På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:72

Författare

Karin Zetterberg

arbetar med prog­noser inom ut­bild­ning och arbets­marknad på SCB.

010-479 45 31

karin.zetterberg@scb.se

Fakta

Arbetskrafts­barometern är en undersökning som ger information om det aktuella arbets­marknads­läget och fram­tids­utsikterna de närmaste åren för 71 utbildnings­grupper, varav 14 är gymnasie­utbildningar och 57 är högskole­utbildningar.

Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7 000 personal­ansvariga på ett urval av arbets­ställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God till­gång/Balans/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbild­ningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Svaren viktas efter arbets­ställets storlek.

Exempelvis väger svaret från ett arbets­ställe med hundra sjuk­sköterskor tio gånger tyngre än svaret från ett arbets­ställe med tio sjuk­sköterskor.

Civilingenjör och förskollärare –
framtida bristyrken

I Arbetskraftsbarometern tillfrågas arbetsgivare hur de bedömer tillgången på arbets­sökande. Arbets­givarna menar att det är svårt att få tag på yrkes­erfaren personal, medan till­gången på ny­exami­nerade sökande är god.

Man och vindkraftpark

I Arbetskraftsbarometern tillfrågas arbetsgivare hur de bedömer tillgången på arbets­sökande. Arbets­givarna menar att det är svårt att få tag på yrkes­erfaren personal, medan till­gången på ny­exami­nerade sökande är god.

I 2010 års Arbetskraftsbarometer uttrycker arbets­givarna att det är svårt att få tag i yrkes­erfaren personal. Arbets­givarna uppger att det framför allt är brist på arbets­sökande civil‑ och hög­skole­ingenjörer med yrkes­erfarenhet. De upplever också brist på yrkes­erfarna läkare, tand­läkare, specialist­sjuk­sköt­erskor, fritids­peda­goger och för­skol­lärare.

Då det gäller tillgången på nyexaminerade arbets­sökande är arbets­givarnas bedömning snarare den omvända. För de flesta utbildnings­grupperna upplever arbets­givarna att det är god till­gång eller balans på sökande utan relevant yrkes­erfarenhet. Detta gäller särskilt inom det sam­hälls­vetens­kapliga området där vi förutom sam­hälls­vetare även hittar ekonomer, jurister och personal­vetare/beteende­vetare. Även om arbets­givarna under flera år har signalerat ett över­skott av utbildade inom dessa områden så är intresset för utbild­ningarna alltjämt högt.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att …

… minska till år 2013… öka till år 2013
BildlärareArkitekter
ReceptarierCivilingenjörer
byggnadsteknik
Gymnasielärare, språkCivilingenjörer elektronik/
data­teknik/auto­mation
Barn- och fritids­utbildade*Högskole­ingenjörer
byggnads­teknik
Högskole­ingenjörer el/
elektronik/data­teknik

Fotnot: *Gymnasial utbildning

Men det är inte för alla grupper det är god tillgång eller balans på ny­exami­nerade arbets­sökande. Även här hittar vi några brist­grupper. Under hela 2000‑talet har arbets­givarna upp­gett att det varit brist på arbets­sökande fritids­pedagoger, för­skol­lärare och special­lärare/special­peda­goger, även ny­exami­nerade. För framför allt special­lärare/special­peda­goger väntar också stora pensions­av­gångar inom de närmaste 10‑15 åren. Nästan fyra av fem förvärvs­arbet­ande med special­lärar‑ eller special­pedagog­utbildning är 50 år eller äldre.

Resultaten i Arbetskraftsbarometern 2010 tyder på att arbets­givarna har varit fortsatt åter­håll­samma med ny­anställ­ningar i finans­krisens fotspår. För majoriteten av utbildnings­grupperna är det mindre än hälften av de till­frågade arbets­givarna som sökt personal under det senaste året. Detta kan medverka till att det blir många sökanden till lediga tjänster och att sökande utan relevant yrkes­erfarenhet har svårt att hävda sig i konkurrensen.

Störst har efterfrågan varit på läkare. Av de arbetsgivare som tidigare anställt läkare uppger drygt 80 procent att de har sökt läkare även under det senaste året. Lägst har efter­frågan varit på bild­lärare och elektriker. Endast 16 procent av de som har anställda i dessa kategorier uppger att de har sökt personal med dessa kompetenser under 2010.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angivit …

… god tillgång
på sökande
… brist
på sökande
NyexamineradeNyexaminerade
Gymnasielärare, historia/samhällsvetenskapFritidspedagoger
BibliotekarierGrundskollärare senare år, ma/no
Personalvetare/
Beteendevetare
Sjuksköterskor – övriga specialistutbildningar
YrkeserfarnaYrkeserfarna
Gymnasielärare, historia/samhällsvetenskapStyr- och reglertekniskt utbildade*
Omvårdnadsutbildade*Högskoleingenjörer byggnadsteknik
BibliotekarierCivilingenjörer byggnadsteknik

Fotnot: *Gymnasial utbildning

De kommande tre åren ser ljusa ut för arbetssökande, särskilt inom tekniska yrken. Det är inte bara civil‑ och hög­skole­ingen­jörer som arbets­givarna ser ett ökat behov av. Arbets­givarna ser ett ökat behov även av ekonomer, veterinärer, program­merare/system­vetare och sjuk­sköt­erskor med special­ist­kompetens.

Det framtida behovet av lärare grundar sig främst på utvecklingen av elev­antalet och beslut om lärar­täthet. Utifrån dagens läge upp­skattas antalet anställda gymnasie­lärare och grund­skol­lärare i stort sett vara oförändrat inom den närmaste tre­års­perioden. Efter­frågan på för­skol­lärare har varit stor de senaste åren och behovet av utbildade för­skol­lärare för­väntas vara fortsatt stort även under de kommande åren på grund av fler barn i för­skole­åldern.

Etiketter