På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-03
Nr 2015:91

Författare

Michael Karlsson

Arbetar med utbild­nings­­statistik på SCB.

010-479 64 81

michael.karlsson@scb.se

Fakta

Uppgifterna för utrikes födda avser personer som invandrat åren 2000–2013, som den 31 december 2013 var folkbokförda i Sverige och då var i åldern 25–64 år.

Benämningen ”högutbildade” används här för personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning.

Hög utbildning bland 2000-talets invandrare

En hög utbildning är ungefär lika vanligt bland utrikes födda som invandrat under 2000-talet som bland jämnåriga inrikes födda. Däremot är andelen med gymnasiet som högsta utbildningsnivå väsentligt lägre än för de inrikes födda.

Illustration av jordglob

I den svenska befolkningen den sista december 2013 fanns drygt en halv miljon utrikes födda i åldern 25–64 år som invandrat till Sverige år 2000 eller senare. De som invandrat till Sverige under 2000-talet har en högre utbildningsnivå än de som invandrat under 1990-talet.

En stor andel, mer än tre fjärdedelar, av de utrikes födda som invandrat under 2000-talet är relativt unga. När vi jämför inrikes och utrikes födda i åldern 25–44 år är andelen högutbildade nästan lika hög i båda grupperna. I den åldern är 32 procent av de inrikes födda högutbildade och motsvarande andel bland utrikes födda är 30 procent. Det är bland kvinnorna som andelen högutbildade är högre för de inrikes födda. I åldersgruppen 45–64 år är andelen högutbildade betydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda, 27 respektive 19 procent. Totalt för åldersgruppen 25–64 år är andelen högutbildade större bland de utrikes födda som invandrat under 2000-talet än för de inrikes födda i samma ålder. Det förklaras till stor del av att andelen äldre är större bland de inrikes födda.

En av fem utrikes födda saknar gymnasiekompetens

Utbildningsnivå för inrikes och utrikes födda, invandrade under 2000-talet, i åldern 25–44 år, efter kön, år 2013. Procent

KönBefolk-
ning
(antal)
För-
gym-
nasial
Gym-
nasial
Efter-
gym-
nasial
kortare
än 3 år
Efter-
gym-
nasial
3 år
eller
längre

Uppgift
om
utbild-
ning
saknas

Inrikes födda
Totalt1 886 00084515320,6
Kvinnor917 00064015390,5
Män970 00095115250,6
Utrikes födda
Totalt399 0001924153013
Kvinnor199 0001923153310
Män200 0001825152715

Utbildningsnivån skiljer sig mellan grupper beroende på varför man invandrat till Sverige. Bland dem som invandrat till Sverige under 2000-talet för att studera och 2013 var i åldern 25–44 år är 64 procent högutbildade. Även bland dem som invandrat till Sverige för att arbeta är andelen högutbildade hög, 39 procent. Personer i samma ålder som kommit till Sverige av flyktingskäl har en lägre utbildningsnivå. Av dessa är 22 procent högutbildade och 30 procent har endast en förgymnasial utbildning.

Det bör påpekas att de utrikes föddas högsta utbildning är okänd för en betydligt större del av dem som nyligen invandrat än för dem som varit en längre tid i Sverige. För de utrikes födda som invandrat till Sverige under perioden 2000 till 2013 saknas uppgift om högsta utbildning för 12 procent, vilket innebär att den verkliga andelen högutbildade sannolikt är större än den som redovisas här. Många av dem med okänd utbildning antas dock ha endast kort utbildning. Efter några år i Sverige minskar successivt andelen personer med okänd utbildning, antingen för att de genomför en utbildning i Sverige eller för att deras utländska utbildning kommer till SCB:s kännedom.

De vanligaste födelseländerna bland de utrikes födda som invandrat under 2000-talet är Irak, Polen, Somalia och Iran. Drygt 132 000 personer, eller en fjärdedel, har kommit från något av dessa fyra länder.

Många invandrare från Somalia och Thailand har kort utbildning

Utbildningsnivå 2013 för utrikes födda från de tio vanligaste födelseländerna. Personer i åldern 25–64 år som invandrat under 2000-talet

Diagram: Många invandrare från Somalia och Thailand  har kort utbildning

Hälften av de som invandrat under 2000-talet och är födda i Kina eller Tyskland har lång högskoleutbildning.

Av personer födda i Kina och Tyskland har mer än hälften en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Även en stor andel av de personer som invandrat från Iran är högutbildade, 37 procent. De personer som invandrat från Somalia och Thailand under 2000-talet har i stor utsträckning en förgymnasial utbildning som högsta utbildning, 57 respektive 46 procent. Även bland personer som invandrat från Syrien har en relativt stor andel, 38 procent, endast en förgymnasial utbildning.

Skälen för invandring varierar mellan länderna. Personer från Kina och Tyskland har i stor utsträckning kommit till Sverige på grund av studier eller arbete medan de som invandrat från Irak, Somalia och Syrien främst kommit till Sverige av flyktingskäl.

Andelen med okänd utbildning är högre bland invandrade från vissa länder än från andra. Skillnaden kan ha samband med exempelvis skäl för invandring och ålder vid invandringen. De yngsta i gruppen, som 2013 var minst 25 år, kan ha varit i de yngre tonåren då de invandrade. För de som invandrat i tonåren gäller i hög grad att de fått sin utbildning i Sverige. Dessutom är det vanligt att något äldre invandrare med låg utbildning från hemlandet höjer sin utbildningsnivå genom att studera i komvux.

Etiketter