På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-11-27
Nr 2013:74

Författare

Daniel Widegren

arbetar med lönestatistik på SCB.

010-479 64 04

daniel.widegren@scb.se

Fakta

Statistiken bygger på den Löne­struktur­statistik för hela ekonomin som tas fram av SCB och Medlings­institutet. Det är en samman­ställ­ning av under­sök­ningar av löner i både privat och offentlig sektor. Statistiken för privat sektor bygger på en urvals­under­sökning, och därmed finns en viss osäkerhet i skatt­ning­arna. Under­sök­ningen för offentlig sektor är däremot en undersökning av samtliga anställda. Löne­struktur­statistiken innehåller uppgifter om över drygt 2 300 000 individer fördelat på cirka 7 000 organisationer och företag.

Den här artikeln bygger på de cirka 2 000 000 personer som finns med i materialet både 2008 och 2012. Med jobbytare menas de som mellan åren i denna undersökning inte jobbar hos samma arbetsgivare.

Byta arbetsgivare en lönsam affär

Drygt en halv miljon arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden bytte arbetsgivare mellan åren 2008 och 2012. Statistiken visar att det kan löna sig ekonomiskt. Löneutvecklingen var klart sämre bland dem som stannat hos sin arbetsgivare än de som bytt. Bäst löneutveckling fick män i offentlig sektor som valde att byta till en privat arbetsgivare.

Unga samtalar vid konferensbord

Lönestrukturstatistiken innehåller uppgifter över drygt 2 300 000 individer från cirka 7 000 organisationer och företag i såväl offentlig som privat sektor. Genom att titta på de cirka 2 000 000 personer som fanns med i materialet både 2008 och 2012, går det att se hur löneutvecklingen skiljer sig åt mellan de som byter jobb och de som stannar hos samma arbetsgivare.

Under perioden var det cirka 500 000 av de som förekom båda åren i lönestatistiken som bytte arbetsgivare. Det är ett resultat som stämmer väl överens med uppgifter från andra källor som beskriver hela arbetsmarknaden, till exempel SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Skillnader mellan könen

Löneutvecklingen mellan 2008 och 2012 var 18,3 procent för de som bytt, medan de som stannade kvar hos samma arbetsgivare fick nöja sig med en ökning på 14,2 procent.

Skillnaden i löneökning mellan könen är relativt liten bland dem som byter jobb. Löneutvecklingen för kvinnorna som bytt arbetsgivare var 17,7 procent medan männen hamnade på 17,6 procent.

Däremot verkar de kvinnor som stannar hos sin arbetsgivare få mer påökt än vad motsvarande män får, och här är skillnaderna större. Kvinnorna som stannar får 14,3 procent högre lön jämfört med männens 13,4.

Procentuell löneutveckling 2008–2012 för de som har bytt och inte bytt arbetsgivare

Stapeldiagram över procentuell löneutveckling 2008-2012 för de som har bytt och inte bytt arbetsgivare

Män mer villiga att byta arbetsgivare

Det var vanligare bland männen än bland kvinnorna att byta jobb. Mellan år 2008 och 2012 bytte 27 procent arbetsgivare bland männen medan bara 22 procent av kvinnorna gjorde det. Sett till antal personer som bytte jobb var fördelningen däremot relativt jämn mellan könen, med endast en liten övervikt för männen.

Det finns något fler kvinnor än män mellan 18 och 64 år på arbetsmarknaden, enligt den senaste lönestatistiken för 2012. Det förklarar att andelen jobbytare är högre bland männen, trots att det är ungefär lika många män som kvinnor som byter jobb.

Andelen som byter arbetsgivare är högre inom privat sektor än offentlig. I tabellen nedan ser vi att särskilt kvinnor inom privat sektor är pigga på att byta jobb, medan kvinnorna inom offentlig sektor är mer trogna sina arbetsgivare.

Andel som bytt inom eller från sektor

Samtliga16 procent31 procent
Offentlig sektorPrivat sektor
Kvinnor14 procent35 procent
Män20 procent29 procent

Den genomsnittliga åldern för dem som byter arbetsgivare är lägre än för dem som stannar kvar. Jobbytaren är i snitt 42 år, medan kollegan som stannar är i genomsnitt 47 år. Den genomsnittliga åldern för kvinnorna som byter arbetsgivare är 41 år, medan männen är ett år äldre.

Mer lönsamt att byta i offentlig sektor

Vilken betydelse har det då för löneutvecklingen om den som byter jobb arbetar i privat eller offentlig sektor? Statistiken visar att de som bytte jobb inom eller från offentlig sektor i genomsnitt fick 19,5 procent i löneökning, medan de som bytte inom eller från privat sektor fick nöja sig med 18 procent.

I diagrammet nedan ser vi hur löneutfallet skiljer sig mellan de som bytt arbetsgivare men stannat inom samma sektor jämfört med de som också bytt sektor och vilka skillnaderna är mellan män och kvinnor.

Löneutveckling i procent 2008–2012 för de som bytt inom eller mellan sektor

Stapeldiagram över löneutveckling i procent 2008-2012 för de som bytt inom eller mellan sektor

Mest lönsamt gå från offentligt till privat

De som bytte från offentlig till privat sektor fick bäst löneutveckling under perioden, med 18,9 procent. De som gick från privat till offentlig sektor halkade däremot efter och hamnade på en löneutveckling på 10,1 procent.

I offentlig sektor premieras inte kvinnorna som byter arbetsgivare lika högt som de män som gör det, medan det är tvärtom i privat sektor. Män som bytte från offentlig sektor till privat hade den bästa lönutvecklingen av alla grupper. Medan de som fick den lägsta löneutvecklingen var kvinnor som bytte från en privat till en offentlig arbetsgivare.

Vi kan också jämföra jobbytarnas löneutveckling med de som har stannat hos samma arbetsgivare under perioden. Den jämförelsen visar att de som bytt arbetsgivare har haft bättre löneutveckling, med ett undantag. Att byta från privat till offentlig sektor har gett sämre löneutveckling än att stanna kvar hos samma arbetsgivare, oavsett sektor.

Löneutveckling i procent för personer som ej bytt arbetsgivare mellan 2008 och 2012 inom offentlig respektive privat sektor efter kön

Samtliga14,2 procent13,0 procent
Offentlig sektorPrivat sektor
Kvinnor14,0 procent14,3 procent
Män15,0 procent12,7 procent

Hur blir det då om vi jämför de som stannade hos sin arbetsgivare i offentlig respektive privat sektor? I tabellen ser vi att de som har stannat kvar hos samma arbetsgivare inom offentlig sektor har haft en löneutveckling på 14,2 procent medan motsvarande inom privat sektor var 13,0 procent.

Vi kan också konstatera att inom den offentliga sektorn premieras män högre än kvinnor när de stannar. Medan det inom privat sektor är tvärtom, kvinnorna som inte bytt arbetsgivare har haft bättre löneutveckling än sina manliga kollegor som också är kvar.

Etiketter