På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-05-15
Nr 2013:34

Författare

Ebba Hartzell

arbetar med utrikes­handels­statistik på SCB.

010-479 46 39

ebba.hartzell@scb.se

Fakta

Statistiken utrikeshandel med varor omfattar alla varuleveranser mellan Sverige och andra länder. Förutom varuexport från Sverige, som beskrivs i artikeln, så redovisas även varuimport till Sverige.

SCB publicerar preliminär statistik i slutet av varje månad för månaden innan. Denna innehåller uppgifter om total export och import samt handelsnetto, fördelade efter EU‑länder och icke EU‑länder.

Statistik som innehåller uppgifter om varor och länder publiceras samtidigt som den preliminära statistiken, men innehåller uppgifter som är en månad äldre.

En gång per kvartal publiceras också volymindex, det vill säga utvecklingen av varuexporten och varuimporten i fasta priser. Det publiceras cirka två månader efter kvartalets slut.

Dämpad varuexport i finanskrisens kölvatten

Sedan finans­krisen har den genom­snitt­liga till­växten för svensk varu­export varit betyd­ligt lägre än åren innan. Fram­för allt beror det på minskad efter­frågan från EU‑länd­erna och Nord­amerika. Förra året minskade exporten med 3,5 procent.

Närbild på kretskort

Under 2012 uppgick Sveriges export av varor till 1 170 miljarder kronor i löpande priser. Det är en minskning med 43 miljarder eller 3,5 procent jämfört med 2011. Utrikeshandeln med varor påverkas mycket av konjunkturläget hos våra största handelspartners och efterfrågan från dessa. Förra året präglades av det pressade ekonomiska läget i omvärlden och den utdragna skuldkrisen i Europa. Varuexporten till andra EU‑länder minskade med 2,0 procent i löpande priser under 2012. Även exporten till övriga delar av världen minskade generellt.

Den negativa utvecklingen följer på finanskrisen som bröt ut i stor omfattning under 2008 och drabbade den svenska varuexporten hårt. Framför allt föll den kraftigt under 2009. Mellan 2007 och 2012 ökade varuexporten med 2,6 procent i löpande priser. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 0,5 procent. Det är en markant försvagning om man jämför med perioden 2000‑2012, då tillväxttakten i snitt var 3,2 procent.

Utvecklingen i löpande priser utgår från värdet av varuexporten inklusive förändringar som enbart beror på priseffekter. Därför är det relevant att även göra jämförelser i fasta priser där värdeförändringen är rensad från prisförändringar. Diagrammet nedan visar att Sveriges varuexport sedan 2000 har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 2,8 procent räknat i fasta priser, baserad på indextal. Under perioden 2000‑2012 var alltså utvecklingen av svensk varuexport i fasta priser lägre än utvecklingen i löpande priser. Om man däremot jämför utvecklingen sedan 2007 så är den genomsnittliga årliga tillväxttakten i fasta priser 0,6 procent. Under perioden 2007 till 2012 var utvecklingen i fasta priser därmed något högre än utvecklingen i löpande priser under samma period.

Svensk varuexport, indextal för värden i fasta priser

Linjediagram över svensk varuexport, indextal för värden i fasta priser, 2000-2012

Efterfrågan från EU viker

För att förstå hur denna period av kriser och svagare tillväxt har påverkat sammansättningen av handeln kan varuexporten brytas ned på länder och varugrupper.

Framför allt kan man titta på hur utvecklingen för Europa, Sveriges största exportmarknad, har sett ut. Av den totala varuexporten gick 57 procent till andra länder inom EU och 16 procent till övriga Europa under 2012. Det motsvarade ett totalt exportvärde på 848 miljarder kronor. När det gäller enskilda länder går den största delen av varuexporten till Norge och Tyskland. Dessa två länder står för nästan 30 procent av exporten till andra länder inom Europa. Tillsammans med Storbritannien, Finland och Danmark utgör de över hälften av exporten inom Europa.

Svensk varuexport 2012

Cirkeldiagram över svensk varuexport 2012, andelar per landområde

Svensk varuexport till Europa 2012

Cirkeldiagram över svensk varuexport till Europa 2012, andelar per land

Under perioden 2007 till 2012 har vissa länder och regioner ökat sin betydelse för den svenska exportmarknaden, medan andra har blivit mindre viktiga. År 2007 gick 75,6 procent av varuexporten till Europa som helhet. Denna andel minskade med 3,1 procentenheter till 72,5 procent av den totala varuexporten 2012. Det var framför allt EU‑länderna som bidrog till den negativa utvecklingen med en minskad exportandel på 4,3 procentenheter. En stor del av denna minskning, 3,5 procentenheter, beror på länderna i eurozonen, som minskade sin del av varuexporten relativt sett mer.

Tyskland, det land som vi exporterade mest varor till 2007, minskade sin exportandel med 0,6 procentenheter under perioden till 9,8 procent av den totala varuexporten förra året. Den totala varuexporten till Tyskland har minskat med 3,6 procent i löpande priser sedan 2007. Andra EU‑länder som bidrog till den negativa utvecklingen var Spanien och Italien. Norge däremot, som inte ingår i EU, har ökat i betydelse och stod 2012 för 10,3 procent av den totala varuexporten, en något större exportandel än Tyskland. Varuexporten till Norge har utvecklats positivt med 12,3 procent i löpande priser sedan 2007.

Även varuexporten till Storbritannien, som ligger utanför eurozonen, har haft en god utveckling och ökade med 10,2 procent i löpande priser under perioden. Sett bara till det senaste året ökade varuexporten till Storbritannien med 6,4 procent, samtidigt som den totala varuexporten till Europa minskade med 1,5 procent. Storbritanniens andel av den totala varuexporten ökade med 0,5 procentenheter till 7,7 procent mellan åren 2007 och 2012.

Mindre export till USA – mer till tillväxtländer

Exportandelen för Nordamerika minskade med 1,3 procentenheter under samma period, där USA står för merparten. År 2007 stod Nordamerika för 8,6 procent av svensk varuexport och minskningen i varuexporten på 13,1 procent i löpande priser sedan 2007 bidrog till den svaga utvecklingen totalt sett.

Tillväxtmarknaderna sticker däremot ut med en mycket stark utveckling. Varuexporten till Central‑ och Sydamerika samt Afrika har ökat från låga nivåer. Tillsammans med Asien och Oceanien har dessa regioner ökat sin exportandel från 15,6 till 19,2 procent under perioden och svensk varuexport till dessa regioner har ökat med över 25 procent i löpande priser sedan 2007.

Varuexportandelar, procent, 2007‑2012

Stapeldiagram över varuexportandelar, procent, 2007-2012, landområden

*Afrika, Asien, Centralamerika, Sydamerika, Oceanien, Antarktis

Sämre utveckling för verkstadsvaror

Utrikeshandeln fördelad på de största varugrupperna visar att verkstadsvaror står för den största delen av exporten med en andel på 43,7 procent 2012. Denna föll dock kraftigt 2009 i samband med finanskrisen. Under 2010 och 2011 återhämtade sig exporten av verkstadsvaror, men föll återigen 2012. I gruppen verkstadsvaror ingår bland annat metallarbeten, maskiner, elektronikvaror, telekom och vägfordon.

Under perioden 2007 till 2012 minskade exportandelen av verkstadsvaror med 5,6 procentenheter. I löpande priser minskade exporten av verkstadsvaror med 9,0 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig minskning på 1,9 procent. Det var framför allt denna nedgång som bidrog till den svaga utvecklingen för den totala varuexporten under samma period. Totalt sett har alltså verkstadsvarorna minskat något i betydelse för exporten under perioden, men står fortfarande uteslutande för den största delen av varuexporten.

Varuexportandelar, procent, 2007‑2012

Stapeldiagram över varuexportandelar, procent, 2007-2012, varugrupper

Indelningen i varugrupper utgår ifrån klassificeringen enligt SITC (Standard International Trade Classification).

Etiketter