På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:66

Författare

Paula Kossack

arbetar som analytiker på Yh-myndigheten.

010-209 01 85

paula.kossack@
yhmyndigheten.se

Fakta

Yrkeshögskolan är Sveriges yngsta utbild­nings­form även om den liknar sin föregångare – kvalifi­cerade yrkes­utbild­ningar väldigt mycket. Kvalifi­cerade yrkes­utbild­ningar har funnits i cirka 15 år och de sista utbild­ningarna avslutas 2013. De första yrkes­högskole­utbild­ningarna startades hösten 2009 och kommer så småningom att ersätta de kvalifi­cerade yrkes­utbild­ningarna. Yrkes­högskole­utbild­ningar administreras av Myndigheten för yrkes­högskolan (Yh-myndig­heten) som bildades 1 juli 2009.

Examinerade från yrkeshögskolan:

Åtta av tio har arbete inom ett år

Trots att mer än 40 000 personer gick en utbildning inom yrkes­högskolan under 2010 är utbildnings­formen lite av en doldis i förhållande till gymnasie- och högskole­utbildningar. De studerande är ofta lite äldre än högskole­studenter, drygt åtta av tio har jobb året efter examen.

Bagare håller fram bakverk

Utbildningar inom yrkeshögskolan är efter­gymnasiala och kombinerar teori med arbets­plats­förlagt lärande. Utbild­ningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbets­livet. Yrkes­högskolan omfattar kvalificerade yrkes­utbild­ningar (Ky‑ut­bildningar) och yrkes­högskole­utbild­ningar (Yh‑ut­bildningar).

Fler studerande i yrkeshögskolan

Antal studerande inom kvalificerade yrkes­utbild­ningar och yrkes­högskole­utbild­ningar åren 2007–2010

Stapeldiagram över antal studerande inom kvalificerade yrkes­utbild­ningar och yrkes­högskole­utbild­ningar åren 2007–2010

2010 fanns det 1 136 utbild­ningar inom yrkes­högskolan och 43 000 studerande. Som jämförelse hade universitet och högskolor 340 000 studenter under 2009, som är det senaste året den officiella statistiken omfattar. Utbild­ningarna delas in i 16 olika utbild­nings­områden och omfattar allt från utbild­ningar till tand­sköterska och tåg­förare till mobil­telefon­programmerare, redo­vis­nings­ekonom och elingenjör. Utbild­ningarna anordnas av många olika aktörer, både offentliga och privata. Kvalificerade yrkes­utbild­ningar har funnits i cirka 15 år och de sista utbild­ningarna avslutas 2013. De kommer på sikt att ersättas av yrkes­högskole­utbild­ningar. Just nu förekommer båda utbild­nings­formerna.

Många läser utbild­ningar inom ekonomi, administration och försäljning

Antal studerande inom kvalificerade yrkes­utbild­ningar och yrkes­högskole­utbild­ningar 2010 efter utbildnings­område och kön

Stapeldiagram över antal studerande inom kvalificerade yrkes­utbild­ningar och yrkes­högskole­utbild­ningar 2010 efter utbildnings­område och kön

Yrkeshögskolans främsta mål är att förse arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta mål skiljer sig tydligt från målen för alla andra utbild­nings­former som utgår från individen. Utgångs­punkten för utbild­ningar inom gymnasie­skola och universi­tet/hög­skola är individens val. För arbets­marknads­utbild­ningar är utgångs­punkten istället att individen vidare­utbildar sig för att få bättre chanser på arbets­marknaden.

Som indikator på hur väl utbild­ningarna matchar arbetslivets behov genomför Myndigheten för Yrkes­högskolan, Yh‑myndig­heten, årliga uppföljningar bland dem som har gått utbild­ningar inom yrkes­högskolan för att belysa deras sysselsättning året efter examen.

De som examinerades från en kvalificerad yrkes­utbild­ning 2009 lyckades bra på arbets­marknaden trots låg­konjunktur. Sju av tio hade redan arbete innan utbild­ningen avslutades eller inom en månad efter examen. Drygt åtta av tio hittade sitt första arbete eller startade det egna företaget inom sex månader efter examen.

7 av 10 har arbete inom en månad efter examen

Andel examinerade 2009 efter tid till första arbete/eget företag efter en kvalificerad yrkes­utbild­ning

Stapeldiagram över andel examinerade 2009 efter tid till första arbete/eget företag efter en kvalificerad yrkes­utbild­ning

Året efter examen har drygt åtta av tio anställning eller eget företag. Åtta av tio av dem tycker att deras arbete helt eller delvis ligger inom samma yrkes­område som utbild­ningen syftade att leda till. Ungefär sju av tio anger dessutom att de året efter examen har mer kvalificerade arbets­uppgifter än före utbild­ningen.

En stor del av en utbild­ning inom yrkes­högskolan genomförs i samarbete med de delar av arbets­livet som berörs av utbild­ningen. Alla utbild­ningar innehåller därför arbets­livs­anknutet lärande på olika sätt. Det vanligaste är att utbild­ningen har perioder av lärande i arbete (LIA) ute på en eller flera arbets­platser. Under denna period ska den studerande under hand­ledning på en arbets­plats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbets­situation. LIA är fortsatt utbild­ning som är lokaliserad till arbets­livet.

Det innebär också att de studerande får känna på sin kommande yrkes­roll under utbild­ningens gång och arbets­givaren får möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Representanter från arbetslivet fyller en viktig funktion i planeringen av en utbild­ning och ska ställa krav på innehållet. Arbetslivet ska även medverka i utbild­ningen och vara med och påverka under resans gång. Det gör de bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta emot studie­besök samt genom att erbjuda LIA‑platser.

Utbild­ningens starka koppling till arbets­marknaden visar sig i att knappt hälften av alla examinerade redan hade arbete innan utbild­ningen avslutades och ungefär fyra av tio året efter examen har samma arbetsgivare som de genomförde sin LIA‑period hos.

Studerande på utbild­ningar inom yrkeshögskolan har i många fall flera år av yrkes­erfarenhet med sig när de påbörjar en kvalificerad yrkes­utbild­ning och en vanlig uppfattning är att många går tillbaka till sin gamla arbets­givare. Att detta inte alls är särskilt vanligt visar Yh‑myndig­hetens undersökning: endast två av tio har året efter examen samma arbets­givare som före utbild­ningen.

6 000 studerande över 40 år

Studerande inom kvalificerade yrkes­utbild­ningar och yrkes­högskole­utbild­ningar 2010 efter ålder

Stapeldiagram över studerande inom kvalificerade yrkes­utbild­ningar och yrkes­högskole­utbild­ningar 2010 efter ålder

Etiketter