På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-19
Nr 2013:57

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Medellivslängd

Förväntad medellivslängd vid födelsen brukar även kallas förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Det är ett demografiskt mått som visar hur länge ett under perioden nyfött barn förväntas leva i genomsnitt om samtliga nyfödda under sin livstid utsätts för de under perioden observerade dödsriskerna per ålder och kön. Detta beräknas med hjälp av en livslängdstabell. Man tänker sig att 100 000 pojkar respektive flickor föds under en vald period, vanligtvis 1 eller 5 år. Därefter minskar man dessa för varje ålder baserat på periodens observerade dödsrisker. Vid ungefär 110 års ålder har sedan samtliga 100 000 pojkar och flickor avlidit. Det möjliggör att beräkna förväntad medellivslängd inte bara för nyfödda utan även för samtliga åldrar per kön.

Det är även möjligt att beräkna medellivslängden genom att följa personerna för en viss födelsekohort från födelsen till graven, men det är i regel inte praktiskt då man måste vänta drygt ett sekel innan samtliga som fötts under ett år har avlidit. De livslängdstabeller som Statistiska centralbyrån beräknar avser därför en bestämd tidsperiod. Fördelen med den metoden är att beräkningarna baseras på de rådande dödlighetsförhållandena under den observerade perioden.

I samband med översynen av livslängdstabellerna under 2012 reviderades de ettåriga livslängdstabellerna för åren 2006 till och med 2011 och de femåriga livslängdstabellerna för perioderna 2002‑2006 till och med 2007‑2011.

Kvinnors medellivslängd minskade 2012

För första gången sedan 1999 minskade kvinnors medel­livs­längd förra året, med 47 dagar eller 0,13 år. Männens medel­livs­längd fort­satte där­emot att öka, precis som varit fallet de senaste decennierna. 2012 var den för­vänt­ade medel­livs­längden för kvinnor 83,54 år och 79,87 år för män.

Barn lutar sitt huvud mot en äldre kvinna

Vanligtvis ökar medellivslängden för båda könen varje år, men under 2012 minskade medel­livs­längden för kvinnor för första gången sedan 1999. Den för­väntade medel­livs­längden minskade med 0,13 år, eller 47 dagar, jämfört med 2011. Männens medel­livs­längd har ökat stadigt sedan 1988 och fortsatte att göra det under 2012, med 0,08 år, eller 29 dagar.

Sedan 1983 har den förväntade medel­livs­längden vid födseln ökat med knappt fyra år för kvinnor och drygt sex år för männen.

Förväntad medellivslängd för riket efter kön åren 1983‑2012. Ettårig livs­längds­tabell

Linjediagram över förväntad medellivslängd för riket efter kön åren 1983‑2012. Ettårig livslängdstabell

För att minska genomslag av slumpmässiga variationer mellan åren tar SCB även fram femåriga livs­längds­tabeller. För perioden 2008‑2012 var den för­väntade medel­livs­längden 83,43 år för kvinnor och 79,52 år för män. Att medel­livs­längden i den fem­åriga livs­längds­tabellen är något kortare än i den ett­åriga livs­längds­tabellen beror på att döds­risk­erna efter ålder van­ligtvis minskar mellan åren.

Kvinnorna lever längst i Hallands län

För kommuner och län beräknar SCB endast femåriga livs­längds­tabeller. De högsta medel­livs­längd­erna på läns­nivå finns generellt sett i södra Sverige. Skill­naden mellan högsta och lägsta medel­livs­längd bland länen är nästan två år för kvinnorna och drygt två år för männen. Baserat på perioden 2008‑2012 beräk­nas ny­födda flickor i Hallands län leva längst med 84,4 år. De ny­födda pojkarna med längst medel­livs­längd är folk­bok­förda i Uppsala län med 80,6 år. Kortast medel­livs­längd har flickorna i Gävle­borgs län och pojkarna i Norr­bottens län, med 82,5 respektive 78,3 år.

Förväntad medellivslängd vid födelsen per län efter kön. Perioden 2008-2012

Liggande stapeldiagram över förväntad medellivslängd vid födelsen per län efter kön. Perioden 2008-2012

Förväntad medellivslängd vid födelsen per län efter kön. Perioden 2008-2012

Tematisk karta över förväntad medellivslängd vid födelsen per län efter kön. Perioden 2008-2012

De klarröda länen har högst förväntad medellivslängd. De mörkblå länen har kortast för­väntad medel­livs­längd.

På kommunnivå kan vi notera större skill­nader än på läns­nivå. Både kvinnorna och männen har längst för­väntad medel­livs­längd i Dande­ryds kommun med 86,1 år respektive 83,2 år. Kortast medel­livs­längd har kvinnorna i Orsa kommun och männen i Ljusnars­bergs kommun med 80,3 år respektive 74,2 år.

Förväntad medellivslängd per län samt lägsta och högsta medellivs­längd för kommuner efter kön. Perioden 2008‑2012

LänFörväntad medellivslängd
vid födelsen
LänetKommuner
inom länet
MänKvinnorMänKvinnor
Blekinge79,483,478,9–80,183,0–83,6
Dalarna79,783,177,0–80,880,3–85,1
Gotland79,583,3....
Gävleborg78,682,576,1–81,081,7–83,3
Halland80,584,479,1–81,384,1–84,6
Jämtland79,283,277,9–80,282,2–83,7
Jönköping80,083,777,5–80,782,9–84,6
Kalmar79,383,177,9–80,881,8–84,7
Kronoberg80,484,278,7–81,283,0–85,0
Norrbotten78,382,975,2–79,881,9–83,8
Skåne79,583,676,9–81,481,7–86,0
Stockholm79,883,978,1–83,281,7–86,1
Södermanland78,882,877,0–80,382,2–83,5
Uppsala80,683,879,1–81,882,6–84,2
Värmland78,783,076,3–80,581,7–84,2
Västerbotten79,383,175,5–81,681,1–84,8
Västernorrland78,482,777,4–78,881,5–83,6
Västmanland79,383,377,0–80,381,9–83,7
Västra Götaland79,683,478,0–81,981,5–84,9
Örebro79,083,174,2–80,181,9–83,6
Östergötland79,883,378,1–80,982,2–84,6

På kommunnivå ska man vara försiktig med att dra långtgående slutsatser eftersom många kommuner har en liten befolk­ning och få döds­fall. Trots att livs­längds­tabellen baseras på data för en fem­års­period kan ett fåtal döds­fall i unga åldrar få stor betyd­else vid beräk­ningen av den för­väntade medel­livs­längden. De kommuner som har haft de största föränd­ring­arna mellan 2007‑2011 och 2008‑2012 är samtliga små kommuner i Norr­lands inland. Störst föränd­ring hade kvinnorna i Arvids­jaurs kommun där medel­livs­längden ökade med 1,9 år mellan perioderna.

Medellivslängden påverkas av ny metod

Under 2012 genomförde SCB en översyn av livs­längds­tabellerna som inne­bär en för­bättrad hantering av döds­riskerna för de allra äldsta. Det påverkar de för­väntade medel­livs­längd­erna för samt­liga åldrar. Revider­ingen innebär att sam­bandet mellan döds­risker och ålder för­bättras. Dess­utom höjdes den ålder där utjäm­ning av döds­riskerna sker från 91 år till 95 år. Det kunde vi göra efter­som antalet personer i de högsta åldrarna de senaste 25 åren har ökat till­räckligt mycket för att sam­bandet mellan ålder och dödlig­het ska vara stabilt.

I de högsta åldrarna är risken att dö hög, samtidigt som det är ganska få personer som fort­farande lever. Utjäm­ningen görs för att hantera de slump­mässiga skill­naderna som då uppstår mellan olika åldrar och sam­tidigt behålla sam­bandet mellan döds­risker och ålder.

I samband med översynen av utjämnings­metoden gjordes även en översyn av beräk­ningen av livs­längds­tabellerna för län och kommuner. Tidigare användes de utjäm­nade döds­riskerna för riket för samtliga län och kommuner från 91 års ålder utan hänsyn till eventuella regionala skill­nader i de högsta åldrarna. Efter över­synen utjäm­nas döds­riskerna för länen och det tre största kommun­erna Stock­holm, Göte­borg och Malmö, baserat på data för de enskilda region­erna. Eftersom många kommuner har en liten befolk­ning var det inte lämpligt att utjämna på kommun­nivå. Därför används de utjäm­nade döds­riskerna på läns­nivå även för länets kommuner. Till skillnad mot livs­längds­tabellerna för riket sker utjäm­ningen för länen och kommunerna redan från 90 års ålder.

Genom åren har SCB använt olika metoder att hantera det svaga sam­bandet mellan döds­risker och ålder i de högsta åldrarna. Fram till 1986 användes Wittsteins utjäm­ning som över­skattade döds­riskerna för de äldsta. Därför skapade SCB en ny metod där man i princip använde en "universell" utjäm­nings­kurva som nivå­anpass­ades vid 91 års ålder, varifrån utjäm­ningen skedde. Med tiden försäm­rades utjäm­ningen, vilket till slut med­förde en syste­matisk under­skattning av dödsriskerna.

Den metodförändring som genomfördes under 2012 är en vidare­utveckling av metoden som användes under perioden 1987‑2011. Den nya metoden ger för­bättrad anpass­ning av funktionen till de obser­verade döds­riskerna.

Metodförändring påverkar kvinnors medellivslängd mer

Den förändrade utjämningsmetoden påverkar den beräknade medel­livs­längden för samtliga åldrar. På riks­nivå är det först i de högsta åldrarna som metod­föränd­ringen medför en påtaglig föränd­ring i den åter­stående medel­livs­längden. Metod­för­änd­ringen påverkar medel­livs­längden i något högre utsträck­ning för kvinnor än män. Det beror på att det är en högre andel av kvinnorna som fort­farande lever i de åldrar som påverkas av utjäm­ningen. För nyfödda minskade den för­väntade medel­livs­längden med 11 dagar för kvinnor och 7 dagar för män.

Förändring av förväntad medellivslängd i dagar mellan ny och gammal metod efter ålder och kön. Ettårig livslängdstabell 2011

Linjediagram över förändring av förväntad medellivslängd i dagar mellan ny och gammal metod efter ålder och kön. Ettårig livslängdstabell 2011

För länen och kommun­erna är metod­föränd­ringen mer påtaglig än för riket. På läns­nivå har den nya metoden inte medfört betydande föränd­ringar i den åter­stående medel­livs­längden för ny­födda. Baserat på data för perioden 2007‑2011 ökade eller minskade den åter­stående medel­livs­längden som mest drygt en månad (+/- 0,10 år). För de flesta länen med­förde metod­föränd­ringen att den åter­stående medel­livs­längden blev oföränd­rad eller för­kortad. Tre län, Jön­köping, Skåne och Stock­holm, fick dock ökad medel­livs­längd för båda könen för perioden 2007‑2011.

Skillnad i förväntad medellivslängd vid födseln till följd av metod­föränd­ringen per län samt störst ök­ning/minsk­ning för kommuner efter kön 2007‑2011. Antal dagar

LänSkillnad i förväntad medellivslängd mellan ny och gammal metod, dagar
LänetKommuner
inom länet
MänKvinnorMänKvinnor
Blekinge-15-18-26 – -15-26 – +4
Dalarna0-22-22 – +11-47 – +11
Gotland-7-4....
Gävleborg-15-26-26 – +7-44 – -4
Halland00-11 – +7-11 – +26
Jämtland-4-11-26 – +15-55 – +15
Jönköping+4+4-11 – +22-37 – +44
Kalmar-11-7-22 – +4-40 – +18
Kronoberg-1529-22 – +7-7 – +47
Norrbotten-15-37-58 – +18-80 – -15
Skåne+40-22 – +29-22 – +62
Stockholm+7+22-47 – +26+4 – +47
Södermanland-11-18-40 – +4-40 – +7
Uppsala+4-7-15 – +11-18 – +7
Värmland0-22-22 – +18-51 – 0
Västerbotten-11-29-69 – +4-99 – +7
Västernorrland-18-18-26 – 0-47 – +4
Västmanland-7-7-29 – +22-37 – +15
Västra Götaland-4-11-22 – +37-66 – +26
Örebro-18-18-26 – -4-40 – -7
Östergötland-11-11-33 – +15-44 – +26

Inom de flesta län finns det kommuner med både ökad och minskad medel­livs­längd för ny­födda till följd av metod­föränd­ringen. Endast för kommun­erna i Örebro län förkort­ades den för­väntade åter­stående medel­livs­längden för båda könen i samt­liga kommuner. I Stock­holms län ökade medel­livs­längden för kvinnor i samt­liga kommuner till följd av metod­förändringen.

Även om den förändrade metoden får större genom­slag på kommun­nivå än på riks‑ och läns­nivå så blev konse­kvensen på medel­livs­längden till följd av metod­föränd­ringen för ny­födda relativt liten. Baserat på perioden 2007‑2011 påverk­ades medel­livs­längden för ny­födda kvinnor mest i Sorsele kommun med drygt tre månader kortare medel­livs­längd. Den största ök­ningen av medel­livs­längden för ny­födda fick kvinnorna i Staffans­torps kommun med en ökning på cirka två månader.

Etiketter