På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-09-15
Nr 2014:50

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

I artikeln jämförs huvud­sak­ligen adop­tioner av svensk­födda med adop­tioner av utrikes födda. Vid nation­ella adop­tioner adopt­eras ett barn eller en vuxen som bor i Sverige. Dessa adop­tioner avser ofta när­stående, styv­barn eller barn placerade i familje­hem. Vid inter­nationella adop­tioner adopt­eras ett barn från ett annat land.

Adoptioner 2013

Internationella adoptioner minskar

Antalet adoptioner minskade 2013 för fjärde året i rad och uppgick till 1 132. Det är de internationella adoptionerna som står för nästan hela minskningen. Kina är fortfarande det vanligaste ursprungslandet för internationella adoptioner, trots att adoptionerna därifrån minskat kraftigt under senare år.

Ung flicka

Under 2013 adopterades 1 132 personer, 538 flickor och 594 pojkar. Det är en minskning med sju procent jämfört med 2012, då 582 flickor och 634 pojkar adopterades. Minskningen beror på de inter­nationella adoptionerna, det vill säga adoptionerna från utlandet. För tio år sedan stod dessa för två tredje­delar av samtliga adoptioner men 2013 hade andelen minskat till knappt hälften.

Adopterade 2000–2013 efter kön, totalt respektive födda utomlands

Linjediagram över adopterade 2000-2013 efter kön, totalt respektive födda utomlands

Genom åren har det funnits ett mönster att det adopterats fler flickor än pojkar, men det mönstret bröts 2010. Adoptionen av utrikes födda flickor har minskat i antal varje år sedan 2005. Den främsta orsaken till detta är den kraftiga nedgången i adoptionen av kinesiska flickor. För tio år sedan, 2004, adopterades mer än 400 flickor från Kina jämfört med 19 flickor under 2013.

De yngsta barnen adopterades från Sydkorea

Genomsnittsåldern för de utrikes födda adoptivbarnen var strax över sex år. Bland de vanligaste födelse­länderna hade de adopterade födda i Sydkorea den lägsta medel­åldern, 1,5 år. Även de som adopterades från Sydafrika, Taiwan och Indien var i genom­snitt under två år.

Den högsta genomsnittsåldern hade barnen från Thailand, 11,8 år, men också barnen från Polen var förhåll­andevis gamla när de adopterades, 9,4 år. För de här länderna handlar det ofta om närstående­adoptioner, där en person adopterar sin partners barn. Det kan då handla om äldre barn eller till och med vuxna personer.

De flesta av de nationella adoptionerna är styvbarns- eller närstående­adoptioner och avser vuxna personer. Genom­snitts­åldern var 22 år för de svensk­födda som adopterades 2013, och hela 61 procent av de adopterade var myndiga. Om man utesluter de som har adopterats efter fyllda 18 år sjunker medel­åldern vid adoptionen för svensk­födda till 3,5 år.

Adopterade under 2013 efter de vanligaste födelseländerna

FödelselandTotaltdäravÅlder i
genom-
snitt
flickorpojkar
Samtliga1 13253859414,4
Sverige58631527122,0
Utrikes födda5462233236,2
Kina6319443,4
Indien4828201,9
Thailand36152111,8
Ryssland3511245,4
Taiwan3012181,7
Kenya275224,5
Sydkorea252231,5
Colombia248164,2
Sydafrika2412121,6
Etiopien191094,9
Polen191189,4

Adoptivpappa vanligare än adoptivmamma

Nästan två tredjedelar eller 700 av 2013 års adoptioner gjordes av en förälder och bland dessa var adoptiv­pappor vanligare än adoptiv­mammor, 453 mot 247. En dryg tredje­del eller 432 av adoptionerna gjordes av två adoptiv­föräldrar. Av de som adopterade under 2013 var mammorna i genom­snitt 42 år medan papporna var nästan 49 år i snitt. Adoptiv­föräldrarnas medel­ålder var högre vid nationella adoptioner, knappt 45 år respektive knappt 56 år, än vid inter­nationella adoptioner, 41 respektive 43 år. Jämfört med för tio år sedan har de nyblivna adoptiv­mammorna blivit ett och ett halvt år äldre medan adoptiv­papporna blivit nästan två och ett halvt år äldre.

Nästan 140 000 i befolkningen är adopterade

I hela befolkningen 31 december 2013 fanns 139 507 adopterade personer, 74 735 kvinnor och 64 772 män. Dessa utgjorde cirka 1,4 procent av hela befolkningen och de flesta, 83 460, är födda i Sverige. 56 047 adopterade personer är födda utomlands.

Adopterade i befolkningen 31 december 2013 efter födelseår och födelseland (Sverige/utomlands)

Linjediagram över adopterade i befolkningen 31 december 2013 efter födelseår och födelseland (Sverige/utomlands)

Nationella adoptioner var vanligast fram till början av 1970-talet då de inter­nationella blev vanligare. Av de Sverigefödda är nästan 85 procent födda före 1970, men för de utrikes födda är förhållandet omvänt; drygt 85 procent är födda 1970 och senare. De vanligaste födelse­åren för adopterade personer är 1945 följt av 1944 och 1964.

Under krigsåren 1939–1945 kom 80 0001 finska barn till Sverige och fick sina hem i foster­familjer. En del av barnen adopterades sedan av sina foster­föräldrar och flyttade aldrig tillbaka till Finland. Det är skälet till att adopterade födda i Finland har den högsta medel­åldern bland samtliga adopterade, 67,5 år. Av de vanligaste födelse­länderna har adopterade från Kina lägst medel­ålder, 11,2 år.

Andelen adopterade bland samtliga folkbokförda är 1,0 procent när det gäller svensk­födda personer och 3,7 procent när det gäller utrikes födda. Sydkorea är klart störst andels­mässigt; 83 procent av alla folkbok­förda födda i Sydkorea är adopterade.

Adopterade i befolkningen 31 december 2013 efter de vanligaste födelseländerna

FödelselandTotalt
antal
däravÅlder i
genom-
snitt
Andel (%)
av samtliga
kvinnormänadop-
terade
folkbok-
förda
med resp.
födelse-
land
Samtliga139 50774 73564 77246,7100,01,4
Sverige83 46043 45640 00457,459,81,0
Utrikes födda56 04731 27924 76830,740,23,7
Sydkorea8 8475 3443 50332,16,383,0
Indien6 9214 7562 16530,35,033,6
Colombia5 4542 3473 10725,03,947,3
Kina4 1353 43969611,23,014,8
Finland3 5332 0001 53367,52,52,2
Sri Lanka3 2941 8081 48631,62,447,7
Thailand2 1661 0741 09229,91,65,9
Chile2 1391 0001 13933,91,57,5
Polen1 9719331 03828,41,42,5
Vietnam1 85999886116,81,311,5

Adoptionsländerna har varierat över tid

Det går trender i varifrån de inter­nationella adoptionerna sker. För adopterade födda på 1960- och 1970-talen är Sydkorea det vanligaste ursprungs­landet för utrikes födda. För adopterade födda under 1980-talet är Indien det vanligaste födelse­landet. Colombia var vanligast under 1990-talet, medan Kina har kommit som det vanligaste adoptions­landet under 2000-talet. För adopterade födda före 1960-talet är Finland det vanligaste ursprungs­landet. Av de 4 559 som är adopterade och utrikes födda före 1960, är 2 896 personer, 64 procent, födda i Finland.

Vanligaste födelseland för adopterade utrikes födda i befolkningen den 31 december 2013, efter födelsedecennium

Födelse-
decennium
Vanligaste
födelseland
Antal adopteradeAndel (%)
av totalt
adopterade
respektive
födelseland
totalt
1950-talet
och tidigare
Finland2 8964 55964
1960-taletSydkorea1 2173 40736
1970-taletSydkorea3 32413 87124
1980-taletIndien2 86814 60120
1990-taletColombia1 3799 83814
2000-talet
och senare
Kina3 2509 77133

Regionala skillnader

Mer än hälften, 52 procent, av de adopterade i befolkningen bor i något av de tre stor­stads­länen Stockholm, Västra Götaland eller Skåne. Flest adopterade i förhållande till folkmängden har däremot Väster­bottens län med 16,7 adopterade per 1 000 invånare. Norrbottens län har färst adopterade i förhållande till folk­mängden, 12,7 per 1 000 invånare. Härnösand är den kommun som har flest adopterade i för­håll­ande till folk­mängden, knappt 2 procent eller 19,8 per 1 000 invånare. I Haparanda kommun är andelen lägst; den 31 december 2013 fanns där 4,8 adopterade per 1 000 invånare.

1 Källa: Populär Historia 11/2013.

Etiketter