På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-06-03
Nr 2013:47

Författare

Vedrana Milosevic

arbetar med register­baserad yrkes­statistik på SCB.

010-479 65 83

vedrana.milosevic@scb.se

Fakta

Egenföretagare

Statistiken avser dem som är förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och är egna företagare. Egenföretagare är den som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Däremot inte den som driver sitt företag i aktiebolagsform.

I de fall en insamlad kod saknas sätts yrkeskod för personer som har eget företag med hjälp av, information om bransch, utbildning, företagsnamn, licens, auktorisation eller yrkesbevis samt tidigare yrkeskod. Ju mer bakgrundsinformation som finns om individen/företaget desto säkrare blir yrkeskoden.

Statistik över yrken för egna företagare 2012 kommer under våren 2014.

Hög andel företagare i pensionsåldern

Det är vanligare att personer i pensions­åldern är egen­före­tagare jämfört med yngre. Bland 65‑74 åringar som fort­far­ande arbetar är drygt 40 procent egen­före­tagare, medan siffran är 7 procent bland alla som arbetar. Framför allt finns de äldre före­tag­arna inom jord‑ och skogs­bruket utanför stor­stads­regionerna.

Äldre man i keps

Av de förvärvsarbetande i åldern 65‑74 år var 82 200 personer egen­före­tagare och 106 400 personer anställda under 2011. Detta innebär att 44 procent syssel­satte sig i eget företag och 56 procent hade en anställning.

Efter 68 års ålder blir det vanligare att vara egen­före­tagare än att vara anställd. Av dem som fort­farande arbetar är andelen egen­före­tagare störst vid 74 års ålder, hela 92 procent. Diagrammet visar att det är fler egen­före­tagare vid 74 års ålder än vid exempel­vis 43 års ålder, både i antal och andel.

Egenföretagare 16‑74 år, 2011

Stapeldiagram över antal och linje för andel egenföretagare 16‑74 år, 2011

Vanligare att vara egenföretagare utanför storstäderna

I 10 av Sveriges 21 län är det vanligare att vara egen­före­tagare än anställd efter 65 års ålder och dessa län finns fram­för­allt i norra, syd­östra och syd­västra Sverige. I stor­stads­länen gäller det omvända, att det är vanligare att vara anställd. I Gotland och Jämt­lands län är andelen egen­före­tagare mellan 65‑74 år högst, medan den är lägst i Stock­holms län.

Även om man tittar på andelen kvinnliga och manliga före­tagare i den här ålders­gruppen så är de regionala skill­naderna stora.

I samtliga län är det vanligare med egen­före­tagande män än kvinnor. Den högsta andelen män över 65 år som driver eget företag finns i Jämt­lands län, där siffran är 40 procent. I nio län är det dessutom vanligare att män är egen­före­tagare än anställda.

Gotlands och Jämtlands län har högst andel egen­före­tagande kvinnor. Där är nästan var femte förvärvs­arbetande kvinna egen­före­tagare, medan det i Stock­holms län rör sig om ungefär var tionde. Endast i Jämt­lands och Väster­bottens län är förvärvs­arbetande kvinnor över 65 år egen­före­tagare i större utsträck­ning än anställda.

Andelen egenföretagare 65‑74 år efter arbetställets belägenhet, 2011

Karta Andelen egenföretagare efter län

Egenföretagare efter län 65‑74 år, 2011

Stapeldiagram över andel egenföretagare efter län 65‑74 år, 2011

Skogsbrukare mest jämställda yrket

Att andelen egenföretagare är högre i till exempel Norr­land än i stor­stads­länen avspeglar sig även i vilka yrken som 65‑74‑åri­ngarna har. De vanligaste yrkena i samtliga län förutom Stock­holms län finns nämligen inom jord‑ och skogs­bruket. I Stock­holms län är det vanligast att arbeta som journalist, författare, skogs­brukare och frisör.

Skogsbrukare finns på listan över de fem vanligaste yrkena för äldre egen­före­tagare i samtliga län. Med 43 procent kvinnor och 57 procent män är skogs­brukare också det enda av de fem största yrkena som är jämställt, det vill säga att andelen av respektive kön är 40‑60 procent.

De fem största yrkena , 65‑74 år 2011

Stockholms län Riket*
Yrke Yrke
Journalister, för­fattare, informatörer m.fl.360Växtodlare och djur­upp­födare, blandad drift7 700
Skogsbrukare340Skogsbrukare7 200
Frisörer, hud­terapeuter m.fl.320Odlare av jordbruksväxter, frukt‑ och bär­odlare4 000
Redovisnings­ekonomer m.fl.320Husdjursuppfödare och hus­djurs­skötare3 600
Psykologer m.fl.209Frisörer, hud­terapeuter m.fl.1 500

* Förutom Stockholms län

De andra vanliga yrkena bland egenföretagare 65‑74 år är inte lika jämställda som skogs­brukar­yrket är. Odlare av jord­bruks­växter samt frukt‑ och bär­odlare är ett mans­domi­nerat yrke, med 89 procent män och 11 procent kvinnor. Frisörer och hud­tera­peuter är däremot kvinno­domi­nerat med 85 procent kvinnor och 15 procent män. Denna yrkes­kategori är dess­utom det vanligaste yrket för egen­före­tagande kvinnor som är yngre än 65 år. När det gäller män är det vanligast att arbeta som bygg­nads­trä­arbetare och inred­nings­snickare innan pensions­åldern.

De största yrkena för egenföretagare 65‑74 år, 2011

Fraktionsstapeldiagram över de största yrkena för egenföretagare 65‑74 år, 2011

Anställda och egenföretagares yrken skiljer sig åt

De yrken som egenföretagare har skiljer sig i stort om man jämför med vad anställda i åldern 65‑74 år arbetar med. De vanligaste yrkena för anställda män är bland annat last­bils‑ och lång­tradar­förare, läkare samt buss‑ och spår­vagns­förare. För egen­före­tagare i samma ålder är det vanligare att syssel­sätta sig inom skogs­bruk, växt­odling och djur­upp­födning.

I likhet med männen är det vanligast bland egen­före­tagande kvinnor att vara skogs­brukare, växt­odlare och djur­upp­födare. Många kvinnliga före­tagare arbetar dess­utom som frisörer och hud­tera­peuter eller bedriver kontors­arbete.

För kvinnorna är de vanligaste yrkena för anställda och egen­före­tagare mer sam­stämmiga än för männen. Kontors­arbete, bok­föring och redo­vis­ning är vanliga syssel­sätt­ningar bland både egen­före­tag­ande och anställda kvinnor.

De fem största yrkena för kvinnor, 65‑74 år, 2011

Egnaföretagare Anställda
YrkeAntalYrkeAntal
Skogsbrukare3 200Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.3 500
Växtodlare och djur­upp­födare, blandad drift2 400Undersköterskor, sjukvårds­biträden m.fl.2 500
Frisörer, hud­terapeuter m.fl.1 500Övrig kontors­personal2 000
Övrig kontors­personal1 200Bokförings‑ och redo­vis­nings­assistenter1 900
Bokförings‑ och redo­vis­nings­assistenter700Grundskollärare1 600

De fem största yrkena för män, 65‑74 år, 2011

Egnaföretagare Anställda
YrkeAntalYrkeAntal
Växtodlare och djur­upp­födare, blandad drift5 500Lastbils‑ och lång­tradar­förare2 200
Skogsbrukare4 300Läkare2 000
Odlare av jordbruksväxter, frukt‑ och bär­odlare3 600Buss‑ och spår­vagns­förare1 700
Husdjursuppfödare och hus­djurs­skötare3 100Universitets‑ och hög­skol­lärare1 600
Byggnadsträarbetare, inrednings­snickare m.fl.1 600Verkställande direktörer, verk­schefer m.fl.1 500
Etiketter