare (SFI) samt arbetsmarknadspolitiska program som bedrivs av Arbetsförmedlingen.

Statistiken presenteras som årsgenomsnitt, vilket kan göra att siffrorna skiljer sig från specifika månader under terminerna, eftersom t ex sommar- och jullov är medräknade.
För att klassas som heltidsstuderande krävs att en person studerade i någon skola under referensveckan, och dessutom vid intervjutillfället uppgav att det var på heltid. De som har sommarlov räknas inte som studerande.

För att räknas som sysselsatt krävs att en person arbetat minst en timme under referensveckan alternativt har varit frånvarande från ett arbete.
För att räknas som arbetslös krävs att personen var utan arbete under referensveckan men har sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader. Bland heltidsstuderande är detta vanligt under vårterminen då de inväntar sommarjobb.

Bland studenter jobbar kvinnor mer

Nära fyra av tio heltidsstudenter antingen har eller söker ett arbete vid sidan av studierna. Bland studenterna är kvinnor sysselsatta i större utsträckning än män, och inrikes födda i större utsträckning än utrikes födda.

Student som bär på juice i ett bageri.

26 % av inrikes födda heltidsstudenter är sysselsatta.

En betydande del av Sveriges befolkning är heltidsstudenter. Precis som övriga befolk­ningen kan studenter arbeta och söka arbete vid sidan av studierna. Denna artikel beskriver heltidsstudenters situation på arbetsmarknaden.

Av befolkningen i åldrarna 15–64 år var 854 000 personer heltidsstuderande år 2015, enligt skattningar från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Antalet heltidsstuderande var flest i åldersgruppen 15–19 år, 389 000 personer. I denna åldersgrupp studerar de flesta i grundskola eller gymnasieskola. I åldersgrupperna 20–24 och 25–29 år var 227 000 respektive 107 000 personer heltidsstuderande. Ungefär tre fjärdedelar av dem studerade på universitet/högskola. I åldersgruppen 30–64 år var 130 000 heltidsstuderande. Av dem bedrev en tredjedel studier på universitet/högskola, och jämfört med de yngre åldersgrupperna studerade en högre andel på utbildningar via Arbetsförmedlingen, Komvux, folkhögskola, yrkesutbildning och SFI.

Även om en person studerar på heltid klassificeras han/hon i den officiella arbetsmarknadsstatistiken som sysselsatt, arbetslös eller utanför arbetskraften. På samma sätt som övriga befolkningen räknas heltidsstuderande som sysselsatta om de arbetar minst 1 timme (eller är frånvarande från arbete) under referensveckan, som arbetslösa om de söker och kan ta ett arbete och utanför arbetskraften om de varken är arbetslösa eller sysselsatta.

Högre andel sysselsatta kvinnor bland heltidsstuderande

Heltidsstuderandes situation på arbetsmarknaden efter kön och ålder, 2015. Procent

HÖGRE ANDEL SYSSELSATTA KVINNOR BLAND HELTIDSSTUDERANDE

Lägre andel sysselsatta bland utrikes födda

Heltidsstuderandes situation på arbetsmarknaden efter kön och bakgrund, 2015. Procent

Diagram Heltidsstuderandes situation på arbetsmarknaden efter kön och bakgrund, 2015. Procent

Hög andel arbetslösa på arbetsmarknadspolitiska program

Heltidsstuderandes situation på arbetsmarknaden efter typ av studier, 2015. Procent

Diagram Heltidsstuderandes situation på arbetsmarknaden efter typ av studier, 2015. Procent

* Ej i arbetskraften

Olika typer av heltidsstuderande deltar i arbetskraften i olika utsträckning. Den yngsta åldersgruppen, 15–19 år, har lägst andel sysselsatta. Andelen sysselsatta är sedan högre i åldersgrupperna 20–24 och 25–29 år. Andelen arbetslösa är dock på en relativt konstant nivå för åldersgrupperna upp till 29 år. För heltidsstuderande i åldrarna 30–64 år är andelen arbetslösa betydligt högre jämfört med de som är 15–29 år. Det förklaras av att de heltidsstuderande i denna åldersgrupp i större utsträckning deltar i arbetsmarknadspolitiska program och SFI, där andelen arbetslösa är högre, medan heltidsstuderande i de yngre åldersgrupperna i större utsträckning deltar i studieformer där andelen arbetslösa är lägre.

Andelen sysselsatta är högre bland kvinnor än bland män för heltidsstudenter. Samtidigt är arbetslösheten högre bland män, framförallt i åldersgruppen 30–64 år.

Citat: Andelen sysselsatta är högre bland kvinnor än bland män för heltidsstudenter.En jämförelse mellan inrikes och utrikes födda visar att arbetskraftstalet, det vill säga andelen som vid sidan av studierna antingen har arbete eller söker arbete, är högre bland utrikes födda. Sysselsättningsgraden visar däremot det motsatta förhållandet, då den är 26 procent bland inrikes födda och 18 procent bland utrikes födda. Skillnaden beror på att det är en högre andel arbetslösa bland utrikes födda. Andelen som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och SFI är högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Detta är studieformer där andelen arbetslösa är relativt hög, vilket bidrar till att andelen arbetslösa bland heltidsstuderande är högre bland utrikes födda.

Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män är större bland inrikes födda än bland utrikes födda. Bland inrikes födda heltidsstuderande kvinnor var 31 procent sysselsatta, jämfört med nära 21 procent bland män. Bland utrikes födda var motsvarande siffra 19 procent bland kvinnor och 17 procent bland män.

Heltidsstuderande som är sysselsatta skiljer sig åt från övriga sysselsatta på flera sätt. Bland annat är det vanligare att heltidsstuderande sysselsatta har en tidsbegränsad anställning, medan det bland övriga sysselsatta är vanligast att ha en fast anställning. Heltidsstuderande har också en kortare genomsnittlig arbetstid, i genomsnitt knappt 15 timmar per vecka medan medelarbetstiden för samtliga sysselsatta 15–64 år var drygt 30 timmar. Jämfört med övriga sysselsatta arbetar heltidsstuderande sysselsatta i större utsträckning inom handel, hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster.

Var tredje arbetslös är heltidsstudent

126 000 arbetslösa var samtidigt heltidsstuderande år 2015. Det motsvarar cirka en tredjedel av alla arbetslösa i åldern 15–64 år. Därmed utgörs en betydande andel av den officiella arbetslöshetssiffran av personer som söker jobb vid sidan av heltidsstudier. I AKU ställs frågan vad urvalspersonen i huvudsak betraktar sig som. Av de arbetslösa heltidsstuderande betraktade sig 89 procent i huvudsak som studerande, medan 8 procent ansåg sig vara arbetssökande i första hand. Andelen som anser sig vara arbetssökande är högre bland de äldre åldersgrupperna. Bland 15–19-åringar ansåg sig 2 procent av de arbetslösa heltids­studerande vara arbetssökande. Motsvarande siffra bland 30–64-åringar var 12 procent.

Flödesschema

År 2015 klassades 854 000 personer i åldrarna 15–64 år som heltids­studerande i AKU. 39 procent av dem ingick i arbetskraften, varav 24 procent sysselsatta och 15 procent arbetslösa. I den officiella statistiken räknas arbetslöshetstalet ut genom att dela antalet arbetslösa med antalet i arbetskraften (sysselsatta + arbetslösa). Bland heltidsstuderande var arbetslöshetstalet nära 38 procent.

Illustration av dator, böcker med mera.

Etiketter