På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-09
Nr 2014:32

Författare

Peter Gärdqvist

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 67 85

peter.gardqvist@scb.se

Magnus Sjöström

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 66 81

magnus.sjostrom@scb.se

Fakta

Statistiken i denna artikel baseras på de cirka 15 000 per­soner inom Hem­värnet som under 2012 fått någon form av ekonomisk ersätt­ning från försvaret och som därmed kan anses ha varit aktiva under 2012.

Jämförelsegruppen har skapats genom ett slump­mässigt urval där varje person i Hem­värnet har till­delats 10 jämförelse­personer med samma kön, ålder, kommun­till­hör­ighet och födelse­land (inrikes/ut­rikes född). Personalen i Hem­­värnet är säker­hets­­klassad och har genom­­gått en sär­skild pröv­ning. Hänsyn till detta har inte tagits vid bild­andet av jäm­för­else­­gruppen.

Nettoinkomst är summan av alla inkomster efter skatt inklusive skatte­­fria trans­feringer­ingar. Skatte­fria trans­ferer­ingar till hus­hållet, som ekonomiskt bistånd och bostads­stöd, har fördelats mellan de vuxna i hushållet. Ersätt­ningen för tjänst­göring i Hem­värnet är skattefri.

Hemvärnsförbandens uppgift är bland annat att skydda och bevaka militära skydds­objekt, men de ska också kunna stödja samhället. För att placeras som stridande soldat i Hem­värnet måste man gjort värn­plikt eller en grund­läggande militär utbildning.

Hemvärnet starkt i Norrland

Hemvärnet har krympt de senaste åren och bemannas i dag av 22 000 personer. De aktiva har högre inkomst och utbild­nings­nivå än motsvarande grupp utanför organisa­tionen. I Norrland och på Gotland har Hemvärnet en särskilt stark ställning.

Hemvärnsförband

Hemvärnet, eller de Nationella skyddsstyrkorna med hemvärnet som numera är benämningen, bemannas av cirka 22 000 frivilliga män och kvinnor som årligen tjänstgör 4–13 dygn beroende på befattning. Verksamheten sker både på helger och vardagar och innebär inte sällan ett förhållandevis enkelt liv i fält.

Dessa personer utgör en betydande del av det militära försvaret och kompletterar de militära förbanden som bemannas av anställd personal sedan värnplikten avskaffades 2010. Regeringen har uttryckt att Hemvärnet tillsammans med kontrakts­förbanden ger försvaret folklig förankring och civil kompetens. Därför är det intressant att studera vilka som väljer att engagera sig och var de bor. Här har vi granskat de 15 000 personer inom Hemvärnet som fick någon form av ekonomisk ersättning av försvaret under 2012 för att de hade varit aktiva.

Citat: 15 procent av de aktiva i Hemvärnet är kvinnor.Det visar sig då att Hemvärnet har en stark ställning framför allt i norr och på Gotland, vilket skulle kunna ha en historisk förklaring. Bland de 30 kommuner där störst andel av befolkningen är aktiva ligger 27 i Norrland. I Övertorneå och Överkalix, där intresset är som störst, utgör antalet hemvärns­personer drygt två procent av befolkningen i åldern 20–64 år. Flera av de större kommunerna med en stor andel aktiva har eller har haft olika typer av förband. Det gäller exempelvis Östersund, Boden, Umeå, Luleå, Linköping och Karlskrona.

Sett till antalet personer bor de flesta i Hemvärnet dock inte i Norrland. De större kommunerna har också flest hemvärns­personer. I Göteborg bor det flest hemvärns­aktiva, 625 personer, följt av Stockholm och Linköping. Malmö, som är tredje största kommun i Sverige, ligger dock på 13:e plats med 206 personer.

Hemvärnet har de senaste decennierna genomgått stora förändringar vad gäller uppgift och årlig tjänst­görings­tid samtidigt som numerären har minskat kraftigt. Det har samman­fallit med de stora personal­minsk­ningar som Försvars­makten i stort har genomgått. I mitten av 1980-talet var 120 000 kvinnor och män med i Hemvärnet, år 2000 hade antalet minskat till cirka 70 000 personer, för att sedan krympa ytterligare till dagens 22 000 personer. Styrkan motsvarar nu den volym som både Regeringen och Försvars­makten angett som lämplig med hänsyn till rekryterings­underlag och nya mer kvalificerade uppgifter som Hemvärnet fått i samband med omställningen av försvaret.

Av de 15 000 som var aktiva 2012 är 85 procent män och 96 procent födda i Sverige. På det sättet är Hemvärnet inte särskilt representativt för hela befolkningen, utan liknar snarare det tidigare värnplikts­försvaret. Andelen kvinnor är dock något högre i Hemvärnet. I ett historiskt perspektiv har kvinnorna också i högre grad engagerat sig i andra frivilliga försvars­organisationer som Lottorna och Bilkåren.

Hemvärnets personal är relativt ung. Medianåldern bland de aktiva var 39 år för män och 41 år för kvinnor. En fjärdedel är 20–29 år, en 30–39 år, en 40–49 år och den sista fjärdedelen är 50 år och äldre.

Hemvärnets personal har jämförelsevis hög …

… utbildning

Utbildningsnivå 2012 för personer i Hemvärnet och jämförelsegrupp

Stapeldiagram över utbildningsnivå 2012 för personer i Hemvärnet och jämförelsegrupp

Andelen högutbildade är något större i Hemvärnet än i genomsnitts­befolkningen med samma ålders- och könsfördelning.

… och inkomst

Nettoinkomst 2012 för personer i Hemvärnet och jämförelsegrupp, kronor, medianvärde

Stapeldiagram över nettoinkomst 2012 för personer i Hemvärnet och jämförelsegrupp, kronor, medianvärde

Ersättningen för tjänstgöringen i Hemvärnet bidrar till att personer i Hemvärnet har något högre inkomst än jämförelsegruppen.

I åldersgruppen 20–64 år skiljer sig andelen som har eftergymnasial utbildning inte så mycket om man jämför med hela befolkningen. Men om man jämför med en grupp som har Samma fördelning med avseende på kön, ålder, bostads­kommun och födelseland som Hemvärnet, så är utbild­nings­nivån i Hemvärnet högre. Det är 37 procent har efter­gymnasial utbildning bland de aktiva i Hemvärnet jämfört med 32 procent i jämförelsegruppen.

Hemvärnspersonerna har även högre inkomster än befolkningen i åldern 20–64 år. Median­inkomsten efter skatt är 30 000 kronor högre per år. Skillnaden blir något mindre om man matchar den mot en jämförelse­grupp med samma ålders- och köns­fördelning. Då var median­inkomsten 257 000 kronor för personer i Hemvärnet 2012 och 243 000 i jämförelse­gruppen. Inkomst­skillnaden mellan Hemvärnet och jämförelse­gruppen är större för kvinnorna än för männen.

I nettoinkomsten ingår den befattningspeng och utbildnings­premie som personer i Hemvärnet får för tjänstgöring, vilket bidrar till att höja inkomsten. Median­värdet på ersättningen, som är skattefri, var drygt 7 000 kronor 2012 och varierade mellan 3 500 kronor och 37 000 kronor.

Det finns också vissa skillnader i familjeförhållandena mellan hemvärns­personalen och resten av befolkningen, framförallt för kvinnor. Av kvinnorna i Hemvärnet är 31 procent gifta, jämfört med 39 procent i jämförelse­gruppen. Fler hemvärns­kvinnor är också skilda. För männen är det mycket små skillnader i civilstånd.

Sammanfattningsvis avviker inte de som deltar i Hemvärnet från resten av befolkningen på något avgörande sätt, förutom när det gäller köns­fördel­ningen och andelen utrikes födda. Jämför man däremot med en grupp som liknar hemvärnets personal så är framför allt utbild­nings­nivån högre. Inkomsterna är dock ungefär lika höga när man tar hänsyn till den ersättning som hemvärns­personerna får för att delta i aktiviteter.

Andel hemvärnspersoner av samtliga personer i åldern 20–64 år per kommun

Tematisk kommunkarta över andel hemvärnspersoner av samtliga personer i åldern 20–64 år per kommun

Etiketter