På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-09-30
Nr 2015:156

Författare

Peter Gärdqvist

arbetar med ekonomisk välfärdsstatistik på SCB.

010-479 67 85

peter.gardqvist@scb.se

Fakta

I studien ingår personer som har fått någon ersätt­ning för GMU och komplett­erande befatt­nings­utbild­ning utbetalad under 2013, och som därmed har antagits och påbörjat utbild­ningen. Det innebär att personer helt eller delvis kan ha deltagit i utbild­ningen både före och efter 2013. Personer som har avbrutit utbild­ningen ingår också. Totalt deltog 4 700 personer i GMU 2013. I redo­vis­ningen av GMU-del­tagarnas skol­betyg och föräld­rarnas utbild­ning och inkomst ingår de cirka 4 600 personer som är födda 1982 och senare, detta för att få jäm­för­barhet avseende skolbetyg.

Jämförelsegruppen har skapats genom ett slump­mässigt urval där varje GMU-del­tagare har till­delats 10 jämförelse­personer med samma kön, ålder, kommun­till­hörighet och födelse­land (inrikes/utrikes född). Samtliga personer i kontroll­gruppen är svenska medborgare och har godkänt betyg i gymnasie­skolans kurser Svenska A, Matematik A och Engelska A, eftersom detta är krav för att bli antagen till GMU.

GMU-rekryter är väl rustade

De som deltar i grundläggande militär utbildning, GMU, har bättre betyg i grundskolan jämfört med andra i samma ålder. Deras föräldrar har också högre utbildningsnivå och inkomster. Andelen kvinnor som deltar i GMU är högre än i den tidigare värnpliktsutbildningen.

Militärkängor

År 2010 ersattes värnpliktssystemet av en frivillig försvarsmakt med anställd personal. Förändringen innebär att värnpliktsutbildningen har ersatts av en kortare grundläggande militär utbildning, GMU. Utbildningen är frivillig och pågår normalt under tre månader. Därefter finns möjlighet att fortsätta med en befattningsutbildning. Efter avklarad GMU kan man söka anställning som soldat, gå med i Hemvärnet eller söka till officersutbildning.

Grundkraven för att bli antagen till GMU är att man är minst 18 år och svensk medborgare. Genomsnittsåldern för de 4 700 rekryter som fick ersättning för att delta i GMU och befattningsutbildning 2013 var 21,8 år. Nästan 90 procent var 25 år eller yngre. De utrikes födda utgjorde 5 procent av rekryterna, vilket kan jämföras med att de utgör nästan 15 procent av befolkningen i åldersgruppen 19–25 år. Kravet på svenskt medborgarskap kan vara en bidragande orsak till att andelen utrikes födda inom GMU är lägre än andelen utrikes födda i befolkningen.

Vanligast med 19- och 20-åringar inom GMU

Antal GMU-rekryter 2013, efter ålder

Stapeldiagram över antal GMU-rekryter 2013, efter ålder

Många GMU-deltagare kommer direkt från gymnasieskolan. Knappt 200 av de 4 700 deltagarna 2013 var äldre än 30 år.

Den tidigare värnpliktsutbildningen var starkt dominerad av män, även om de kvinnor som ville fick genomföra utbildningen från och med 1980. Andelen kvinnor ökade under de sista åren med värnpliktsutbildning och var knappt 10 procent år 2010. Av GMU-rekryterna var 15 procent kvinnor 2013. Andelen kvinnor är alltså något större i den nya utbildningen, vilket beror på att antalet män är lägre i GMU jämfört med värnpliktsutbildningen.

Eftersom den tidigare värnplikten var obligatorisk för män kan man säga att försvaret längre tillbaka bemannades av ett tvärsnitt av den manliga befolkningen. Personer med bakgrund i olika socioekonomiska grupper och med olika färdigheter ­genomförde värnpliktsutbildningen tillsammans. Detta anses allmänt ha bidragit till en folklig förankring av försvaret. För att undersöka i vilken mån dagens frivilliga rekryter är representativa för hela befolkningen har SCB jämfört GMU-deltagarnas skolbetyg samt föräldrarnas utbildningsnivå och inkomster med en jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen har samma fördelning på ålder, kön, bostadskommun och födelseland som GMU-deltagarna.

GMU-rekryterna har högre slutbetyg i årskurs 9 än personerna i jämförelsegruppen. Det genomsnittliga meritvärdet, som är summan av de olika betygsvärdena, var 225 för GMU-deltagarna och 217 för jämförelsegruppen. Samma mönster gäller även i enskilda ämnen som svenska, matematik och engelska. I dessa ämnen var andelen med betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd cirka fem procentenheter större för GMU-gruppen. I ämnet idrott och hälsa var skillnaden större, tio procentenheter, vilket kan tyda på att personer med idrottsintresse och god fysik är mer benägna att söka och har större chans att antas till GMU.

Val av gymnasieutbildning skiljer sig också åt mellan grupperna. Av GMU-rekryterna har 37 procent gått på samhällsvetenskapsprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet, som är de två största högskoleförberedande programmen, jämfört med 31 procent i jämförelsegruppen. Omvänt är det en större andel i jämförelsegruppen som har studerat på något av de yrkesinriktade programmen.

Skillnaden avseende utbildning gäller även föräldrarna. Drygt 60 procent av GMU-deltagarna har minst en förälder med eftergymnasial utbildning, jämfört med 52 procent av personerna i jämförelsegruppen.

Föräldrarna till GMU-rekryterna har också något högre förvärvsinkomst än jämförelsegruppens föräldrar, det gäller både mammor och pappor. Förekomsten av a-kassa, sjukpenning och ekonomiskt bistånd, ersättningar som kan indikera en svagare ställning på arbetsmarknaden och sämre ekonomisk standard, är något högre bland jämförelsegruppens föräldrar. Skillnaderna är dock små.

Högre slutbetyg i grundskolan för GMU-rekryter

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för GMU-rekryter och j­ämförelsegrupp

Stapeldiagram över genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för GMU-rekryter och j­ämförelsegrupp

Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i årskurs 9. Betyget Godkänd ger 10 poäng, Väl godkänd 15 poäng och Mycket väl godkänd ger 20 poäng. Det högsta meritvärde en elev kan få är således 320.

Högre inkomster för föräldrar till GMU-rekryter

Sammanräknad förvärvsinkomst 2013 för föräldrar till GMU-rekryter och jämförelsegrupp, medianvärde

Stapeldiagram över sammanräknad förvärvsinkomst 2013 för föräldrar till GMU-rekryter och jämförelsegrupp, medianvärde

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom lön också skattepliktiga ersättningar som sjuk- och föräldrapenning, pension och så vidare.

Etiketter