På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-04
Nr 2014:8

Författare

Anna Nyman

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se

Lotta Persson

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 42 11

lotta.persson@scb.se

Fakta

Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) skickade under hösten 2012, på uppdrag av Social­departe­mentet, ut enkäter till sär­levande föräld­rar till närmare 15 000 barn. Syftet var att få en bild av hur vardagen ser ut för barn vars föräld­rar inte lever ihop, och få kunskap om hur föräld­rarna löst boende och ekonomi för barnet. Båda föräld­rarna har fått möjlig­het att besvara enkäten. 37 procent av föräld­rarna svarade. Sett ur ett barn­perspek­tiv var det 58 procent av barnen där minst en av föräld­rarna besvarade enkäten.

Resultaten från undersökningen redovisas ur både ett barn- och ett föräldra­perspek­tiv. Resultat ur ett barn­perspek­tiv har tagits fram på följande sätt: för de barn där en av föräld­rarna har svarat på under­sök­ningen används svaret från denna förälder. I de fall båda föräld­rarna har svarat har slumpen fått avgöra om mammans eller pappans svar ska användas.

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separa­tionen mellan föräld­rarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen växelvis. Det är van­ligare med växel­vis boende om båda föräld­rarna har hög utbild­ning, hög inkomst, är födda i Sverige och inte var unga då de fick barn.

Barn utanför ytterdörr med nyckel i låset

Att som barn ha varit med om att föräldrarna separerar är vanligare nu än förr. Fram till mitten av 1900-talet var det ovanligt att barn var med om att föräldrarna gick skilda vägar. Därefter är det allt fler barn som har upplevt detta. Ökningen var särskilt stor från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet. På 2000-talet har emellertid trenden med fler föräldraseparationer stagnerat eller till och med vänt.

I Sverige finns 1,9 miljoner barn i åldrarna 0–17 år. År 2012 var andelen barn med särlevande föräldrar 25 procent. Det betyder att närmare 480 000 barn har föräldrar som har separerat eller aldrig levt tillsammans.

SCB har på uppdrag av Socialdepartementet genomfört en undersökning där man frågat särlevande föräldrapar hur de löser boendet och ekonomin för gemensamma barn. Syftet har varit att få en bild av hur vardagen ser ut för barn vars föräldrar inte lever ihop. Båda föräldrarna har fått möjlighet att svara på enkäten.

Citat: 35 % av barn med särlevande föräldrar bor växelvis.Undersökningen visar att 35 procent av barnen med särlevande föräldrar bor växelvis, alltså ungefär lika mycket hos sin mamma och sin pappa. Det betyder att det är vanligt att barn flyttar mellan sina föräldrar och har två olika ”familjevardagar”.

Växelvis boende har blivit vanligare under de senaste åren. I mitten på 1980-talet bodde 1 procent av barnen med separerade föräldrar växelvis. Denna andel hade ökat till omkring 4 procent i början på 1990-talet och till 28 procent år 2006/07. Det kan finnas flera förklaringar till ökningen av växelvis boende. En förklaring kan vara ökad jämställdhet mellan mammor och pappor, där mammor förvärvsarbetar i större utsträckning samtidigt som pappor i större utsträckning bidrar i hushålls­arbetet. Det har även införts lagändringar i syfte att stärka barnets rätt till båda sina föräldrar. Införandet av så kallade pappa­månader i föräldraförsäkringen kan ha påverkat föräldrar att dela mer lika på omsorgen av barnen. Det växelvisa boendet har också utvecklats i takt med att gemensam vårdnad blivit vanligare.

Även om växelvis boende har blivit allt vanligare visar undersökningen att det fortfarande är vanligast att barn bor bara eller mest hos mamman. Nära 30 procent av barn med särlevande föräldrar bor bara hos sin mamma och 23 procent bor mest hos mamman. Knappt var tionde barn bor mest eller bara hos pappan.

Citat: Hälften av de barn vars föräldrar har separerat under de senaste två åren bor lika mycket hos sin mamma och sin pappa.Växelvis boende är vanligast bland barn som är 7–9 år. I den åldersgruppen bor nästan hälften av barnen ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Både bland yngre och äldre barn är växelvis boende mindre vanligt. Barn i den yngsta åldersgruppen, 1–3 år, är de som i störst utsträckning bor bara eller mest hos mamman. Det gör drygt 60 procent av dessa barn, medan omkring 30 procent bor växelvis. Ungdomar i 16–18-årsåldern är de som i minst utsträckning bor halva tiden var hos sin mamma och sin ­pappa. Det gäller särskilt flickor där 21 procent i den åldersgruppen bor växelvis. Motsvarande andel bland pojkarna är 26 procent. Bland 16–18-åringarna är det något vanligare än bland de yngre att bo mest ­eller bara hos sin pappa. Det gäller särskilt pojkar.

Inte bara barnets ålder har betydelse för om barnet bor växelvis eller inte. Även föräldrarnas ålder tycks ha betydelse. De som blev föräldrar i unga år har i mindre utsträckning barn som bor växelvis än de som var äldre när de fick sitt första barn.

Resultat från undersökningen visar att växelvis boende är vanligast bland barn med föräldrar födda i Sverige. Fyra av tio barn vars båda föräldrar är födda i Sverige bor halva tiden hos vardera förälder. Bland barn till utrikes födda föräldrar är motsvarande andel ett av tio barn.

Även föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst tycks ha betydelse för ­boendet. Barn till högutbildade och höginkomsttagare bor oftare växelvis än barn till ­föräldrar med lägre utbildnings- och inkomstnivå.

Det är också av betydelse vem av föräldrarna som har högst inkomstnivå. Om mamman har högre inkomstnivå än pappan är växelvis boende mindre vanligt än om pappan har högre inkomstnivå än mamman. Allra vanligast är växelvis boende bland de barn där båda föräldrarna tillhör gruppen med de högsta inkomsterna.

Växelvis boende allt vanligare …

Växelvis boende bland barn med särlevande föräldrar

Punktdiagram över växelvis boende bland barn med särlevande föräldrar

Källa: SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) för samtliga år utom 2012/13 som är hämtat från denna undersökning.

… men fortfarande vanligast att bo bara eller mest hos mamma

Hur bor barnet? Andel barn 1–18 år, år 2012/13

Stapeldiagram över Hur bor barnet? Andel barn 1–18 år, år 2012/13

Drygt var tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Drygt hälften bor mest eller bara hos mamman medan knappt en av tio bor mest eller bara hos pappan.

Vanligast med växelvis boende i 7–9-årsåldern

Hur bor barnet? Andel efter barnets ålder och kön, år 2013/13. Procent

Linjediagram över Hur bor barnet? Andel efter barnets ålder och kön, år 2013/13. Procent

Barn till föräldrar med höga inkomster bor oftare växelvis

Hur bor barnet? Andel barn efter föräldrarnas inkomstnivå, år 2012/13

Fraktionsstapeldiagram över Hur bor barnet? Andel barn efter föräldrarnas inkomstnivå, år 2012/13

När det gäller förvärvsinkomst har föräldrarna som svarat på enkäten delats in i tre inkomstklasser, en grupp med de 25 procent som har de lägsta inkomsterna (218 500 kronor eller lägre), en med de 50 procent som ligger i mitten av inkomstfördelningen (218 600–388 300 kronor) och en med de 25 procent som har de högsta inkomsterna (388 400 kronor eller högre). Inkomsterna avser taxerad förvärvsinkomst år 2011.

Växelvis boende vanligast bland barn till nyseparerade föräldrar

Hur bor barnet? Andel barn efter tid sedan separationen, år 2012/13

Fraktionsstapeldiagram över Hur bor barnet? Andel barn efter tid sedan separationen, år 2012/13

Växelvis boende är vanligare om föräldrarna separerat under de senaste åren. Hälften av de barn vars föräldrar separerat de senaste två åren bor växelvis, jämfört med 13 procent av barnen vars föräldrar separerade för 15 år sedan eller mer.

Mammor mest nöjda med var barnen bor

År 2012/13. Procent

Summa100100
MammorPappor
Är nöjd6756
Är ganska nöjd1820
Är inte särskilt nöjd57
Är inte nöjd alls410
Ingen åsikt34
Annat43

Mammor är oftare nöjda med överenskommelsen om barnets boende än vad pappor är. Skillnaden kan bero på att mammor i större utsträckning än pappor har barnet boende hos sig. Minst nöjda är de föräldrar som har barnet boende hos sig mindre än halva tiden.

Etiketter