På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:61

Författare

Richard Öhrvall

arbetar med demokrati­statistik på SCB.

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se

Fakta

Statistiken som presenteras här är baserad på register­uppgifter och utgör därmed en total­undersökning. Med röst­berättigade avses de närmare 7,4 miljoner personer som var röst­berättigade i 2010 års val och som då var folk­bokförda i Sverige.

I den statistik vi presen­terar här har vi tagit med samt­liga som kandi­derade i 2010 års val, det vill säga i val till riks­dag, lands­tings- eller kommun­full­mäktige.

Totalt sett baseras stati­stiken på 55 674 kandidater, vilka för­delar sig efter parti enligt följande:

Moderaterna8 707
Centerpartiet7 131
Folkpartiet5 613
Kristdemokraterna4 992
Miljöpartiet3 423
Socialdemokraterna14 709
Vänsterpartiet4 115
Sverigedemokraterna2 001
Övriga partier4 983

Fler äldre män bland valda än bland väljare

Det finns stora skillnader vad gäller kön och ålder mellan de politiker som ställer upp i val och de medborgare som ska rösta på dem. Om man studerar enskilda partier är skillnaderna än större.

De åtta riksdagspartiernas partisymboler

I Sverige har vi gemensam valdag för val till riksdag, landstings- och kommun­fullmäktige. Då utser vi de representanter som ska styra under de kommande fyra åren. I 2010 års val var det sammantaget för de tre nivåerna 14 989 folkvalda som utsågs. Det är de politiska partierna som nominerar kandidater till dessa poster genom att placera dem i ordnings­följd på valsedlar. Totalt sett var det närmare 56 000 personer som sökte väljarnas förtroende i något av 2010 års val.

En naturlig fråga är om dessa kandidater till kön och ålder liknar de personer som de vill representera. Ett sätt att studera detta är med hjälp av sådana grafer som brukar kallas befolk­nings­pyramider. De illustrerar hur en befolk­ning fördelar sig efter ålders­grupper och efter kön. Ordet har sitt ursprung från en tid då denna fördelning för de flesta länder fick formen av en pyramid med många unga personer och successivt färre i de högre ålders­grupperna. I dag har inte längre befolk­ningen i Sverige och andra utvecklade länder den fördelningen, men ordet lever fortfarande kvar.

Vi har tagit fram en uppsättning befolk­nings­pyramider baserade på förhållandena vid 2010 års val. De är beräknade utifrån de röst­berättigade, de nominerade kandidaterna sammantaget, samt respektive partis kandidater.

Befolkningspyramider över röstberättigade och nominerade

För varje graf redovisas hur de personer som ingår i gruppen fördelar sig efter kön och sju ålders­grupper. Andelen som tillhör respektive kategori redovisas i form av en stapel och de 14 staplarna (2 x 7) summerar till 100 procent.

Av graferna framgår att det finns stora skillnader mellan de röst­berättigade och de nominerade kandidaterna. De röst­berättigade fördelar sig ganska jämnt över ålders­grupperna och efter kön. Undantaget är de allra äldsta som utgör en mindre del av de röst­berättigade och där det är en större andel kvinnor än män. Bland de nominerade kandidaterna är fördelningen inte lika jämn, och det är framför allt en stapel som sticker ut. Det är den som avser män i åldersgruppen 60–69 år. De utgör drygt 16 procent av samtliga nominerade kandidater, vilket kan jämföras med knappt 8 procent bland de röst­berättigade.

Den ojämna köns­fördelningen bland de nominerade kandidaterna framträder i grafen genom att staplarna är längre för män än för kvinnor. Det gäller samtliga ålders­grupper, men i synnerhet gruppen 60–69 år. När graferna för de olika partierna jämförs framträder än större skillnader.

Nominerade i 2010 års val

Befolkningspyramider över nominerade, per parti

Etiketter