På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-12-04
Nr 2012:112

Författare

Mikael Fredberg

arbetar med tids­an­vänd­nings­statistik på SCB.

010-479 68 92

mikael.fredberg@scb.se

Fakta

Indelningen i kommun­grupper bygger på en grupp­ering av Sveriges kommuners och lands­tings (SKL) kommun­in­del­ning som tar hänsyn till kommunens befolk­nings­stor­lek, pend­lings­­mönster och närings­­livs­­struk­tur.

  1. Stor­städer (Stock­holm, Göte­borg och Malmö) och deras för­orts­­kommuner
  2. Stora städer och deras för­orts­­kommuner
  3. Pend­lings­kommuner, dvs. kommuner där mer än 40 pro­cent av natt­­befolk­ningen pendlar till en annan kommun.
  4. Övriga kommuner, som bl.a. inne­håller turism‑ och besöks­­närings­­kommuner, varu­produ­­cerande kommuner och gles­­bygds­­kommuner.

Läs mer om kommunindelningen hos SKL.

Kvinnor i storstad åker kollektivt

Att åka bil är det vanligaste sättet att ta sig till arbetet. Det gäller i hela landet, med ett undantag. Kvinnor i storstäder går, cyklar och reser med kollektivtrafik mer än de åker bil.

Några personer står på en tunnelbaneperrong medan ett tåg far förbi

Citat: Det är bilåkandet som dominerar när det gäller resor till och från arbetet, framför allt för män.Varje dag reser folk till och från sitt arbete. Den tidsanvändningsundersökning, som Statistiska centralbyrån genomförde 2010, visar att arbetsresorna i genomsnitt tar cirka en timme och att de till största del görs med bil.

De allra flesta arbetsresor sker naturligtvis på vardagar. En genomsnittlig vardag 2010 reste cirka 3,4 miljoner personer till sitt arbete. Av dem som var i åldrarna 20‑64 år gjorde 58 procent av kvinnorna och 65 procent av männen arbetsresor. Det finns flera olika förklaringar till att det inte är en större andel som reser till ett arbete en vanlig vardag. Många av dem är till exempel arbetslösa, sjuka, har semester, har ledig dag, vårdar barn eller arbetar hemma. Det finns också personer som bor så nära sin arbetsplats att arbetsresan, det vill säga förflyttningen från hemmet till arbetet, går så fort att den inte fångas upp i undersökningen. Den genomsnittliga restiden var 56 minuter för kvinnor och 60 minuter för män.

Längst restid för storstadsbor

Genomsnittlig restid i minuter till och från arbetet en vardag efter kommungrupp och kön, 2010

Stapeldiagram över genomsnittlig restid i minuter till och från arbetet en vardag efter kommungrupp och kön, 2010

Längst tid att ta sig till och från arbetet tar det för dem som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och deras förortskommuner samt för dem som bor i så kallade pendlingskommuner. I dessa kommuner tar arbetsresorna i genomsnitt cirka 65 minuter per dag och det är ingen större skillnad i restid mellan kvinnor och män. Kortast restid till och från arbetet har de personer som bor i gruppen Övriga kommuner, som bland annat rymmer turis‑ och besöksnäringskommuner, varuproducerande kommuner och glesbygdskommuner. För dem tar det i genomsnitt cirka 50 minuter. Den genomsnittliga tiden säger inget om hur långt personerna har till arbetet. En person som åker bil en halvtimme till arbetet har förmodligen längre resväg än den som cyklar eller går till jobbet på samma tid.

Flest bilåkare bland män i pendlingskommuner

Andel kvinnor och män i respektive kommungrupp som reser bil åtminstone någon del av sträckan

Stapeldiagram över andel kvinnor och män i respektive kommungrupp som reser bil åtminstone någon del av sträckan

Det är bilåkandet som dominerar när det gäller resor till och från arbetet, framför allt bland män. Minst restid i bil har de som bor i storstadskommunerna. Där står bilen för hälften av mäns restid till och från arbetet mot bara en fjärdedel av kvinnornas. I gruppen Övriga kommuner är motsvarande andelar cirka 80 procent för män och nästan 60 procent för kvinnor. Också i större städer och i pendlingskommuner är andelen betydligt högre bland män.

Många storstadskvinnor reser kollektivt

Andel kvinnor och män i respektive kommungrupp som färdas till fots eller med cykel respektive med kollektivtrafik åtminstone någon del av sträckan

Stapeldiagram över andel kvinnor och män i respektive kommungrupp som färdas till fots eller med cykel respektive med kollektivtrafik åtminstone någon del av sträckan

Det omvända förhållandet råder när det gäller att resa med kollektivtrafik eller att ta sig till jobbet till fots eller på cykel. Det gör kvinnor i betydligt större utsträckning än män, framför allt i storstadskommunerna och i de större städerna. I storstäderna står kollektivtrafiken för cirka 40 procent av kvinnors restid och cirka 30 procent av tiden går eller cyklar kvinnorna. Det kan jämföras med män i gruppen Övriga kommuner som använder endast 3 procent av den totala restiden till att åka kollektivt och cirka 15 procent till att gå eller cykla.

Det är många som kombinerar olika sätt att resa till arbetet. Man kanske tar cykeln till busshållsplatsen eller promenerar 10 minuter från parkeringsplatsen till arbetet. Det kan ju också vara så att man får bilskjuts till jobbet men reser med buss hem. Totalt reste 57 procent av kvinnorna och 72 procent av männen med bil åtminstone någon del av sträckan, medan 28 procent av kvinnorna och endast 13 procent av männen nyttjade kollektivtrafik någon del av sin arbetsresa.

Etiketter