På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-04-09
Nr 2015:109

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Median

Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medelvärdet). För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medelvärdet av de två tal som ligger i mitten.

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observationer har en sned fördelning med många höga eller låga värden. I motsats till medelvärdet påverkas inte medianen av sådana extremvärden.

Medellivslängd

Medellivslängden beräknas med hjälp av en livslängdstabell. Livslängdstabellen är en demografisk tabell som visar dödligheten i en befolkning under en bestämd tidsperiod. Det centrala måttet i livslängdstabellen är den återstående medellivslängden som till exempel anger hur lång tid 80-åriga kvinnor har kvar att leva i genomsnitt.

Den återstående medellivslängden i SCB:s livslängdstabeller beräknas från tabelldödsrisker som bygger på demografisk data för hela Sveriges befolkning under en avgränsad period om ett eller fem år.
Medellivslängden är således inte en prognos över hur länge ett barn som föddes under 2014 kommer att leva.

Döda 2014

Lägsta antalet döda sedan 1977

Under 2014 avled totalt 88 976 personer i Sverige. Det är den lägsta siffran för ett enskilt år sedan 1977. Orsakerna till detta är bland annat små barnkullar på 1920- och 1930-talen, i kombination med att befolkningens livslängd stadigt ökar.

Kyrkogård

Totalt var det 45 594 kvinnor och 43 382 män som dog under 2014. Antalet döda under ett år beror till stor del på hur många personer det finns i de åldersgrupper som har hög dödlighet. Sedan slutet av 1990-talet har fler kvinnor än män dött. Det förklaras av att det finns ett betydande kvinnoöverskott i de äldsta åldersgrupperna, samtidigt som männen lever allt längre. Även kvinnors dödlighet har minskat, men inte i lika hög grad som för männens.

Antal döda efter kön 1960-2014

Antal döda efter kön 1960-2014

En annan faktor som styr är hur många personer det finns i de åldersgrupper som har högst dödlighet. Antalet döda under ett år beror främst på hur många som föddes 75-100 år tidigare. Om det föddes många barn under den perioden medför det också att många har uppnått åldrar med hög dödlighet. Ett tydligt exempel är personer som föddes 1920. Det året föddes det knappt 139 000 barn, vilket var närmare 24 000 fler än 1919 och 11 000 fler än 1921.

Under åren 2000-2009 var 1920 den vanligaste årskullen bland de som dog. Efter 1920 minskade antalet födda fram till mitten av 1930-talet, då det föddes cirka 85 000 barn. De minskade barnkullarna på 1920- och 1930-talen tillsammans med en ökande medellivslängd medför att antalet döda de närmaste åren inte förväntas öka trots att befolkningen i Sverige växer, delvis till följd av hög invandring.

Av de som avled under 2014 hade drygt hälften hunnit uppleva sin 83-årsdag. Den långsiktiga trenden är att vi blir äldre och äldre när vi dör.

De allra flesta som dör är äldre. Knappt 60 procent av samtliga dödsfall under 2014 var personer i åldersintervallet 80 till 99 år. Det är dock ganska stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna var två av tre som dog mellan 80 och 99 år gamla, medan motsvarande andel för männen var drygt 50 procent. Årskullen med flest dödsfall under 2014 var personer födda 1926 och det handlade totalt om 3 624 personer. För kvinnorna var det enskilt vanligaste födelseåret 1925 och för männen 1928.

Antal döda efter kön och ålder vid dödsfallet 2014

Antal döda efter kön och ålder vid dödsfallet 2014

Medelåldern för de som avled under 2014 var 82,4 år för kvinnor och 77,1 år för män. Det är en ökning av medelåldern sedan 1968 med drygt nio år för kvinnor och drygt åtta år för män. Ökningen av medelåldern vid dödsfallet är en kombination av olika faktorer. Dels var spädbarnsdödligheten 2014 bara en sjättedel så hög som 1968, och dels lever vi längre generellt.

Medelålder vid dödsfallet efter kön 1968-2014

Medelålder vid dödsfallet efter kön 1968-2014

Anledningen till att kvinnor dör i högre åldrar än män är att männen har högre dödlighet än kvinnor i de flesta åldrar. Detta är särskilt påtagligt i de sena tonåren upp till 30-årsåldern. Men generellt sett är det inte särskilt många yngre som avlider i Sverige. Endast 10 procent av alla kvinnor som dog under 2014 var 65 år eller yngre. Motsvarande andel för männen var 16 procent.

Dödsrisker per 1 000 personer efter ålder och kön, medelvärde 2002-2014

Dödsrisker per 1000 personer efter ålder och kön

Kvinnornas medellivslängd ökade mer

Baserat på dödligheten under 2014 blev den förväntade medellivslängden för nyfödda 84,1 år för kvinnorna och 80,4 år för männen. Det är en ökning jämfört med 2013 med drygt 0,3 år för kvinnorna och knappt 0,3 år för männen. För första gången sedan 2008 ökade kvinnornas förväntade medellivslängd mer än männens.

Den långsiktiga trenden sedan slutet av 1970-talet är däremot att männens livslängd ökar mer än kvinnornas. Sedan 1979 har skillnaden i förväntad medellivslängd mellan könen minskat från 6,2 till 3,7 år.

Utrikes födda yngre när de dör

Under 2000-talet har andelen utrikes födda i Sverige ökat från 11,3 procent av befolkningen till 16,5 procent. Den ökade andelen utrikes födda kan även noteras bland dödsfallen. Under 2014 var 11,4 procent av de som dog födda utomlands. Det är en ökning från år 2000 då utrikes födda stod för 7,7 procent av alla dödsfall.

Orsaken att det är en lägre andel utrikes födda bland dödsfallen än i befolkningen är att de utrikes födda har en yngre ålderstruktur än den svenskfödda delen av befolkningen. Vid årsskiftet var 15 procent av de utrikes födda och 20 procent av de inrikes födda 65 år eller äldre. I åldrar över 80 år är skillnaden mellan grupperna ännu mer påtaglig.

Folkmängd efter ålder och födelseregion 31 december 2014

Diagram: Folkmängd efter ålder och födelseregion 31 december 2014

I genomsnitt är de utrikes födda yngre vid dödsfallet än personer födda i Sverige, vilket främst beror på ålderssammansättningen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många utrikes födda i höga åldrar med hög dödlighet. Under 2014 var medianåldern vid dödsfallet 82,7 år för kvinnor och 75,8 år för män. Motsvarande för personer födda i Sverige var 86,2 respektive 80,9 år.

Ålder vid dödsfallet efter födelseregion 2014

Ålder vid dödsfallet efter födelseregion 2014

Etiketter