På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-05-04
Nr 2016:23

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fler kvinnor än män dör

Under 2015 avled totalt 90 907 personer, 46 422 kvinnor och 44 485 män. Under perioden 1948–1997 avled varje år fler män än kvinnor, men sedan 1998 har förhållandet varit det omvända. Det beror dels på att det finns ett stort kvinnoöverskott bland de äldsta, och dels på att skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd minskat under senare år.

Foto över gravljus och en liten ros

Antalet avlidna styrs främst av hur många personer det finns i de åldersgrupper som har högst dödlighet, det vill säga de äldre. Det styrs sin tur av hur många som föddes 75–100 år tidigare. Om många kom till världen under den perioden medför det också att många har uppnått åldrar med hög dödlighet. Eftersom födelsetalen var låga från mitten av 1920-talet fram till mitten av 1930-talet antas inte antalet döda öka nämnvärt under de närmaste åren. Därefter förväntas en tydlig ökning då de stora årskullarna födda på 1940-talet kommer upp i de åldrar då många avlider.

Antal döda totalt och efter kön åren 1960 – 2015

Diagram

Av de som avled under 2015 hade hälften hunnit uppleva sin 83-årsdag, vilket blir medianåldern för de avlidna. Hälften av kvinnorna hade fyllt 85 år och hälften av männen hade fyllt 80 år vid dödsfallet. Medelåldern för de avlidna under 2015 var lägre, 79,9 år, och uppdelat på kön var den 82,5 år för kvinnor och 77,2 år för män. Att de avlidnas medelålder är lägre än deras medianålder beror på att det finns en viss spädbarnsdödlighet, även om den är låg, som drar ned medelåldern. Medianåldern blir högre på grund av att åldersfördelningen bland de avlidna är koncentrerad till höga åldrar.

Jämfört med år 2000 har medelåldern för avlidna höjts med ett och ett halvt år för såväl kvinnor som män. Betydligt större blir skillnaden vid en jämförelse 30 år tillbaka i tiden; sedan 1985 har medelåldern bland avlidna höjts med mellan fyra och ett halvt och fem år för såväl kvinnor som män.

Antal döda efter kön och ålder vid dödsfallet 2015

Diagram

Det vanligaste födelseåret för avlidna under 2015 var 1928, 3 671 avlidna var födda detta år. För kvinnorna var det enskilt vanligaste födelseåret 1925 och för männen 1928. De snabbt stigande födelsetalen under åren 1943–1944 avspeglar sig i diagrammet som en förhöjd dödlighet bland 71-åringarna.

Knappt 60 procent av samtliga dödsfall gällde personer i åldern 80 år och däröver. Det var dock ganska stora skillnader mellan könen; bland kvinnorna var två av tre som dog 80 år eller äldre medan motsvarande andel för männen var drygt 50 procent. Männen har högre dödlighet i så gott som alla åldersgrupper upp till och med 82 år medan kvinnorna dominerar stort i de högre åldrarna. Totalt avled 973 personer under 2015 som var 100 år eller äldre. Av dessa var 806 kvinnor och 167 män.

De flesta var gifta eller änkor/änklingar

Av alla som avled under 2015 var 37,3 procent änkor eller änklingar. En något mindre andel, 32,5 procent, var gifta vid dödsfallet. Resterande avlidna var antingen skilda, 16,1 procent, eller har aldrig varit gifta, 14,1 procent. I gruppen änkor/änklingar var 73 procent kvinnor och i gruppen gifta var två tredjedelar män; fakta som på ett tydligt sätt bekräftar tesen att kvinnan i allmänhet överlever mannen.

Flest dödsfall under vintern och våren

Januari och mars var de vanligaste månaderna för dödsfall; 8 665 i januari och 8 666 i mars. Vinter- och vårmånaderna december–april dominerade och därefter följde maj samt höstmånaderna oktober–november. Minst antal dödsfall skedde i augusti, 6 814.

I genomsnitt dog 249 personer per dag under 2015. Flest dödsfall noterades den 20 februari då 337 personer avled. Den 28 augusti avled 179 personer, vilket var den lägsta noteringen för en enskild dag. Torsdagar var den vanligaste veckodagen för dödsfall medan söndagar var minst vanligt.

Utrikes födda yngre när de dör

Under 2000-talet har andelen utrikes födda i Sverige ökat från 11,3 procent av befolkningen till 17,0 procent. Den ökande andelen utrikes födda återspeglas även i dödsfallen. Under 2015 var 11,8 procent av de som dog födda utomlands. Det är en ökning från år 2000 då utrikes födda stod för 7,7 procent av alla dödsfall. Orsaken till att det är en lägre andel utrikes födda bland dödsfallen än i befolkningen som helhet är att de utrikes födda har en yngre ålderstruktur än den svenskfödda delen av befolkningen.

Under 2015 var medianåldern vid dödsfallet 83,2 år för kvinnor och 76,2 år för män när det gäller utrikes födda. Motsvarande för personer födda i Sverige var 86,1 respektive 80,9 år.

Medellivslängden sjönk något under 2015

Den återstående medellivslängden är ett demografiskt mått som visar det antal år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss bestämd ålder enligt den för tidpunkten gällande dödligheten. Baserat på dödligheten under 2015 blev den förväntade återstående medellivslängden för nyfödda flickor 84,01 år och för pojkar 80,31 år. Jämfört med 2014 innebär det en marginell minskning med 0,04 år för båda könen. Sedan slutet av 1970-talet har den långsiktiga trenden varit att männens livslängd har ökat mer än kvinnornas. Sedan 1980 har skillnaden i förväntad medellivslängd mellan könen minskat från 6,05 år till 3,70 år.

De främsta orsakerna till att medellivslängden ökat i ett längre perspektiv är minskad dödlighet i alla åldersgrupper, framförallt bland spädbarn och bland äldre, samt minskad omfattning av infektionssjukdomar. Smittkoppor, difteri, kolera, dysenteri, spanska sjukan, missväxt och krig är företeelser vi knappast behöver ta hänsyn till längre.

Återstående medellivslängd för åren 1751–1790 – 2011–2015

ÅrÅterstående medellivslängd i antal år
Män Kvinnor
Vid
födelsen
Vid
50 år
Vid
65 år
Vid
födelsen
Vid
50 år
Vid
65 år
1751–179033,7218,1610,0236,6419,5910,51
1791–181535,3517,269,2938,4418,689,84
1816–184039,517,559,5843,5619,610,44
1841–185041,6618,19,6246,120,2410,57
1851–186040,4918,4910,0344,420,2610,77
1861–187042,819,410,446,3721,311,4
1871–188045,2720,811,248,6222,612,2
1881–189048,5521,9411,9651,4723,6412,92
1891–190050,9422,4412,2453,6324,0413,13
1901–191054,5323,1712,8156,9824,7413,69
1911–192055,623,3512,8458,3824,7913,69
1921–193060,9724,1513,2463,1625,1413,85
1931–194063,7624,0813,0666,1325,1313,64
1941–195068,0625,0113,670,6526,2714,3
1951–196070,8925,5413,8574,127,4715
1961–197071,7325,713,9376,1328,8716,05
1971–197572,0725,7914,0477,6530,0817,16
1976–198072,4325,8414,1578,5130,6917,73
1981–198573,5526,4614,679,5331,4518,39
1986–199074,3727,1715,0980,2232,0618,91
1991–199575,628,0315,780,9832,5919,42
1996–200076,8928,9516,3581,8333,1919,93
2001–200577,9929,8917,1182,4133,6420,3
2006–201079,1230,8517,9483,1634,2920,83
2011–201580,0831,7318,6483,7934,8421,25

För att öka säkerheten i beräkningarna baseras beräkningen ofta på dödligheten under en femårsperiod. Att den förväntade medellivslängden är lägre i en femårsbaserad beräkning än i en ettårsbaserad beror på att andelen dödsfall per ålder har en tendens att minska varje år. Tabellen visar den genomsnittliga återstående medellivslängden baserad på beräkningar för minst fem år.

I Hallands och Kronobergs län är den förväntade medellivslängden för nyfödda flickor högst med 84,7 år. För nyfödda pojkar är den högst i Kronobergs län med 81,1 år. Kortast förväntad medellivslängd hade kvinnorna i Västernorrland, 82,6 år, och männen i Norrbotten, 78,5 år. Bland kommunerna ligger Danderyd i topp både för kvinnor och män, 86,4 år respektive 83,1 år. De kortaste medellivslängderna för kvinnor hittar vi i Norsjö, 79,7 år, och för män i Haparanda, 75,4 år. På kommunal nivå kan dock medellivslängden styras av tillfälligheter i dödsriskerna även då beräkningen görs för en femårsperiod, så variationerna tenderar att bli stora mellan olika perioder.

Antalet dödfödda större än spädbarnsdödligheten

Kring sekelskiftet 1900 hade Sverige en hög spädbarnsdödlighet och vissa år dog ett av tio barn under det första levnadsåret. Med tiden har spädbarnsdödligheten i landet sjunkit drastiskt och är idag bland de lägsta i världen. Under 2015 dog 282 barn, 166 pojkar och 116 flickor, under sitt första levnadsår. Det följer det normala mönstret då det föds fler pojkar än flickor samtidigt som spädbarnsdödligheten är något högre för pojkar. Ungefär hälften av de som avled under det första levnadsåret gjorde det redan under sin första levnadsvecka. Av de som avled under första levnadsveckan dog hälften under det första dygnet.

Antalet dödfödda har i likhet med spädbarndödligheten minskat över tiden, men har nu legat på i stort sett samma nivå sedan början av 1980-talet. Antalet dödfödda barn under 2015 var 429. Av dessa var 221 flickor och 208 pojkar. Sedan 1998 har de dödfödda varje år varit fler än de som avlidit under första levnadsåret.

Höga födelsetal ger, ganska logiskt, en viss ökning av både antalet dödfödda och av spädbarnsdödligheten. De tillfälliga uppgångarna åren 1920 och 1944–1945 är bra exempel på detta.

Spädbarnsdödlighet och antal dödfödda 1900–2015

Diagram

Fakta: Median

Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medelvärdet). För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medelvärdet av de två tal som ligger i mitten.

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observationer har en sned fördelning med många höga eller låga värden. I motsats till medelvärdet påverkas inte medianen av sådana extremvärden.

Medellivslängd

Medellivslängden beräknas med hjälp av en livslängdstabell. Livslängdstabellen är en demografisk tabell som visar dödligheten i en befolkning under en bestämd tidsperiod. Det centrala måttet i livslängdstabellen är den återstående medellivslängden som till exempel anger hur lång tid 65-åriga kvinnor har kvar att leva i genomsnitt. Den återstående medellivslängden i SCB:s livslängdstabeller beräknas från tabelldödsrisker som bygger på demografisk data för hela Sveriges befolkning under en avgränsad period om ett eller fem år.

Medellivslängden för år 2015 är således inte ett mått på hur länge ett barn som föddes under 2015 kommer att leva.

Dödfödd

Reglerna för registrering av dödfödda ändrades under 2008. Från och med 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om det avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan. Dessförinnan var ett barn dödfött om det avled efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan. Förändringen ger ett tidsseriebrott som medför en viss ökning av antalet dödfödda.

Etiketter