På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-05-15
Nr 2014:24

Författare

Rickard Bengtsberg

arbetar med konjunktur­statistik för industrin på SCB.

010-479 48 51

rickard.bengtsberg@scb.se

Fakta

Lager i BNP

SCB publicerar varje kvartal statistik om industrins lager och lager­statistik för varu­handel och tjänste­näringar. Denna statistik används bland annat i beräk­ningarna av BNP, som publiceras cirka två veckor efter lager­statistiken. I posten lager­invester­ingar i BNP ingår dock även flera andra typer av lager, såsom lager av växande skog, lager av bränsle och olja, lager av jord­bruks­varor samt lager i den offentliga sektorn.

Företagens lager påverkar BNP-utvecklingen

En gång per kvartal kommer ny statistik över Sveriges brutto­national­produkt, BNP. Spänningen är stor om siffrorna ska peka uppåt eller nedåt. Något som ofta har en betydande påverkan på hur BNP utvecklas är hur mycket företagen har i sina lager. Till exempel bestod hälften av uppgången i BNP under sista kvartalet 2013 av förändringar i lager.

Arbete på ett lager

Utvecklingen av bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på hur ekonomin utvecklas. Kvartalsvis BNP som publiceras cirka två månader efter avslutat kvartal visar på hur ekonomin utvecklades under det senaste kvartalet. Genom att titta på utvecklingen över flera kvartal kan vi säga något om vart ekonomin är på väg. Går vi mot bättre tider eller är ekonomin på väg nedåt?

När vi räknar ut BNP gör vi det från två olika håll, BNP från produktions­sidan och BNP från använd­nings­sidan. Genom att samla in uppgifter från olika statistik­källor får vi en bild av vad som har producerats i Sverige, eller mer bestämt vilka förädlings­värden som genereras i ekonomin. Summan av alla förädlings­värden ger BNP från produktions­sidan. BNP från använd­nings­sidan får vi fram genom att samla in uppgifter om alla varor och tjänster som används i ekonomin. Hushållens konsumtion, offentlig konsumtion, fasta brutto­invester­ingar och lager­invester­ingar utgör tillsammans med nettot av export och import BNP från använd­nings­sidan. Tanken bakom detta är att allt som produceras i en ekonomi också används. En typ av användning är således lager­invester­ingar. Lager­investering är den förändring i lagrens storlek som skett under mätperioden, ett kvartal eller år.

Lagerstatistikens påverkan på BNP

Förändringarna i lager kan få stor påverkan på utvecklingen i BNP men orsakerna till växande eller minskande lager kan variera och vara ett tecken på både vikande konjunktur eller starkare ekonomi.

En nedgång i lager kan bero på att företagen väntar sig en minskad efterfrågan av sina produkter och därför köper in färre insats­produkter eller producerar färre varor. Men en nedgång kan också bero på att försälj­ningen har ökat och företagen inte har hunnit ställa om och anpassa sin produktion och istället säljer varor från den buffert som lager utgör.

Omvänt så kan en uppgång i lager bero på att företagen förväntar sig en ökad efterfrågan för sina produkter och köper in mer insats­produkter eller producerar fler varor. Men uppgången kan också bero på att försälj­ningen har minskat och att färdiga varor läggs på lager istället för att säljas.

Oavsett varför lagren ökar eller minskar så kommer lager­invester­ingen att få effekter på BNP. Fjärde kvartalet 2013 ökade BNP med 3,1 procent jämfört med kvartal 4 2012. Av dessa 3,1 procent var bidraget från lager­invester­ingarna 1,5 procent­enheter. Ungefär hälften av uppgången i BNP för detta kvartal bestod alltså av förändringar i lager. Diagrammet visar den kvartalsvisa BNP-utvecklingen från kvartal 1 2009 till kvartal 4 2013 sida vid sida med lager­bidraget för samma perioder.

Vi kan se att lager­invester­ingarna får stora effekter vissa kvartal. I drygt hälften av kvartalen gick lager­bidraget åt samma håll som BNP-utvecklingen och bidrog med en del av utvecklingen och i några kvartal till och med översteg BNP-utvecklingen.

Kvartalsvis BNP-utveckling och lagerbidrag

Stapeldiagram över kvartalsvis BNP-utveckling och lagerbidrag

Källa: Nationalräkenskaperna

Ett exempel är kvartal 1 2013 där lager­bidraget var +0,9 procent­enheter medan BNP ökade med 0,8 procent. Det betyder att de övriga delarna i BNP från använd­nings­sidan tillsammans bidrog med -0,1 procent­enheter. I några fall gick lager­bidraget åt motsatt håll mot BNP-utvecklingen. Ett exempel på det är kvartal 1 2012 där lager­bidraget var negativt med -2,5 procent­enheter medan BNP ökade med 1,6 procent. Det betyder att de andra delarna i BNP från använd­nings­sidan tillsammans bidrog med +4,1 procent­enheter.

Så används lagerstatistiken i BNP

Statistik om industrins och varuhandelns lager publiceras ungefär två veckor innan uppgifterna om BNP-utvecklingen. Genom att studera lager­statistiken kan vi få viss information om hur BNP kommer att påverkas av lager­investeringarna.

Lagerinvesteringar skiljer sig åt mot till exempel konsumtionen, som också är en del av BNP från använd­nings­sidan. Konsumtionen kan både öka och minska jämfört med tidigare perioder men aldrig vara mindre än noll. När vi räknar på hur lagerinvesteringarna påverkar BNP räknar vi inte på lagrens storlek utan på hur stora förändringarna i lager varit under perioden. Eftersom lager både kan öka och minska kan lager­föränd­ringen, eller lager­invester­ingen, både vara positiv och negativ. Lager­invester­ingen kan alltså vara mindre än noll.

Det betyder att om vi skulle räkna direkt på lager­invester­ingen i BNP skulle det kunna ge upphov till väldigt stora svängningar. För att komma runt det problemet räknar vi istället på skillnaden i lager­invester­ingar mellan två jämförelse­perioder. För att se hur lager­investr­ingarna bidragit till förändringen i BNP så jämförs de invester­ingar som gjorts under det aktuella kvartalet med invester­ingarna i jämförelse­perioden, vanligtvis motsvarande kvartal föregående år. Det innebär exempelvis att om lagren minskat ett kvartal så blir bidraget till BNP-utvecklingen positivt om de minskade mer i jämförelse­kvartalet. Förändringen mellan perioderna är positiv och bidraget till BNP-förändringen är därmed också positiv.

För att visa på hur lagerstatistiken fungerar och hur beräkningarna görs i BNP använder vi här oss av de uppgifter som gällde för kvartal 4 2013. Uppgifterna ses i tabellen nedan.

I kvartal 4 2013 var lagerinvesteringen +148 miljoner kronor. Det kan tyckas som en liten förändring av lager men den ska jämföras med kvartal 4 2012 där lager­invester­ingen var negativ med -13 564 miljoner. Förändringen mellan perioderna blir då differensen mellan dessa lager­invester­ingar, det vill säga 148 - (-13 564) = 13 712 miljoner kronor. Totalt sett växte BNP med knappt 29 miljarder kronor (954 125 - 925 176) och lager­invester­ingarna bidrog då med knappt 14 miljarder till denna ökning.

För att få reda på vilket bidrag lagerinvesteringarna får på BNP-utvecklingen måste vi sätta skillnaden i lager­investering i relation till BNP för motsvarande kvartal föregående år. BNP från använd­nings­sidan för kvartal 4 2012 var 925 176 miljoner kronor. Lager­bidraget, det vill säga lager­invester­ingarnas bidrag till BNP-utvecklingen, blir då 13 712 / 925 176 = 1,5 procentenheter.

Lagerinvesteringar och BNP

Lagerinvestering i kvartal 4 2013+148 mnkr
Lagerinvestering i kvartal 4 2012-13 564 mnkr
Skillnader i lagerinvesteringar
för kvartal 4
148 - (-13 564) = 13 712 mnkr
BNP för kvartal 4 2012925 176 mnkr
Lagerbidrag för kvartal 4 201313 712 / 925 176 = 1,5 %
BNP för kvartal 4 2012925 176 mnkr
BNP för kvartal 4 2013954 125 mnkr
BNP-utveckling för kvartal 4 2013954 125 / 925 176 = 3,1 %

Källa: Nationalräkenskaperna

Utifrån det här räkneexemplet kan vi dra två slutsatser om lager­statistiken och dess förhållande till BNP.

  • För att förstå hur lagerstatistiken kommer att påverka BNP så måste vi titta på skillnaden i lager­invester­ingarna mellan ett kvartal och motsvarande kvartal föregående år, det vill säga inte bara titta på hur stor lager­invester­ingen är under innevarande kvartal.
  • Trots att lagerinvesteringarna är relativt små i förhållande till BNP kan de variera mycket och få stor påverkan på BNP-utvecklingen.
Etiketter