På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-03-07
Nr 2016:7

Författare

Therese Hedlund

arbetar med arbets­marknads­statistik på SCB.

010-479 65 44

therese.hedlund@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

arbetar med arbets­marknads­statistik på SCB.

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Fakta

I denna studie används uppgifter från Skatteverket över vilka företag som har fått ersättning för utförda ROT- och RUT-arbeten under åren 2010–2013. ROT- och RUT-­avdrag är skatte­reduktioner till privat­­personer för arbeten som utförs i eller i nära anslutning till en bostad.

ROT-avdraget infördes i december 2008 och betalas sedan den 1 januari 2016 med 30 procent av arbets­kostnaden, dock maximalt 50 000 kronor per person och år. Till ROT-arbeten räknas reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av bostad.

RUT-avdraget infördes i juli 2007 och har sedan den 1 januari 2016 ett tak på 25 000 kronor per år för personer under 65 år och 50 000 kronor för personer som har fyllt 65 år. Exempel på tjänster som ger RUT-avdrag är städning, fönster­putsning och barn­­passning.

År 2013 betalade Skatteverket ut cirka 15 miljarder kronor för 1,8 miljoner utförda ROT-arbeten och cirka 3 miljarder kronor för 2,3 miljoner utförda RUT-arbeten.

I definitionen av när företagen startade räknas företag som bara bytt organisations­form inte som nystartade.

Många utrikes födda i RUT-företag

Antalet ROT- och RUT-företag har ökat under senare år. Många av de nya RUT-företagarna är utrikes födda kvinnor och en stor del av deras anställda är också utrikes födda.

Två kvinnor i arbete

Det är många, både anställda och företagare, som är sysselsatta inom ROT- och RUT-företag i Sverige. Totalt förvärvs­arbetade 326 000 personer inom ROT-företag år 2013. Antalet hade då ökat med nästan 7 procent sedan år 2010. Inom RUT-företag förvärvsarbetade 130 000 personer år 2013. Det var en ökning med 21 procent sedan 2010.

FÖRETAGEN | År 2013 fanns 53 000 aktiva ROT-företag i Sverige. Bland dem var drygt hälften enmansföretag och 52 procent hade startat efter att ROT-avdraget infördes 2008.

Det fanns 10 200 aktiva RUT-företag 2013. Precis som bland ROT-företagen var drygt hälften enmansföretag och 82 procent hade startat efter att RUT-avdraget infördes 2007.

Fler ROT- och RUT-företag*

Antal aktiva företag, 2010–2013

Linjediagram över antal aktiva företag, 2010–2013

Mellan år 2010 och 2013 ökade antalet aktiva RUT-företag med 3 400. Ökningen i antal ROT-företag var 4 100.

* Gäller företag som fått utbetalning från Skatteverket för utförda RUT- och ROT-arbeten.

Kraftig procentuell ökning av RUT-företag*

Procentuell ökning av antal aktiva företag, 2010–2013

Linjediagram över procentuell ökning av antal aktiva företag, 2010–2013

Räknat i procent ökade antalet RUT-företag med 49 procent mellan 2010 och 2013. För ROT-företag var ökningen 8 procent.

* Gäller företag som fått utbetalning från Skatteverket för utförda RUT- och ROT-arbeten.

Kan man då säga att ökningen av antalet företag och anställda inom dessa områden beror på att ROT- och RUT-avdraget infördes? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Det har under de senaste åren skett andra förändringar i samhället som har påverkat viljan och möjligheten att starta företag. Som exempel sänktes i april 2010 beloppet för minsta aktiekapital för aktiebolag från 100 000 kr till 50 000 kr vilket gjorde det lättare att starta aktiebolag. Under 2011 sattes rekord i antalet nybildade bolag hos Bolagsverket.

FÖRETAGARNA | Av samtliga företagare i Sverige var 69 procent män och 31 procent kvinnor år 2013. 14 procent var utrikes födda. Av de 52 000 personer som drev ROT-företag var andelen män betydligt högre än genomsnittet, 95 procent. Andelen utrikes födda ROT-företagare var 10 procent, det vill säga något lägre än andelen utrikes födda bland alla företagare i Sverige. De vanligaste födelseländerna bland de utrikes födda ROT-företagarna var Polen, Finland och Litauen.

Varannan kvinnlig RUT-företagare utrikes född

Andel företagare efter födelseland, 2013. Procent

FödelselandRUT-företagare ROT-företagare Alla företagare
KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Sverige517482908486
Norden+EU361413786
Övriga Europa452122
Asien532155
Övriga länder451121
Antal4 8004 5002 50049 600146 600330 000

Av de kvinnliga RUT-företagarna var 51 procent födda i Sverige, jämfört med 84 procent av alla kvinnliga företagare. 36 procent av de kvinnliga RUT-företagarna var födda i andra nordiska länder eller EU-länder.

Bland de 9 300 RUT-företagarna var 52 procent kvinnor, vilket var en väsentligt högre andel än bland samtliga företagare. Andelen utrikes födda RUT-företagare var 38 procent, vilket var en betydligt högre andel än bland alla företagare i Sverige. Polen, Finland och Jugoslavien var de vanligaste födelseländerna bland utrikes födda RUT-företagare.

Citat: Andelen utrikes födda anställda i svenska företag skiljer sig markant åt beroende på om företagaren själv är inrikes eller utrikes född.

Av de kvinnliga RUT-företagarna var 51 procent födda i Sverige, jämfört med 84 procent av alla kvinnliga företagare. 36 procent av de kvinnliga RUT-företagarna var födda i Norden (utom Sverige) eller i ett EU-land medan motsvarande andel för alla företagande kvinnor var 8 procent.

DE ANSTÄLLDA | Även bland de anställda i ROT- och RUT-företagen skiljde sig andelen kvinnor och utrikes födda åt. ROT-företagen har en lägre andel kvinnor och utrikes födda jämfört med samtliga anställda. Av de cirka 274 000 personer som var anställda på ROT-företag år 2013 var 12 procent kvinnor och 88 procent män. Bland de 9 procent anställda som var utrikes födda kom de flesta från Polen, Finland och Bosnien-Hercegovina.

Inom RUT-företagen var istället en högre andel anställda kvinnor och utrikes födda. År 2013 var 63 procent av de anställda kvinnor. Var tredje anställd var född utanför Sverige och de vanligaste födelseländerna för dessa personer var Polen, Jugoslavien och Irak.

Var tredje anställd i RUT-företag utrikes född

Anställda efter födelseland, 2013. Procent

FödelselandAnställda inom
RUT-företag
Anställda inom
ROT-företag
Alla
anställda
KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Sverige656790918685
Norden+EU1175555
Övriga Europa772233
Asien1092144
Övriga länder7101123
Antal76 00045 00034 000240 0002 068 0002 075 000

RUT-företag har en högre andel utrikes födda anställda jämfört med samtliga anställda. Bland ROT-företag är andelen utrikes födda anställda lägre än genomsnittet.

Vanligt med förgymnasial utbildning i RUT-företag

Utbildningsnivå bland anställda, 2013. Procent

UtbildningsnivåAnställda inom
RUT-företag
Anställda inom
ROT-företag
Alla
anställda
Förgymnasial241511
Gymnasial <3 år283121
Gymnasial ≥3 år283927
Eftergymnasial201541
Antal121 000274 0004 143 000

24 procent av de anställda inom RUT-företag har högst förgymnasial utbildning. Bland samtliga anställda är andelen 11 procent.

Utrikes födda företagare har fler utrikes födda anställda

Andel utrikes födda anställda efter företagarens födelseland, 2013. Procent

Företagarens
bakgrund
Utrikes födda
anställda inom
RUT-företag
Utrikes födda
anställda inom
ROT-företag
Utrikes födda
anställda inom
alla svenska företag
Inrikes född kvinna31913
Inrikes född man32812
Utrikes född kvinna735645
Utrikes född man614947

Utrikes födda företagare har större andel utrikes födda anställda än vad inrikes födda företagare har. Exempelvis har utrikes födda kvinnliga RUT-företagare 73 procent utrikes födda anställda, jämfört med 31 procent bland inrikes födda kvinnliga RUT-företagare.

I Sverige hade 41 procent av alla anställda en eftergymnasial utbildning år 2013. Arbete inom ROT- och RUT-företag kräver normalt sett inte någon eftergymnasial utbildning, men en femtedel av alla anställda på RUT-företag och 15 procent på ROT-företag hade en eftergymnasial utbildning. Om andelen med eftergymnasial utbildning är lägre i ROT- och RUT-företag än bland samtliga anställda är istället andelen med förgymnasial eller gymnasial utbildning högre. Bland anställda inom ROT-företag har sju av tio en kortare eller längre gymnasieutbildning som sin högsta utbildningsnivå, jämfört med knappt hälften av alla anställda. Inom RUT-företagen har 24 procent högst förgymnasial utbildning, jämfört med 11 procent av samtliga anställda.

Citat: 38 procent av RUT-företagarna var utrikes födda.

Bland anställda i RUT- och ROT-företag har utrikes födda högre utbildningsnivå än inrikes födda.

Andelen utrikes födda anställda i svenska företag skiljer sig markant åt beroende på om företagaren själv är inrikes eller utrikes född. Bland ROT-företagare är detta mönster mycket tydligt. En inrikes född manlig ROT-företagare hade 2013 i genomsnitt 8 procent utrikes födda bland sina anställda, medan omkring hälften av de anställda var utrikes födda hos de manliga utrikes födda ROT-företagarna. Det finns ett liknande mönster hos kvinnliga ROT-företagare.

Hos inrikes födda RUT-företagare var en tredjedel av de anställda utrikes födda. Motsvarande andel bland utrikes födda kvinnliga RUT-företagare var nästan tre fjärdedelar. Bland manliga utrikes födda RUT-företagare var andelen drygt 60 procent. RUT-företagarnas anställningsmönster skiljer sig således markant från genomsnittet om man ser till andelen utrikes födda inom alla svenska företag. Både inrikes och utrikes födda RUT-företagare har en högre andel anställda som är utrikes födda. Och det är särskilt de kvinnliga RUT-företagarna som anställer utrikes födda personer.

Etiketter