På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-06-05
Nr 2012:86

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Adoptioner:

Kraftig minskning av adoptioner från Kina under 2011

Under 2011 minskade antalet adoptioner jämfört med 2010. Det är de internationella adoptionerna som står för minskningen. Kina var fortfarande det vanligaste ursprungslandet för internationella adoptioner trots att adoptionerna därifrån nästan halverades jämfört med 2010. Medelåldern för de adopterade var knappt 14 år. Den höga medelåldern beror främst på de svenskfödda som i genomsnitt var 23 år vid adoptionen.

Under år 2011 adopterades 1 296 personer i Sverige fördelat på 631 flickor och 665 pojkar. Det är en minsk­ning med 7 procent jämfört med 2010, då 686 flickor och 713 pojkar adopt­erades. Minsk­ningen beror på de inter­nationella adopt­ionerna som minskade med cirka 15 procent.

Närmare hälften av adoptionerna var sådana där den adopt­erade var född i Sverige. De svenska adopt­ionerna skiljer sig från de inter­nationella adopt­ionerna, genom att det är mycket vanligare med vuxen­adoptioner bland svensk­födda. Under 2011 var närmare två av tre svensk­födda som adopt­erades över 18 år.

Adopterade under 2011 och 2010 efter de vanligaste födelseländerna

Födelse-
land
20112010
TotaltDäravTotaltDärav
Flickor/
kvinnor
Pojkar/
män
Flickor/
kvinnor
Pojkar/
män
Samtliga1 2966316651 399686713
Sverige624329295613337276
Utrikes födda672302370786349437
Kina104356919277115
Colombia783444703337
Taiwan593326412219
Sydkorea571938751857
Indien392217392514
Thailand301020342212
Sydafrika29920271611
Ryssland2391424420
Kenya2281414212
Etiopien221210351223

Totalt sett är fördelningen mellan flickor/kvinnor och pojkar/män relativt jämn, men det är stora variationer mellan olika länder. För adopterade födda i Sverige var 53 procent flickor/kvinnor, medan av de inter­nationellt adopterade var 55 procent pojkar/män.

Fler pojkar adopteras

Genom åren har det funnits ett mönster att det adopteras fler flickor/kvinnor än pojkar/män. Det mönstret bröts 2010 då antalet pojkar/män översteg antalet flickor/kvinnor.

Den huvudsakliga orsaken till det är att köns­fördel­ningen för adopt­ionerna från Kina har förändrats. De senaste två åren har något fler pojkar än flickor adopt­erats därifrån, samtidigt som antalet adopt­erade flickor minskat kraftigt sedan 2005 då över 400 kinesiska flickor adopt­erades till Sverige.

Antal adopterade totalt samt födda i Kina per kön åren 1998-2011

Linjediagram över antal adopterade totalt samt födda i Kina per kön åren 1998-2011

De yngsta barnen adopterades från Sydafrika

Den genomsnittliga åldern vid adoptionen var 5,4 år för utrikes födda. För svensk­födda var genom­snitts­åldern 23,0 år. Det beror på att 63 procent av de svensk­födda som adopt­erades under 2011 var myndiga. Om man exklu­derar de som har adopt­erats i vuxen ålder sjunker medel­åldern vid adopt­ionen för svensk­födda till 3,5 år.

Av de vanligaste födelseländerna har adopt­erade födda i Sydafrika följt av de som är födda i Syd­korea den lägsta medel­åldern. Förutom för svensk­födda adopt­erade är medel­åldern för­håll­ande­vis hög för adopt­erade födda i Thai­land. Det beror främst på för­modade styv­barns­adopt­ioner. Två av fem adopt­erade från Thai­land har adopt­erats av en man. Medel­åldern för dessa adopt­erade var drygt 20 år.

Adopterade under 2011 efter vanligaste födelse­länder antal och medel­ålder

Födelse-
land
Adopterade under 2011
AntalGenomsnittlig
ålder vid
adoptionen1
Samtliga1 29613,9
Sverige62423
Utrikes födda6725,4
Kina1042,4
Colombia783,4
Taiwan592,8
Sydkorea571,9
Indien394,3
Thailand3011,8
Sydafrika291,6
Ryssland236,3
Kenya223,1
Etiopien224

1 Den adopterades ålder baseras på första adoptionsdatum. År 2011 var 4 personer adopt­erade före 2011.

Adoptivföräldrarna blir allt äldre

För att få en tydligare bild av barnens och adoptiv­föräld­rarnas ålder kan vi titta på en större grupp än de som adopt­erats under 2011. Vi kan exempelvis välja alla som är folk­bok­förda i Sverige den 31 december 2011, och som adopt­erats före sin 18‑års­dag av en adoptiv­far och adoptiv­mor vid samma till­fälle under perioden 1991 till 2011. Det handlar då nästan ute­slutande om utländska adopt­ioner, 97 procent.

Barnens genomsnittsålder vid adoptionen var 2,2 år. Barnen från Syd­korea och Syd­afrika har i genom­snitt varit yngst, medan barn som har adopt­erats från Thai­land varit betydligt äldre.

Adoptivföräldrarna var omkring 40 år vid adopt­ionen. Adoptiv­papporna är i regel något äldre än adoptiv­mammorna. I genom­snitt var adoptiv­pappan 40,2 år och adoptiv­mamman 38,5 år.

Medelålder vid adoptionen för adopterad, adoptiv­far och adoptiv­mor efter vanligaste födelse­land, folk­bok­förda 31 december 2011 och adopt­ioner under perioden 1991‑2011

Födelse-
land
AntalGenomsnittlig ålder vid adoptionen
BarnAdoptivfarAdoptivmor
Samtliga18 2502,240,238,5
Sverige5333,240,739,1
Utrikes födda17 7172,240,238,5
Kina3 5611,741,940,5
Colombia2 2181,237,836,2
Sydkorea1 9570,938,437,2
Vietnam1 511139,737,8
Indien1 3362,339,237,6
Ryssland8403,54240,3
Polen8013,441,138,8
Thailand5664,94340,4
Sydafrika4300,937,536,1
Etiopien4272,239,238,3

Sedan 1991 har adoptiv­föräldrarna blivit allt äldre när adopt­ionen genom­fördes. När det gäller adopt­ioner där ett barn vid samma tillfälle fick en adoptiv­mor och adoptiv­far har medel­åldern för papporna ökat med 1,7 år sedan 1991. För kvinnorna har medel­åldern ökat med 3,0 år.

Medelålder för adoptivföräldrarna vid adoptionen av barn åren 1991‑2011

Linjediagram över medelålder för adoptivföräldrarna vid adoptionen av barn åren 1991‑2011

Adopterade födda före 1970 är oftast från Sverige

Internationella adoptioner är en ganska ny företeelse, och om man tittar längre tillbaka i historien var det vanligt med adopt­ioner av svenska barn. Det är ett mönster man tydligt kan se när man studerar hela gruppen adopt­erade. De flesta adopt­erade är födda i Sverige. Av dem är 85 procent födda före 1970. För de utrikes födda är för­håll­andet omvänt, cirka 85 procent är födda 1970 och senare.

Det är särskilt vanligt att vara adopt­erad bland de som är födda åren kring andra världs­kriget. Som andel av befolk­ningen är 1941 det födelse­år med högst andel adopt­erade, cirka 2,5 procent. I hela befolk­ningen är andelen adopt­erade knappt 1,5 procent.

Antal adopterade efter födelseår och bakgrund den 31 december 2011

Linjediagram över antal adopterade efter födelseår och bakgrund den 31 december 2011

Det var under 1960-talet som de internationella adopt­ionerna började öka kraftigt. De var som högst under 1970‑ och 1980‑talen. Det innebär att en hög andel av de adopt­erade som är födda utom­lands är unga. Det är dock stora skill­nader beroende på ur­sprungs­land. Exempelvis är nästan samtliga från Kina födda sedan 1970, medan knappt 6 procent av fin­ländarna är födda under samma period.

Samtliga adopterade efter vanligaste födelseländer och ålder den 31 december 2011

LandsnamnTotaltDäravAndel födda
1970‑2011,
procent
Flickor/
kvinnor
Pojkar/
män
Samtliga139 44374 73464 70942,6
Sverige84 16643 69840 46814,7
Utrikes födda55 27731 03624 24185,2
Sydkorea8 8405 3753 46585,7
Indien6 8684 7352 13395,6
Colombia5 4082 3293 07999,3
Kina3 9923 39459899,8
Finland3 6522 0591 5935,6
Sri Lanka3 3231 8241 49999
Chile2 1461 0071 13998,6
Thailand2 1011 0421 05997,9
Polen1 9439181 02587,3

Det går trender i varifrån de internationella adoptionerna sker. För adopt­erade födda på 1960‑ och 1970‑talen är Syd­korea det vanligaste ursprungs­landet för utrikes födda. För adopt­erade födda under 1980‑talet är Indien det vanligaste födelse­landet. Colombia var vanligast under 1990‑talet, medan Kina har kommit som det vanligaste adoptions­landet under 2000‑talet. För adopt­erade födda före 1960‑talet är Finland det vanligaste ur­sprungs­landet.

Samtliga länder som har varit vanliga ursprungs­länder under decenniernas gång, tillhör också de fem vanligaste ursprungs­länderna 2011.

Vanligaste födelseland för utrikes födda adopterade efter födelse­årtionde den 31 december 2011

Födelse-
årtionde
Födelse-
land
Antal
födda
under
årtiondet

Andel
av de
utrikes
adopterade
födda
respektive
årtionde

2010‑taletSydkorea5422 %
2000‑taletKina3 06636 %
1990‑taletColombia1 38014 %
1980‑taletIndien2 89220 %
1970‑taletSydkorea3 35124 %
1960‑taletSydkorea1 23136 %
1950‑taletFinland34331 %
1940‑talet
och tidigare
Finland2 67674 %

Av tabellen ovan kan man notera att Sydkorea är det vanligaste adoptions­landet för barn födda under 2010 och 2011 trots att Kina är det vanligaste ursprungs­landet. Detta har att göra med ålders­fördelningen för de adopt­erade. Av de som adopt­erats från Syd­korea under 2010 och 2011 är cirka 40 procent födda under 2010‑talet. Mot­svarande andel för Kina är 14 procent.

Etiketter