På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-10-03
Nr 2012:100

Författare

Daniel Widegren

arbetar med löne­statistik på SCB.

010-479 64 04

daniel.widegren@scb.se

Fakta

Percentiler

För att se hur lönen för­delar sig inom en grupp kan man titta på per­centiler. Som exempel är medianen den 50:e per­centilen. Det innebär att 50 procent inom gruppen tjänar mer än detta värde och 50 procent tjänar mindre. Ett veder­taget mått för löne­sprid­ning är att sätta den 90:e per­centilen i relation till den 10:e per­centilen. Vi jämför alltså gränsen för att vara bland de 10 procent inom gruppen som tjänar mest med mot­svar­ande gräns för dem som tjänar minst. Ju större procent­uell skill­nad det är mellan dessa värden, desto större löne­sprid­ning är det inom gruppen.

Lön och inkomst

När man tittar på vad en person tjänar så skiljer man på lön och inkomst. Lön är er­sätt­ningen man får för ut­fört arbete. Den ut­trycks för en given tids­enhet, till exempel kronor per månad. In­komst är ett vidare begrepp. In­kom­sten på­verkas bland annat av arbets­tidens längd och in­klu­derar även andra in­komst­slag än lön. Det innebär att två personer med samma månads­lön kan ha olika in­komster, beroende på sin syssel­sätt­nings­grad, eventuell från­varo eller över­tid samt andra in­komster.

Löneskillnader störst bland män i landstinget

Högavlönade har fått större löne­ökningar i procent de senaste två decenn­ierna jäm­fört med låg­avlönade. Bland männen är löne­sprid­ningen störst inom lands­tinget. Bland kvinnor är den störst i privat sektor.

Närbild på svenska sedlar och mynt

Det talas ofta om hur lönerna och deras utveckling skiljer sig åt mellan olika grupper, både yrkesgrupper och demografiska grupper som exempelvis kön. Om man istället vill titta på hur löneökningen har fördelats inom olika grupper behövs ett spridningsmått. Med hjälp av ett sådant mått kan vi se om löneskillnaderna inom gruppen har förändrats eller om de ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Större lönespridning bland män

Lönespridning på arbetsmarknaden åren 1992–2011

Linjediagram över lönespridning på arbetsmarknaden åren 1992–2011

Om de högavlönade och de lågavlönade på arbetsmarknaden skulle ha fått procentuellt sett lika stora löneökningar under den senaste tjugoårsperioden så skulle inte spridningsmåttet ha förändrats. Men tittar vi på arbetsmarknaden i sin helhet ser vi att lönespridningen har ökat från 1,77 år 1992 till 2,04 år 2011. Det innebär att gränsen för att vara bland de 10 procent som har högst lön, den 90:e percentilen, nu är drygt två gånger högre än gränsen för att vara bland de 10 lägsta procenten, den 10:e percentilen.

Den 90:e percentilen år 1992 var 19 400 kronor per månad medan den år 2011 var 40 700 kronor. Under samma period har den 10:e percentilen ökat från 10 900 kronor till 20 000 kronor.

Löneskillnaderna i Sverige har alltså blivit större de senaste två decennierna, även om ökningen tycks ha stannat av under den senaste tioårsperioden. Vi ser även att lönespridningen är klart större bland män än bland kvinnor.

Stora löneskillnader bland landstingsanställda män

Lönespridning inom olika sektorer, år 2011

Tabell över lönespridning inom olika sektorer, år 2011

Den privata sektorn har större lönespridning jämfört med den offentliga. Inom den offentliga sektorn är det framför allt kommunalanställda som har en mindre lönespridning, medan landstings‑ och statligt anställda har en lönespridning som ligger närmare den privata sektorn. Män har större lönespridning än kvinnor inom samtliga sektorer. Störst är skillnaden bland landstingsanställda där männen sticker ut med en lönespridning på 3,11.

Störst lönespridning bland värdepappersmäklare

Medianlön, 10:e och 90:e percentilen och lönespridningsmått för ett antal större yrkesgrupper, samt yrkesgrupperna med störst respektive minst lönespridning

Tabell över medianlön, 10:e och 90:e percentilen och lönespridningsmått för ett antal större yrkesgrupper, samt yrkesgrupperna med störst respektive minst lönespridning

Lönespridningen skiljer sig kraftigt åt mellan olika yrkesgrupper. Den största lönespridningen hittar vi bland värdepappersmäklarna där spridningsmåttet är 5,06. I andra änden av skalan finns glashyttearbetare, där motsvarande mått är 1,13. Inom vård, skola och omsorg ser vi förhållandevis liten lönespridning, medan lönerna bland anställda inom ekonomi och IT är mer differentierade.

Etiketter