På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:55

Redaktör

Alexandra Kopf Axelman

är chefredaktör för Välfärd.

010-479 43 51

alexandra.kopf.axelman@scb.se

Fakta

Följ EU:s väg mot Europa 2020‑målen:

Internationella jämförelser:

Europa 2020

Under namnet Europa 2020 har EU antagit en strategi med specifika mål för att ta Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde, med smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

Logotyp för Europa 2020

Europa 2020 är en fortsättning på Lissabonstrategin, som sträckte sig till 2010. För att följa upp hur den nya strategin lyckas har EU ställt upp mål inom fem områden som ska följas upp med åtta indikatorer.

De europeiska målen ska omformuleras till nationella mål under 2011. I de nationella målen tar man hänsyn till att olika länder har olika långt kvar till målen, men sammantaget ska de nationella målen föra hela EU fram till de europeiska målen för 2020.

Det europeiska statistiksystemet, ESS, spelar en viktig roll i uppföljningen av målen. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår inom ESS för att skapa indikatorer som är så rättvisande som möjligt och jämförbara över hela EU. Mycket arbete återstår, men just nu ser indikatorerna ut så här.

MÅL: 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete

Detta mål ska, enligt EU, uppnås bland annat genom ökad sysselsättning för ungdomar, äldre arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter.

INDIKATOR: Andel sysselsatta i befolkningen mellan 20 och 64 år

Linjediagram över andel sysselsatta i befolkningen mellan 20 och 64 år

MÅL: 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU

EU vill förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna inom sektorn till 3 % av BNP.

INDIKATOR: Andel av BNP som investeras i forskning och utveckling

Linjediagram över andel av BNP som investeras i forskning och utveckling

MÅL: Antalet personer som lever under risk för fattigdom ska minskas med 20 miljoner

EU vill främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att sträva efter att hjälpa åtminstone 20 miljoner människor att komma ur en situation där de riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning. Minskning av andelen fattiga från 2009 års nivå med 20 miljoner motsvarar en minskning med 4 procent. Det innebär att målnivån skulle vara 19,1 procent av befolkningen mätt från 2009 års nivå.

INDIKATOR: Befolkning som riskerar fattigdom

Indikatorerna består av tre indikatorer över fattigdom som summeras till en. Dessa är personer som bor i hushåll med mycket låg arbetsintensitet, personer som riskerar fattigdom efter sociala transfereringar och personer med mycket låg materiell standard. I beräkningen av indikatorn tar man hänsyn till att samma person kan ingå i flera av grupperna.

Andel av befolkningen som riskerar fattigdom eller utslagning

Linjediagram över andel av befolkningen som riskerar fattigdom eller utslagning

MÅL: Andelen ungdomar som inte fullföljer en gymnasial utbildning ska vara under 10 % och minst 40 % av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier

INDIKATOR: Andel av befolkningen i åldern 18 till 24 år som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning

Linjediagram över andel av befolkningen i åldern 18 till 24 år som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning

INDIKATOR: Andel med fullföljd akademisk utbildning i åldern 30 till 34 år

Linjediagram över andel med fullföljd akademisk utbildning i åldern 30 till 34 år

MÅL: Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent samt öka andelen förnybara energikällor och energieffektiviteten med 20 procent vardera

Europeiska rådet vill minska utsläppen av växthusgaser med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer. Man vill också öka de förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till 20 % och eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 %.

EU åtar sig dessutom att fatta ett beslut om att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Erbjudandet förutsätter att andra utvecklade länder åtar sig att göra jämförbara utsläppsminskningar och att utvecklingsländerna i rimlig utsträckning bidrar alltefter ansvar och förmåga, i ett globalt och övergripande avtal för perioden efter 2012.

INDIKATOR: Utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990

I måttet ingår inte utsläpp från jord- och skogsbruk, utsläpp från internationell flygtrafik och båttransport. Inte heller utsläpp från biomassa eller utsläpp från tillverkningen av varor som importeras ingår.

Relativa utsläpp av växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter

Linjediagram över relativa utsläpp av växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter

INDIKATOR: Andel förnyelsebar energi i slutlig användning

Indikatorn täcker inte alla förnyelsebara energikällor i dagsläget, men de energikällor som inte ingår står idag för en mycket liten del av energianvändningen.

Andel förnyelsebar energi i slutlig bruttoenergianvändning

Linjediagram över andel förnyelsebar energi i slutlig bruttoenergianvändning

INDIKATOR: Ekonomins energiintensitet

Proxyindikator för energibesparingar. Målsättningen för det europeiska statistiksystemet är att istället mäta energibesparingar. Idag finns inte statistik över detta, men en indikator är under utveckling.

Inhemsk bruttoförbrukning av energi som andel av BNP

Linjediagram över inhemsk bruttoförbrukning av energi som andel av BNP

Etiketter