På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-05
Nr 2015:99

Författare

Fredrik W. Andersson

arbetar med arbets­marknads- och entreprenörs­skaps­analyser på SCB.

010-479 62 61

fredrik.andersson@scb.se

Daniel Widegren

arbetar med löne­statistik på SCB.

010-479 64 04

daniel.widegren@scb.se

Faktaruta

I Entreprenörsskapsdatabasen pekas en individ per företag ut som operativ företags­ledare (Opf). Data om Opf finns från och med år 2004.

Lönestrukturstatistik för privat sektor tas fram av SCB och Medlings­institutet. Statistiken bygger på en urvals­under­sökning, vilket medför en viss osäkerhet i skatt­ningarna. Urvalet består av cirka 8 000 företag som rapporterar in uppgifter för sina anställda. Totalt innehåller löne­struktur­statistiken för privat sektor cirka 1,2 miljoner individ­poster.

Förklaring av minsta kvadrat­metoden: Analysen görs så att vi jämför löner för liknande personer på samma typ av företag, det enda som egent­ligen ska skilja sig åt är könet på företags­ledarna. Det innebär att modellen beräknar en generell löne­skillnad mellan könen oavsett vilka individs- och företags­specifika egen­skaper företags­ledaren och dess företag har. Läs mer i Statistik­skolans artikel:

En diskussion mellan median och medellön finns i artikeln:

Kvinnliga företagsledarna finns i tjänstebranschen

Drygt var femte företagsledare i Sverige är en kvinna. Kvinnorna leder i högre utsträckning mindre företag, ofta med kvinnliga anställda. De har i snitt lägre löner än sina manliga kollegor, i synnerhet i större företag. En övervägande majoritet, 96 procent av de kvinnliga företagsledarna, finns i tjänstebranschen.

Kvinna på möte

Av samtliga drygt 194 000 företagsledare, som hade minst en person som anställd, i det svenska näringslivet år 2012 var nästan 21 procent kvinnor, visar statistik från SCB:s Entreprenörsskapsdatabas. Det är ett relativt nytt register med vars hjälp vi kan identifiera företagsledare i näringslivet och matcha dem med lönestrukturstatistiken. Det ger oss möjligheten att studera företagsledarnas ålder, utbildning och lön ur ett könsperspektiv. I statistiken ingår allt från småföretag, där det är minst en anställd som arbetar i företaget, till storföretag med tusentals anställda.

Andelen kvinnor är högre bland yngre företagsledare. I åldersgruppen 20-35 är 26 procent av företagsledarna kvinnor. Andelen kvinnor är också högre ju högre utbildningsnivå företagsledaren har. Genom att de flesta företagsledare finns i de äldre åldersgrupperna, och de äldre oftast är män, blir den totala andelen kvinnor bland företagsledarna ändå lägre. Den högsta andelen kvinnor hittar vi bland företagsledare under 25 år med eftergymnasialutbildning. Bland dem är drygt 45 procent kvinnor.

Andelen företagsledare som är kvinnor samt antalet företagsledare för år 2012 uppdelat på ålder och utbildningsnivå, 20–74 år

Linjediagram över andelen företagsledare som är kvinnor samt antalet företagsledare för år 2012 uppdelat på ålder och utbildningsnivå, 20–74 år

Antalet företagsledare för år 2012 uppdelat på ålder och utbildningsnivå, 20–74 år

Grupperat stapeldiagram över antalet företagsledare för år 2012 uppdelat på ålder och utbildningsnivå, 20–74 år

Kvinnor leder oftast kvinnor

Företagen som kvinnor leder är ofta kvinnodominerade. I genomsnitt är åtta av tio anställda kvinnor, vilket ska jämföras med att tre av tio anställda är kvinnor i företag som leds av män. En stor del av förklaringen ligger i att kvinnor i mycket högre utsträckning leder företag inom tjänstebranschen, 96 procent i förhållande till 65 procent för män. I branscherna Vård och omsorg: sociala tjänster och Utbildningsväsendet är till exempel fler än hälften av företagsledarna kvinnor. Det är också branscher där det arbetar många kvinnor.

De företag som leds av kvinnor har i genomsnitt något färre anställda än företag som leds av män, 18 respektive 21 anställda.

Större löneskillnader i stora företag

Totalt kan vi i SCB och Medlingsinstitutets lönestrukturstatistik för 2012 uppskatta löneuppgifter för företagsledare i drygt 77 000 av mer än 210 000 företag. Av dessa är 22 procent kvinnor.

Män som är företagsledare har en medianlön på 32 500 kr, medan motsvarade för kvinnor är 29 600 kronor. Kvinnor har i genomsnitt 91 procent av männens medianlön, vilket innebär en skillnad på 2 900 kronor i månaden. Tittar vi på medellönen är skillnaden nästan tre gånger så stor. En man som är företagsledare tjänar 8 300 kronor mer per månad än vad en företagsledare som är kvinna gör och medellönen för en kvinnlig företagsledare är 81 procent av männens.

Med median menas det mittersta värdet då alla värden sorteras i stigande ordning. Att löneskillnaderna mellan könen är större när vi studerar medellön än medianlön, förklaras av att det är fler män som har riktigt höga löner och därför drar upp männens medellön.

Median- och medellön uppdelat efter kön

KönMedian-
lön
Medel-
lön
Fördel-
ning
kronorkronor(antal)
Kvinna29 60034 30022 %
Man32 50042 60078 %
Kvinnors lön
i procent
av mäns
91 %81 %100%
(77 200)

Källa: SCB, egna bearbetningar

Nu vill vi jämföra lönen mellan kvinnor och män där så mycket som möjligt är lika mellan företagsledarna förutom könet och studera löneskillnaden mellan företagsledare som är lika gamla, har samma utbildning, samma erfarenhet och är företagsledare för lika stora företag inom samma bransch.

Det kan vi göra med hjälp av en statistisk metod, den så kallade minsta kvadratmetoden. Vi försöker då kontrollera för individ- och företagsspeficka egenskaper och utvärdera de genomsnittliga löneskillnaderna mellan könen för tre olika kategorier av företagsstorlekar och för företagsledare i olika åldrar.

Resultatet visar att löneskillnaden ökar med åldern på företagsledarna och företagets storlek. Bland yngre företagsledare i små företag finns det minsta lönegapet mellan könen. För företagsledare över 60 år är lönegapet störst oberoende av företagets storlek. Bland företagsledare i den här åldersgruppen som är verksamma i större företag, med 50 anställda eller fler, är kvinnors lön i genomsnitt inte mer än cirka 60 procent av mäns lön.

Skillnaderna minskar med antalet anställda i företagen och i företag med 10-49 anställda är de kvinnliga företagsledarna lön nästan 73 procent av männens vid 60 års ålder. För företagsledare i samma ålder fast i småföretag minskar lönegapet ännu mer, kvinnors lön är nu i genomsnitt 82 procent av männens.

Lägre vinstmarginal för mindre kvinnoledda företag

Motiveras mäns högre löner av att deras företag har högre vinstmarginal, det vill säga vinsten i förhållande till omsättningen? Vi gör en liknande analys där vi jämföra vinstmarginalen mellan företag med företagsledare med liknande karakteristiska förutom företagsledarens kön.

Analysen visar att företag med färre förvärvsarbetande som leds av kvinnor har något lägre vinstmarginal. Skillnaden i vinstmarginal tenderar också att öka med företagsledarens ålder. Det intressanta är dock att vinstmarginalen för företagen med fler än 50 anställda, som har störst löneskillnader bland företagsledarna, är marginellt lägre för kvinnor runt 60 år. Det är till och med så att om dessa större företag har yngre kvinnor som företagsledare är vinstmarginalen något högre.

Löneskillnader uttryckt i kvinnors medellön i procent av mäns, uppdelat efter företagens storleksklasser och individers ålder (i procent )

Skillnad i vinstmarginal mellan företag som leds av kvinnor och företag som leds av män (i procent)

Företags-
storlek
1–9 anställda10–49 anställdaÖver 50 anställda
ÅlderKvinnors
lön i
% av
mäns lön
Skillnad
i vinst-
marginal
i %
Kvinnors
lön i
% av
mäns lön
Skillnad
i vinst-
marginal
i %
Kvinnors
lön i
% av
mäns lön
Skillnad
i vinst-
marginal
i %
35110-1,7100-1,0870,5
40101-1,891-1,1780,4
4593-1,984-1,3710,2
5088-2,278-1,5650,0
5584-2,475-1,762-0,2
6082-2,773-2,060-0,5
6582-3,073-2,460-0,9
Totalt
20-74
91-2,082-1,3680,2

Källa: SCB, egna bearbetningar. Vinstmarginalen tas fram med hjälp av den så kallade winsorisingmetoden, som innebär att de mest extrema värdena i båda riktningar jämnas ut. Här de 10 procent högsta respektive lägsta.

Etiketter