På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-07-08
Nr 2013:52

Författare

Lena Bernhardtz

arbetar med jäm­ställd­hets­statistik på SCB.

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se

Fakta

Direktivet omfattar stora börsbolag

Förslaget till nytt EU‑direktiv omfattar stora börsnoterade bolag som bildats enligt en medlemsstats lagstiftning, och vars överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i en eller flera medlemsstater. Undantaget är små och medelstora företag. Enligt kommissionens rekommendationer definieras små och medelstora företag som företag med högst 250 anställda och en årsomsättning på motsvarande högst 50 miljoner euro eller ett balansvärde på motsvarande högst 43 miljoner euro.

Långt kvar till jämställt beslutsfattande i EU

Endast 16 procent av styrelse­leda­möterna i EU:s största börs­företag är kvinnor, 84 procent är män. EU‑kom­missionen har länge arbetat för att öka jäm­ställd­heten och förra året kom ett för­slag till direk­tiv om jämnare köns­för­del­ning i bolags­styrelserna.

Fyra par herrskor och ett par damskor

EU betonar i flera skrivelser, till exempel i Kvinno­stadgan, strategin för jäm­ställd­het 2010‑2015 samt rapporten Women in economic decision‑making in the EU, vikten av ett stärkt jäm­ställd­hets­arbete både inom unionen och utanför. Ett område som om­fattas av detta är makt­för­del­ningen. I de flesta medlems­länder är kvinnor under­represen­terade, såväl i bolags­styrelser som i parlament. Europa­parla­mentet har därför upp­repade gånger upp­manat före­tagen och medlems­staterna att arbeta för en mer jäm­ställd repre­senta­tion i beslut­ande organ.

Andelen kvinnor i bolags­styrelser ökade i snitt med fyra procent­enheter inom EU mellan oktober 2010 och oktober 2012. Med den öknings­takten skulle det ta lång tid att uppnå en jämn köns­för­del­ning. Utveck­lingen har dess­utom varit mycket ojämn mellan medlems­länderna. Störst ökning av andelen kvinnor i styr­elserna ser vi i de länder som infört bindande bestäm­melser. För till­fället har elva medlems­länder infört någon form av regler­ing för att för­bättra köns­för­del­ningen i före­tagen. Frank­rike är ett av dessa länder och hade också den största ök­ningen. Där ökade andelen kvinnor i bolags­styrelser med 13 procent­enheter till 25 procent.

Förändring av andel kvinnor i de största börsbolagens styrelser mellan år 2010 och 2012

Linjediagram över förändring av andel kvinnor i de största börsbolagens styrelser mellan år 2010 och 2012

Källa: EU‑kommissionen

Skillnaderna mellan nationella bestämmelser på det här området har också lett till ett splittrat rätts­läge i unionen som kan påverka den inre marknaden. Börs­noterade företag som är verk­samma över gränserna kan till exempel få problem vid bild­andet av dotter­bolag eller vid bolags­över­låtelser. Även rekryter­ingen av lämpliga styrelse­leda­möter kan för­svåras när före­tagen har olika krav att leva upp till, beroende på vilket land de har sitt säte i.

Syftet med förslaget till nytt EU‑direktiv är att minst 40 procent av vardera könet ska finnas repre­sen­terat bland de icke verk­ställ­ande leda­möterna i de största börs­noterade bolagen. Målet ska vara upp­nått senast den 1 januari 2020. För att uppnå kravet ska medlems­staterna se till att sökande av det under­repre­sen­terade könet ges före­träde om de är lika meriter­ande som sökande av mot­satt kön. Men fram­tiden för för­slaget är osäker på grund av brist på upp­back­ning från flera medlems­länder, däribland Sverige.

Andelen kvinnor respektive män i de största börs­noterade före­tagen i respektive land 2012

Ytdiagram över andelen kvinnor respektive män i de största börs­noterade före­tagen i respektive land 2012

Källa: EU‑kommissionen

I de 582 största börsföretagen i EU är 16 procent av styrelse­medl­emmarna kvinnor och 84 procent är män. Bland ord­för­andena är tre procent kvinnor och 97 procent män. I 15 av länderna finns det ingen kvinna som ord­för­ande i någon styrelse. Bland styrelse­med­lemmarna har Fin­land högst andel kvinnor, 29 procent medan Malta har lägst andel, med fyra procent.

Antal kvinnor per 100 män som examineras från efter­gymnasial utbild­ning inom EU

Linjediagram över antal kvinnor per 100 män som examineras från efter­gymnasial utbild­ning inom EU

Källa: Eurostat

I motiveringen till förslaget till det nya EU‑direktivet upp­märk­sammas under­utnytt­jandet av hög­kompetenta kvinnors kunskaper som gör att EU tappar potential till ekonomisk tillväxt.

Om vi ser på skill­naden mellan andelen kvinnliga studenter och deras repre­senta­tion i de besluts­fatt­ande organen i före­tagen, så är den stor. Idag är mer än hälften av alla som tar en universi­tets­examen i Europa kvinnor. Sam­tidigt utgör de bara 16 procent av styrelse­leda­möterna i de största börs­noterade bolagen.

I förslaget till direktiv skriver kommissionen att motviljan att utse kvinnliga styrelse­leda­möter grundas i stereo­typa köns­roller som styr rekry­tering, samt ett mans­domi­nerat före­tags­klimat. Det gör att till­sätt­ningen av topp­tjänster i närings­livet inom EU inte fungerar optimalt. Valet av styrelse­leda­möter sker ofta ur en liten grupp människor inte sällan bland de sitt­ande styrelse­med­lemmarnas affärs­kontakter eller personliga bekanta.

Styrelser som har en ojämn köns­balans löper också stor risk till ett in­skränkt grupp­tänkande som kan inne­bära att led­ningens beslut aldrig ifråga­sätts efter­som det inte finns olika infalls­vinklar, värder­ingar och kunskaper, skriver EU‑kommissionen i sitt förslag.

Ojämn könsfördelning i alla parlament i EU

Även i de lagstiftande församlingarna inom EU är kvinnorna under­repre­sen­terade. Enligt upp­gifter från november 2012 är det fler män än kvinnor i samtliga nationella parlament i EU:s 27 medlems­länder. Högst andel kvinnor är det i Sverige, 44 procent kvinnor och 56 procent män. Lägst andel kvinnor finns i parla­menten på Malta och i Ungern där 9 procent är kvinnor och 91 procent är män.

Antal och andel kvinnor respektive män i EU:s nationella parlament 2012

LandStatschef Medlemmar
AntalAndel
KvinnorMänKvinnorMän
EU-2710 kvinnor
17 män
2 4047 0952575
SverigeMan1521974456
FinlandMan851154357
DanmarkMan731064159
BelgienKvinna891334060
NederländernaKvinna841403862
SpanienMan2293873763
TysklandMan2244653367
ÖsterrikeKvinna711742971
PortugalKvinna671632971
SlovenienMan35952773
FrankrikeMan2276942575
LitauenMan321032476
BulgarienKvinna551842377
LettlandKvinna23772377
LuxemburgMan14462377
PolenKvinna1234372278
StorbritannienKvinna3241 1312278
EstlandKvinna21792179
GreklandMan632372179
ItalienMan1967542179
TjeckienKvinna572242080
IrlandMan431841981
SlovakienMan281221981
CypernMan6501189
RumänienMan423841090
UngernMan35351991
MaltaMan663991

Källa: EU‑kommissionen

Fler kvinnor i Europaparlamentet än nationellt

I Europaparlamentet sitter 265 kvinnor och 488 män. Det innebär en köns­för­del­ning på 35 procent kvinnor och 65 procent män. Alla länder utom Belgien, Tjeckien, Luxem­burg och Malta har ändå högre andel kvinnor i Europa­parla­mentet än i sina nationella parlament.

Finland är det enda landet som representeras av fler kvinnor än män, åtta kvinnor och fem män. Estland och Slovenien har lika många kvinnor som män, medan de övriga länderna har fler män än kvinnor. Malta har ingen kvinnlig repre­sen­tant på någon de av sex platser som landet har. De länder som har en jämn köns­för­del­ning, det vill säga minst 40 procent av vardera könet, är Estland, Slovenien, Danmark, Frank­rike, Neder­länderna, Sverige, Irland, Spanien och Portugal.

Antal och andel kvinnor respektive män i Europaparlamentet 2012

Land Medlemmar
AntalAndel
KvinnorMänKvinnorMän
EU-272654883565
Finland856238
Estland335050
Slovenien445050
Danmark674654
Frankrike34404654
Nederländerna12144654
Sverige9114555
Irland574258
Portugal9134159
Spanien22324159
Tyskland38613862
Slovakien583862
Belgien8143664
Ungern8143664
Rumänien12213664
Bulgarien6123367
Cypern243367
Lettland363367
Österrike6133268
Grekland7153268
Storbritannien23503268
Litauen382773
Italien16572278
Polen11402278
Tjeckien4181882
Luxemburg151783
Malta060100

Källa: EU‑kommissionen

*Litauen saknar en medlem, har rätt till 12 medlemmar.

Etiketter