På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-03-02
Nr 2016:9

Författare

Peter Beijron

arbetar med Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU) på SCB.

Peter Beijron:
010-479 40 06
peter.beijron@scb.se

Miaomiao Zhu och Mattias Enlund

arbetar med Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU) på SCB.

Miaomiao Zhu:
010-479 48 56
miaomiao.zhu@scb.se

Mattias Enlund
010-479 43 25
mattias.enlund@scb.se

Förbättrat läge på arbetsmarknaden

Sysselsättningen ökade under fjärde kvartalet 2015, särskilt för utrikes födda och kvinnor. Samtidigt minskade arbetslösheten, i synnerhet bland ungdomar, visar Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Kvinna i laboratorium

Sysselsättningen ökar

Efter finanskrisens dämpning av den globala ekonomin nådde sysselsättningsgraden i Sverige sin botten i början av 2010, men har sedan dess varit på uppåtgående. Från att ha stannat av något i början av 2015 har ökningen de senaste kvartalen återigen tilltagit. Fjärde kvartalet 2015 var 66,9 procent av befolkningen i åldern 15–74 år sysselsatta enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket är den högsta siffran sedan år 2008, då sysselsättningsgraden var som högst.

Även antalet sysselsatta fortsätter att stiga i hög takt. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 ökade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 75 000 personer, vilket överstiger befolkningsökningen på 53 000 personer i åldersgruppen.

Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Säsongrensat och utjämnat, procent

Linjediagram över sysselsättningsgrad, 15–74 år

Sysselsättningen ökar mest bland utrikes födda och kvinnor

Efter att ha stannat av något under slutet av 2014 tilltog återigen ökningstakten av sysselsättningsgraden bland utrikes födda under det fjärde kvartalet 2015. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden bland utrikes födda 59,8 procent. Bland inrikes födda har sysselsättningsgraden ökat stadigt sedan 2012. Antalet sysselsatta i gruppen inrikes födda har ökat trots att befolkningen i gruppen har minskat något under perioden.

Gemensamt bland både utrikes och inrikes födda är att kvinnorna står för den största delen av sysselsättningsökningen de senaste kvartalen, medan ökningen bland männen har stannat av något. Sysselsättningsgraden är dock fortfarande högre bland männen, men gapet till kvinnorna har sedan 2010 minskat från 6,2 procentenheter till 4,1 procentenheter det fjärde kvartalet 2015, vilket är den lägsta skillnaden under 2000-talet.

Sysselsättningsgrad, 15–74 år, uppdelat efter kön

Säsongrensat och utjämnat, procent

Linjedigram över sysselsättningsgrad, 15–74 år, uppdelat efter kön

I åldersgruppen 65–74 år så minskade sysselsättningsgraden med 1,5 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2014, vilket förklaras av en minskning av sysselsättningsgraden bland männen. Tittar man på nivån så är dock andelen sysselsatta män fortfarande större än andelen kvinnor i åldersgruppen. Säsongrensade och utjämnade data visar att den ökning av sysselsättningsgraden som skedde under 2014 stannat upp och under 2015 så visar data på en minskning av arbetskraftsdeltagandet bland de äldre. Jämförs utvecklingen för män och kvinnor så visar säsongrensade och utjämnade data att minskningen under 2015 varit kraftigare bland männen än bland kvinnorna.

Stor ökning av antalet fast anställda kvinnor

Antalet fast anställda i åldrarna 15–74 år har under 2015 ökat i en något högre takt än tidigare år, och det fjärde kvartalet 2015 var 84 000 fler fast anställda än ett år tidigare, icke säsongrensat. I likhet med sysselsättningen är det kvinnorna som står för den största delen av ökningen av antalet fast anställda, då ökningstakten i gruppen har tilltagit under 2015. Samtidigt var antalet tidsbegränsat anställda i nivå med det fjärde kvartalet 2014. Enligt säsongrensade och utjämnade data var det en viss nedgång av antalet tidsbegränsat anställda i början av 2015. Nedgången verkar nu ha vänt och under det fjärde kvartalet 2015 ökade återigen antalet tidsbegränsat anställda jämfört med kvartalen innan.

I takt med att antalet fast anställda steg ökade även antalet heltidsarbetande, där personer med en överenskommen arbetstid på 35 timmar i veckan eller mer räknas in. Kvinnorna stod för nästan två tredjedelar av ökningen.

Arbetslösheten sjunker – främst för ungdomar

Som andel av arbetskraften låg arbetslösheten relativt stabilt runt 8 procent under åren 2011–2014, bortsett från säsongsvariationer. Under 2015 har dock arbetslösheten sjunkit och uppgick det fjärde kvartalet 2015 till 7,1 procent, vilket är den lägsta arbetslöshetsnivån sedan slutet av 2008. Även antalet långtidsarbetslösa sjönk och uppgick till 97 000 personer, en minskning med 19 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2014.

Arbetslöshet, 15–74 år

Säsongrensat och utjämnat, procent

Linjediagram över arbetslöshet, 15–74 år

Minskningen av arbetslösheten var störst bland ungdomar i åldern 15–24 år. Det fjärde kvartalet 2015 uppgick ungdomsarbetslösheten till 16,4 procent, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 3,9 procentenheter jämfört med samma kvartal 2014. Samtidigt skedde även en stor minskning av antalet långtidsarbetslösa ungdomar, vilka uppgick till 11 000 personer, vilket är 7 000 färre än året innan.

Även antalet ungdomar som varken arbetade eller studerade minskade och uppgick till 71 000 personer.

Fakta nettoflöden

I Arbetskraftsundersökningarna återkommer 7/8 av urvalet kvartalet efter. Det gör det möjligt att ta fram flödesstatistik som visar hur stora övergångar som sker mellan olika arbetsmarknadstillstånd. Eftersom flödesstatistiken baseras på ett mindre urval är den inte helt konsistent med motsvarande tvärsnittsdata, utan syftar istället till att ge en dynamisk bild av arbetsmarknaden.

Nettoflöden beräknas som antalet personer som tillkommer till ett arbetsmarknadstillstånd minus antalet personer som lämnar detta arbetsmarknadstillstånd.

Nettoflöden mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden, kvartal 3 till kvartal 4 2015, 15–74 år

Illustration över nettoflöden mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden, kvartal 3 till kvartal 4 2015, 15–74 år

Nettoflöden mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden, kvartal 3 till kvartal 4 2015, 25–54 år

Illustration över nettoflöden mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden, kvartal 3 till kvartal 4 2015, 25–54 år

Unga lämnar arbetskraften fjärde kvartalet

När hela befolkningen i åldern 15–74 år inkluderas framgår att nettoförändringen av antalet arbetslösa mellan tredje och fjärde kvartalet 2015 innebar en minskning med 6 000 personer. Det förklaras av att utflödet till sysselsättning var större än inflödet av personer som tidigare stått utanför arbetskraften. När de yngsta och äldsta exkluderas är nettoförändringen av antalet arbetslösa istället positiv då inflödet från personer utanför arbetskraften var större än nettoflödet till sysselsättning. Av nettominskningen av antalet sysselsatta på 74 000 personer i befolkningen 15–74 år stod åldersgruppen 25–54 år för 8 000. Utflödet från sysselsatta till personer utanför arbetskraften för hela befolkningen förklaras i huvudsak av unga som återgår från sommarjobb till studier mellan tredje och fjärde kvartalet.

Etiketter