På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-04
Nr 2014:13

Författare

Åsa Nordström

arbetar som under­vis­ningsråd vid Skol­verket.

08-527 332 65

asa.nordstrom@skolverket.se

Barbro Dunér

arbetar som under­vis­ningsråd vid Skol­verket.

08-527 332 09

barbro.duner@skolverket.se

Fakta

Om undersökningen

I Skolverkets föräldra­under­sök­ningar 1999, 2002, 2005 och 2012 ställs frågor till ett urval föräld­rar med barn i åldern 1–5 år respektive 6–12 år. Frågorna gäller föräld­rarnas inställ­ning till bland annat förskola och fri­tids­hem, föräld­rarnas sociala bak­grund m.m. Skill­naderna över tid mellan grupper av föräld­rar, t.ex. ensam­stående och gifta/samman­boende, är signifikanta.

Föräldra­undersökningen är unik eftersom den bygger på enkät­svar från föräld­rarna. Den officiella statistiken om för­skola baseras på kommunernas upp­gifter om del­tagande. Metoderna för de båda insamling­arna skiljer sig åt när det gäller tid­punkt, uppgifts­lämnare, urval kontra total­under­sökning med mera, vilket medför att resultaten inte är helt jämförbara.

I den officiella statistiken lämnar kommunerna upp­gifter på grupp­nivå, vilket betyder att upp­gifter om till exempel föräld­rarnas socio­­ekonom­iska bak­grund inte ingår. Från och med hösten 2014 kommer emeller­tid individ­­uppgifter om barn och personal i för­skola och pedagogisk omsorg att börja samlas in i den officiella statistiken.

De flesta barn i förskola – oavsett bakgrund

I takt med att allt fler barn går i förskola har skillnaderna mellan grupper av barn minskat. Idag går de flesta barn i förskola, oavsett social bakgrund. En del av förklaringen kan vara att även barn till föräldralediga och arbetslösa numera har rätt till plats i förskola.

Barn skriver med färgglad penna

Sedan slutet av 1990-talet har antalet barn som är inskrivna i förskolan ökat kraftigt. Det har aldrig funnits så många barn i förskolan som idag, närmare en halv miljon barn. År 1999 fanns 315 000 barn inskrivna i förskola. Även andelen barn i åldern 1–5 år som är inskrivna i förskolan har ökat. Skol­verkets officiella statistik visar att denna andel har ökat från 64 procent 1999 till 84 procent 2012.

Med hjälp av en undersökning riktad till föräldrar har Skol­verket information om för­skole­barnens sociala bakgrund. Skol­verkets föräldra­under­sökning 2012 visar att i takt med att allt fler barn går i förskola har de sociala skill­naderna i förskolan minskat och är i stort sett borta. Idag går de flesta barn i förskola, oavsett bak­grunds­faktorer som föräld­rarnas civil­stånd, födelse­land eller utbild­nings­nivå. Det är en skillnad jämfört med under­sök­ningen som gjordes 1999, som visade större skillnader i nyttjande av förskola beroende på barnens sociala bakgrund.

En förändring sedan 1999 är att det då var vanligare att barn till ensam­stående föräldrar hade plats i förskola, jämfört med barn till gifta eller samboende. År 2012 har den skill­naden blivit betydligt mindre. En annan skillnad är att barn till utrikes födda tidigare i större utsträck­ning hade plats i förskola jämfört med barn till inrikes födda. Den skill­naden har minskat och är nu försumbar. För barn vars ena förälder är född i Sverige och den andra är född utomlands är andelarna över tid ungefär desamma som för barn vars båda föräldrar är födda utomlands.

Citat: 84 % av barn i 1-5 år är inskrivna i förskolan.På motsvarande sätt har även skill­naderna mellan barn till föräldrar som har hög respektive låg utbild­nings­nivå minskat över tid. Tidigare hade barn till föräldrar med hög utbild­nings­nivå i större utsträck­ning plats i förskola jämfört med barn till föräldrar med låg utbild­nings­nivå. År 2012 har nio av tio barn, oavsett föräld­rarnas utbild­ning, plats i förskola.

Det finns flera förklaringar till att allt fler barn går i förskola och till att de sociala skill­naderna har minskat. Under åren 2001–2003 genom­fördes ett antal reformer med syfte att öka till­gänglig­heten till förskola och pedagogisk omsorg (tidigare familje­daghem). Reformerna innebar att även barn till föräldra­lediga och arbetslösa föräldrar fick rätt till plats i förskola. Samtidigt infördes maxtaxa, det vill säga ett tak för föräldra­avgifterna.

En annan förklaring till att allt fler barn går i förskola är att intresset för förskolan och dess pedagogiska innehåll har ökat under senare år. Resultaten i Skol­verkets föräldra­under­sökning 2012 visar att många föräldrar har god kännedom om förskolans läroplan och tycker att verksam­heten överens­stämmer med deras behov och önskemål. Ju närmare vi kommer en situation där alla barn går i förskola, desto mindre kommer troligen skill­naderna mellan olika grupper att bli.

Allt mindre skillnad i hur vanligt det är med förskola beroende på föräldrarnas …

civilstånd

Andel inskrivna barn 1–5 år i förskola efter föräld­rarnas civil­stånd, 1999–2012

Stapeldiagram: Allt mindre skillnad i hur vanligt det är med förskola beroende på föräldrarnas civilstånd

... födelseland

Andel inskrivna barn 1–5 år i förskola efter föräld­rarnas födelse­land, 1999–2012

Stapeldiagram: Allt mindre skillnad i hur vanligt det är med förskola beroende på föräldrarnas födelseland

... och utbildningsnivå

Andel inskrivna barn 1–5 år i förskola efter föräld­rarnas högsta utbildning, 1999–2012

Stapeldiagram: Allt mindre skillnad i hur vanligt det är med förskola beroende på föräldrarnas utbildningsnivå

Etiketter