På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:51

Författare

Andreas Raneke

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se

Fakta

Uppgifterna i artikeln bygger på bearbet­ningar av SCB:s yrkes­register och registret över total­befolk­ningen (RTB). I studien ingår endast för­värvs­arbetande med en yrkes­uppgift som kan samman­föras med det arbets­ställe vari­från personen har fått sin för­värvs­inkomst.

Med par­bildning avses antingen gifter­mål, sambo­för­hållande med gemen­samma barn eller regi­strerat partner­skap som inletts under åren 1999–2001. Ogifta sambor utan gemen­samma barn ingår inte efter­som de inte kan identi­fieras via register­bearbet­ningar.

Med separation menas en isär­flytt­ning bland sambor medan skils­mässa innebär ett av domstol upp­löst äkten­skap. Även regi­strerade partner­skap upp­löses genom dom­stols­beslut.

Yrkes­till­hörig­heten avser det yrke personen hade vid par­bild­ningen.

Kan yrket förklara skilsmässan?

Efter tio års förhållande har knappt två av tio par separerat. Faktorer som ålder och utbildningsnivå har stor betydelse för vilka som går skilda vägar. När man tittar närmare på olika yrkesgrupper återspeglas utbildningsnivåns betydelse för en lång relation. Brand­mäns äktenskap slutar oftare i skilsmässa än biologers.

Två brandmän i full mundering

Vill du att ditt förhållande ska hålla? Vänta då med att bilda par tills du fyllt 30 år och skaffat en hög utbildning och se dessutom till att hitta en jämn­gammal partner med en utbildning på samma nivå som du själv. Det är slutsatsen av en studie som omfattar de 160 000 par som bildades 1999‑2001.

När det gäller skils­mässor och separationer är det vanligt att peka på samband mellan olika demografiska faktorer och skils­mässo­frekvens. I Sverige ökar risken för separation om parterna är unga vid förhållandets start. Tre av tio par vars medel­ålder var under 25 år vid par­bildningen, separerade under den aktuella perioden. Andelen separationer minskar sedan ju högre medel­åldern var vid par­bildningen.

En annan faktor som ökar risken för separation är stor skillnad i ålder. Vart fjärde par där det skiljde mer än tio år i ålder mellan parterna hade separerat före 2010. Om skillnaden däremot var mindre än tre år var nästan nio av tio fortfarande ett par.

Ytterligare en viktig faktor som ökar risken för separation är att parterna har olika utbildnings­nivå. Dessutom är skils­mässor och separationer betydligt vanligare bland par som har låg utbildning. Av de par där båda parterna endast hade grund­skole­utbildning hade ungefär tre av tio gått skilda vägar, medan endast 12 procent av de högutbildade ­paren hade separerat.

Par som träffats tidigt har hög risk för skils­mässa

Separationer och skils­mässor bland par som bildats 1999 till 2001 och andel av dessa par som separerat före 2010

Tabell över separationer och skils­mässor bland par som bildats 1999 till 2001 och andel av dessa par som separerat före 2010

Hur ser då andelen separationer och skils­mässor ut för olika yrkes­grupper? Det är vanligast att separera bland personer inom yrkes­gruppen ”Säkerhets­personal”. Här ingår yrken som brand­man, väktare och ordnings­vakter samt kriminal­vårdare. Drygt var fjärde person inom denna yrkes­grupp som ingick i något av de par som bildades 1999‑2001 hade separerat eller tagit ut skils­mässa före 2010. Hög andel som separerar finns även bland dem som arbetar inom ”Kök och restaurang”, ”Service”, ”Bygg, fabrik och gods” samt ”Ren­hållnings- och återvinningsarbete”. Yrkena med störst andel skils­mässor ställer i de flesta fall inte krav på hög utbildning.

Lägst andel separationer har yrkes­gruppen ”Specialister inom biologi, jord- och skogs­bruk”. Endast en person av tio inom denna yrkes­grupp hade separerat från sin partner vid mät­periodens slut. Andra yrkes­grupper med låg andel separerade är ”Civilingenjörer och arkitekter”, ”Lantmästare och skogs­mästare” samt ”Fysiker, matematiker och statistiker”. Gemensamt för yrkes­grupperna med låg andel skils­mässor är att de kräver högskole­utbildning.

Fler separationer inom yrken med låg utbildning …

De tio yrkes­grupper som har högst andel separationer och skils­mässor före 2010, bland par som bildats 1999 till 2001

Tabell över de tio yrkes­grupper som har högst andel separationer och skils­mässor före 2010, bland par som bildats 1999 till 2001

… men högutbildade håller ihop

De tio yrkes­grupper som har lägst andel separationer och skils­mässor före 2010, bland par som bildats 1999 till 2001

Tabell över de tio yrkes­grupper som har lägst andel separationer och skils­mässor före 2010, bland par som bildats 1999 till 2001

Det finns också samband mellan könsfördelningen i en yrkes­grupp och andelen separationer. Separation är vanligare bland par där någon arbetar i ett yrke där det egna könet är i minoritet. Störst andel separerade män finns i yrkes­grupperna ”Arbete inom kök och restaurang”, ”Städare” samt ”Övriga skötare, vårdare och omsorgs­personal”. Inom dessa yrkes­grupper arbetar betydligt fler kvinnor än män. Bland kvinnor är andelen separerade störst inom de mans­domi­nerande yrkes­grupperna ”Trans­port- och maskin­förar­arbete”, ”Målare och svetsare” samt ”Ren­hållnings- och åter­vinnings­arbete”.

Är utgångsläget för att ett förhållande ska hålla bättre om personerna är lika varandra? Andra studier har visat att det är vanligt att inleda ett förhållande med någon man liknar i fråga om värderingar och intressen. Är risken för separation mindre om personerna dessutom har samma yrke? Det är lite olika. Läkare håller ihop. I alla fall bland de läkare som bildade ett par mellan 1999 och 2001. Endast vart tionde av dessa par hade separerat efter cirka tio år. En annan vanlig yrkes­kombination bland par där båda arbetar inom samma yrke är ”Övriga skötare, vårdare och omsorgs­personal”. Av dessa par hade nästan vart tredje separerat.

Etiketter