På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-10-03
Nr 2012:102

Författare

Therese Karlsson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 66 21

fornamn.efternamn@scb.se

Fakta

Under hösten 2011 fick ett urval på 22 000 ung­domar som då gick sista året på gymn­asiet svara på frågor om deras planer att läsa vidare efter gymn­asiet.

Under­sökningen Gymn­asie­ung­domars studie­intresse är åter­kommande och genom­förs vart­annat år. Resul­taten från den senaste under­sök­ningen present­erades på SCB:s webb­sida i form av tabeller, dia­gram och rapport den 16 april 2012.

Under­sök­ningen Över­gång gymn­asie­skola–hög­skola ligger till grund för statist­iken över hur många gymn­asie­elever som på­börjar högre studier inom tre år. I den statist­iken ingår alla av­gångna gymn­asie­elever.

Många överger studieplanerna

Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångs­klasser säger att de ska läsa vidare på univers­itet eller hög­skola inom tre år. Men verklig­heten ser annor­lunda ut: Bara fyra av tio lyckas uppnå denna ambition.

Rött loktåg åker över stenvalvsbro

Det är alltså ganska stor skillnad på förvänt­ningar och utfall när det gäller på­började studier, i alla fall i det korta per­spek­tivet. Det är först efter tio år som lika många har börjat på uni­vers­itet eller hög­skola som uppgav att de hade planer på det inom tre år efter gymn­asie­skolan. Varför det tar så lång tid att uppnå ambi­tionerna svarar inte under­sök­ningen på. Men bland dem som inte säger sig vilja läsa vidare så snabbt efter gymn­asiet är det många som vill arbeta, resa eller ägna sig åt sina intressen.

Skillnad mellan studieintresse och påbörjad utbildning

Andel elever som planerade att påbörja en högre utbild­ning inom tre år efter av­gångs­år från gymn­asie­skolan och andel som faktiskt började. Läsåren 01/02‑07/08

Stapeldiagram över andel elever som planerade att påbörja en högre utbild­ning inom tre år efter av­gångs­år från gymn­asie­skolan och andel som faktiskt började. Läsåren 01/02‑07/08

Bland eleverna som slutade gymnasie­skolan vår­terminen 2008 upp­gav 89 procent på Natur­veten­skaps­pro­gram­met och 73 procent på Sam­hälls­veten­skaps­pro­gram­met att de hade planer på att läsa på uni­vers­itet eller hög­skola inom tre år efter studenten. Med facit i hand började 84 procent av natur­eleverna och 61 procent av sam­hälls­eleverna inom tre år.

På det studieförberedande Inter­national Bacca­laur­eate‑pro­grammet brukar intresset också vara stort när eleverna till­frågas om planer på att läsa vidare. Bland dem som gick sista året i gymn­asie­skolan 2007/08 sade 93 procent att de planerade att läsa vidare inom tre år. Det visade sig sedan att endast 65 procent på­började en högre utbild­ning inom den perioden.

Kvinnor mer intresserade av högre studier än män

Planer på att börja läsa på universitet/hög­skola inom de närmaste tre åren. Elever i gymna­sie­skolans årskurs 3 läsåren 1996/97‑2011/12 efter kön

Linjediagram över planer på att börja läsa på universitet/hög­skola inom de närmaste tre åren. Elever i gymna­sie­skolans årskurs 3 läsåren 1996/97‑2011/12 efter kön

Kvinnors studieintresse är större än mäns. Det var 65 procent av kvinnorna i sista året i gymn­asie­skolan läsåret 2011/12 som uppgav att de vill läsa vidare inom tre år, jämfört med 49 procent av männen. Viljan att studera vidare är av natur­liga skäl störst bland eleverna på de studie­för­bered­ande gymn­asie­pro­gram­men. Elever på Bygg­pro­gram­met, For­dons­pro­gram­met och Energi­pro­gram­met är minst intress­erade av fort­satta studier, i alla fall på uni­vers­itet och hög­skola. Bara en av tio vill läsa vidare inom tre år.

Få på yrkesförberedande program vill läsa vidare

Planer på att börja läsa på universitet/hög­skola inom de närmaste tre åren. Elever i gymn­asie­skolans årskurs 3 läsåret 2011/12 efter program. Andel i procent.

Tabell över andel elever i gymn­asie­skolans årskurs 3 efter program som har planer på att börja läsa på universitet/hög­skola inom de närmaste tre åren

Avgångselever i Stockholms län har störst intresse för att läsa vidare på uni­vers­itet eller hög­skola inom tre år. Här planerar 72 procent av kvinnorna och 65 procent av männen att studera vidare. Därefter är studie­intresset bland kvinnor störst i Västra Göta­land, Skåne och Uppsala län och bland män i Uppsala, Väst­man­lands och Blekinge län. I Jämt­lands län är studie­intresset lägst. Här planerar hälften av kvinnorna och drygt en tredjedel av männen att studera vidare inom tre år.

Störst studieintresse i Stockholms län – minst i Jämtland

Planer på att börja läsa på universitet/hög­skola inom de närmaste tre åren. Elever i gymn­asie­skolans årskurs 3 läsåret 2011/12 efter län

Tabell över andel med planer på att börja läsa på universitet/hög­skola inom de närmaste tre åren efter län

Ungefär hälften av avgångseleverna vill studera 3‑4 år på uni­vers­itet eller hög­skola och de flesta vill läsa ett pro­gram som leder fram till en examen. Sam­hälls­veten­skap­liga, vård­in­rikt­ade och konst­närliga ut­bild­ningar är de popu­läraste inrikt­ning­arna bland kvinnor som planerar fortsatta studier. Bland män är teknik, ekonomi, natur­veten­skap och data­teknik populärast.

Etiketter