På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-30
Nr 2013:62

Författare

Marit Gisselmann

arbetar som analytiker på Försäkringskassan.

010‑116 94 28

marit.gisselmann@
forsakringskassan.se

Fakta

Statistiken som presenteras avser två grupper, populationer. De flesta uppgifter avser alla som fick handikappersättning någon gång under 2011. För uppgifter om typ av diagnos så är det inte möjligt att använda samma population. Det beror på att diagnosen klassificeras vid den första bedömningen av rätt till ersättning och detta bedöms bara hålla tillräckligt hög kvalitet från 2004. Uppgifter om diagnoser och diagnosgrupper är alltså baserade på personer som beviljats sin första ersättning från 2004 och framåt.

För att öka jämförbarheten har 2011 års ersättning i kronor använts för beräkning av genomsnittlig ersättning.

Nuvarande regler för handikappersättning

Handikappersättning är en förmån i socialförsäkringssystemet som ger ersättning för kostnader eller behov av stöd som orsakas av en funktionsnedsättning.

För att beviljas ersättning måste funktionsförmågan vara nedsatt under avsevärd tid, vilket innebär minst ett år framåt i tiden. Ersättningen kan beviljas från och med juli det år den sökande fyller 19 år. Funktionsförmågan måste ha blivit nedsatt före 65 års ålder.

Storleken på beloppet är fixerad till tre nivåer, 36, 53 och 69 procent av prisbasbeloppet per år. Uttryckt i kronor motsvarar nivåerna 15 120 kronor, 22 684 kronor och 29 532 kronor för 2011. Ersättningen betalas ut månadsvis.

Blinda och gravt hörselskadade har alltid rätt till handikappersättning, förutsatt att funktionsnedsättningen uppkommit före 65 års ålder.

Fördel männen i ersättning för handikapp

Män beviljas i genom­snitt mer i handi­kapp­ersätt­ning från För­säk­rings­kassan än kvinnor. Det rör sig om en syste­matisk skillnad som inte går att för­klara med skill­nader i ålder eller typ av diagnos bland dem som får ersättning.

Närbild på käpp och skor

Handikappersättning är en förmån i socialförsäkringssystemet som ger ersättning för kostnader eller behov av stöd som orsakas av en funktionsnedsättning. Beroende på behovens storlek kan olika nivåer av handikappsersättning beviljas. Dessa är knutna till prisbasbeloppet och motsvarade 15 120 kronor, 22 684 kronor eller 29 532 kronor, år 2011. Under 2011 betalade Försäkringskassan ut ungefär 1,2 miljarder kronor i handikappsersättning till drygt 61 000 personer.

De flesta mottagarna beviljas det lägsta beloppet, men det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Det är vanligare att kvinnor beviljas det lägsta beloppet och att män beviljas det högsta. Utöver sambandet mellan ersättningsnivå och kön visar ersättningsnivån också ett samband med ålder och typ av diagnos.

Citat: Det är vanligare att kvinnor beviljas det lägsta beloppet.Äldre får i genomsnitt högre handikappsersättning än yngre. Om de män som får handikappsersättning i genomsnitt är äldre än kvinnorna så skulle det kunna bidra till att förklara skillnaden mellan könen. Den genomsnittliga ersättningen ökar med åldern fram till 60 år, därefter sjunker den. Det är dock bara i de lägre åldersgrupperna som män som får ersättning är fler än kvinnorna. Över 35 års ålder är istället kvinnorna fler. När man tittar på olika åldersgrupper ser man att mäns genomsnittliga nivå på ersättning överstiger kvinnornas för varje åldersgrupp. Skillnader i ålder bland de som får ersättningen kan alltså inte förklara skillnaden mellan kvinnor och män.

Olika diagnoser för kvinnor och män skulle kunna vara en förklaring till skillnaden mellan könen. Enskilda diagnoser kan vara svåra att analysera om de är ovanliga och därför samlas de i diagnosgrupper. De olika grupperna har olika hög genomsnittlig ersättning. Inom varje diagnosgrupp har män en högre genomsnittlig ersättning än kvinnor. Skillnaden i genomsnittlig ersättning kan alltså inte heller förklaras med olikheter i fördelning över diagnosgrupper.

En delförklaring till skillnaderna mellan diagnoser och diagnosgrupper ligger i utveckling av förmånen. Handikappsersättning har sitt ursprung i blindersättningen från 1934, och fortfarande har blinda automatiskt rätt till den högsta nivån. När försäkringen kom att omfatta hörselnedsättning, kom de med grov hörselnedsättning automatiskt att få rätt till den lägsta nivån.

Några enskilda diagnoser är så pass vanliga att det är möjligt att jämföra genomsnittlig ersättningsnivå mellan kvinnor och män. Som exempel är de vanligaste enskilda diagnoserna inom gruppen psykiska sjukdomar och syndrom "Genomgripande utvecklingsstörning", "lindrig utvecklingsstörning" och "schizofreni". I alla dessa enskilda diagnoser har män en högre genomsnittlig ersättning än kvinnor.

Även en enskild diagnos rymmer individer med stora variationer i grad av funktionsnedsättning. Eftersom grad av funktionsnedsättning inte registreras, är det inte möjligt att jämföra kvinnor och män utifrån detta. Det innebär att det inte är möjligt att utifrån det tillgängliga materialet dra slutsatser om huruvida män har mer eller mindre behov av mer stöd och därmed högre ersättning än kvinnor. Annan statistik över sjukdomar och ohälsa ger dock inget generellt stöd för att män har ett högre stödbehov än kvinnor.

Vanligare att män får högsta ersättningen

Andel kvinnor och män som beviljas de olika nivåerna av handikappersättning, år 2011

Stapeldiagram över andel kvinnor och män som beviljas de olika nivåerna av handikappersättning, år 2011

Kvinnors ersättning är lägre i varje åldersgrupp

Genomsnittlig ersättning per år i kronor för kvinnor och män i olika åldersklasser, år 2011

Stapeldiagram över genomsnittlig ersättning per år i kronor för kvinnor  och män i olika åldersklasser, år 2011

Högst ersättning för ögats sjukdomar

Genomsnittlig ersättning per år i kronor för kvinnor och män inom olika diagnosgrupper, nybeviljade 2004–2011

Stapeldiagram över genomsnittlig ersättning per år i kronor för kvinnor och män inom olika diagnosgrupper, nybeviljade 2004‑2011

Etiketter