På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:42

Författare

Mikael Molén

arbetar med tids­använd­nings­statistik på SCB.

019 -17 68 92

mikael.molen@scb.se

Fakta

Om undersökningen

SCB har genom­fört fullskaliga tids­användnings­undersökningar i Sverige åren 1990/1991, 2000/2001 och 2010/2011. Huvud­syftet är att synliggöra arbets­fördelningen mellan kvinnor och män genom att bland annat belysa det obetalda arbetet som sker i hemmen.

Den senaste under­sökningen genom­fördes från våren 2010 till sommaren 2011 och omfattade 7 400 personer i åldern 15‑84 år.

Aktiviteter

De aktiviteter som uppgifts­lämnarna anger i sina dagböcker kodas enligt en hierarkisk lista, som på detaljnivå innehåller allt från bi­odling till läxläsning och sängläge på grund av sjukdom. Totalt finns över 200 olika aktiviteter beskrivna och dessa slås sedan ihop till grupper av aktiviteter, som i sin tur kan klumpas ihop till huvud­aktiviteter.

Förvärvs­arbete, arbetsresor med mera

 • Arbetsresor
 • Förvärvsarbete
 • Annan tid på arbets­platsen

Hemarbete

 • Resor i samband med hemarbete
 • Hushålls­arbete
 • Underhålls­arbete
 • Omsorg om egna barn
 • Omsorg om andra
 • Inköp av varor och tjänster och andra ärenden
 • Annat hemarbete
 • Ospecificerat hemarbete

Personliga behov

 • Resor i samband med personliga behov
 • Personlig omvårdnad
 • Måltider

Utbildning

 • Resor i samband med utbildning
 • Utbildning
 • Studie­cirklar, hobby­studier med mera
 • Ospecificerat om utbildning eller studie­cirklar, hobby­studier med mera

Fritid

 • Resor i samband med fritids­aktiviteter
 • Idrott och frilufts­liv
 • Förenings­liv
 • Underhållning, kultur
 • Social samvaro
 • Radio, TV, DVD, video
 • Läsning
 • Hobbies
 • Annan fritid

Ospecificerad fritid

 • Annat, ospecificerat

Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma

I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 20 år sedan och använder istället mindre tid till hemarbete, läsning och social samvaro. Det visar den senaste tids­användningsundersökningen från SCB.

Äldre man tränar med hantlar utomhus

En genomsnittlig kvinna eller man i yrkesverksam ålder (20–64 år) lägger ner ungefär en tredjedel av ett genom­snittligt dygn på olika sorters arbete. Det fördelar sig jämnt mellan könen, i alla fall om vi tittar på det totala arbetet, det vill säga summan av betalt förvärvsarbetet och obetalt hemarbete.

Även om kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket ett genom­snittligt dygn så skiljer sig fördelningen mellan betalt och obetalt arbete mellan könen. Jämfört med män så består kvinnors totala arbete i större utsträckning av obetalt hemarbete, till exempel laga mat, städa och ta hand om barnen. Männen koncentrerar sitt arbete till vardagarna, medan det är vanligare att kvinnor fördelar sitt arbete jämnt över veckans alla dagar.

Resten av dygnet, de två tredjedelarna som inte består av arbete, kan något förenklat delas in i tid för personliga behov och fri tid. De personliga behoven omfattar grundläggande aktiviteter såsom att sova, äta och att ta hand om sin personliga hygien. Återstoden av dygnets timmar kan i stort sett kategoriseras som fri tid. Det är tid som individen, i någon mening, själv bestämmer över och ofta fritt kan tillägna olika sorters aktiviteter, exempelvis att titta på tv, umgås med vänner, träna eller att sitta vid datorn.

I genom­snitt arbetar vi en tredjedel av dygnet

Genom­snittlig tid för aktiviteter år 2010/2011. Befolkningen 20–64 år. Timmar per dag.

Fraktionsstapeldiagram över genom­snittlig tid för aktiviteter år 2010/2011

I genom­snitt arbetar kvinnor och män lika mycket, men män utför mer betalt för­värvs­arbete och kvinnorna mer obetalt hemarbete.

Mäns betalda arbete minskar

Genom­snittlig tid för aktiviteter, 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. Alla veckodagar. September-maj.

Stapeldiagram över genom­snittlig tid för aktiviteter

Kvinnors del av hemarbetet minskar

Fördelning av det totala hemarbetet år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. Alla veckodagarna. September-maj.

Fraktionsstapeldiagram över fördelning av det totala hemarbetet år 1990/91, 2000/01 och 2010/11.

I sömn är kvinnor och män jämställda. Båda sover i genom­snitt strax under 8 timmar en genom­snittlig natt. Medan kvinnor lägger ytterligare en halvtimme på de personliga behoven, främst den personliga hygienen, ser män till att använda tiden till någon fritids­aktivitet istället. Kanske ser de lite på tv eller spelar dataspel? Just dessa aktiviteter är något som män i genom­snitt lägger mer tid på jämfört med kvinnor.

Eftersom undersökningen har genomförts två gånger tidigare har vi möjlighet att se hur tidsanvändningen har förändrats. Den totala vecko­arbets­tiden är i stort sett densamma som för 20 år sedan, för både kvinnor och män. Däremot har fördelningen mellan obetalt och betalt arbete förändrats över tiden.

Störst förändring, jämfört med undersökningen 1990/1991, visar kvinnornas fördelning av arbets­tiden. Samtidigt som de har minskat sin tid för obetalt arbete har de ökat sitt betalda arbete med ungefär en halvtimme en genom­snittlig dag. För männen är förändringen motsatt. De har minskat sin betalda arbets­tid med mer än 30 minuter en genom­snittlig dag, samtidigt som de ägnar några enstaka minuter mer åt det obetalda arbetet idag jämfört med för 20 år sedan. Fördelningen mellan betalt och obetalt arbetet ser med andra ord ut att ha jämnats ut mellan könen även om kvinnorna fortfarande gör en större andel av det obetalda arbetet.

År 1990/91 gjorde kvinnorna i genom­snitt 62 procent av det obetalda arbetet. År 2000/01 var motsvarande siffra cirka 60 procent och år 2010/11 var den 56 procent.

Kvinnorna har minskat sin tid på de flesta hushålls­sysslorna, samtidigt som det jämfört med tidigare är en mindre andel kvinnor som noterat dessa typer av sysslor i sina dag­böcker. Att andelen minskat innebär inte att det är fler personer idag som aldrig utför någon form av hushålls­syssla. Det beskriver bara hur stor andel av alla kvinnor och män som utförde denna typ av aktivitet en genom­snittlig dag. För männen är det idag en större andel som utför hushållssysslor jämfört med tidigare. Män lägger framför allt mer tid på att laga mat än tidigare.

Hur dygnets timmar fördelas på olika aktiviteter påverkas självklart av hur personens livs­situation ser ut. En tonåring som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar har helt andra förutsättningar att själv styra sin tid jämfört med en ensamstående mamma med två barn. För att kunna jämföra tidsanvändningen i olika livssituationer har vi skapat så kallade familjecykelgrupper, där man tar hänsyn till både ålder och familjesituation.

Tiden vi lägger ner på personliga behov skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de olika familjecykelgrupperna. Huvud­aktiviteten sömnen, är ungefär densamma för alla. Det är främst den fria tiden som förändras beroende på i vilken fas i livet man befinner sig. I den fria tiden ingår aktiviteter som att titta på tv, motionera, umgås eller att helt enkelt bara vila. Även den tiden vi lägger ner på för­värvs­arbete skiljer sig åt, främst därför att många föräldrar väljer att periodvis korta sin tid på arbetet för att istället prioritera tiden med sina barn.

De flesta i gruppen över 65 år är pensionerade och har, jämfört med de flesta andra grupper, gott om fri tid. Minst fri tid har föräldrar, de ska både hinna för­värvs­arbeta och ta hand om barnen. Deras fria tid är dessutom begränsad till vissa tider på dygnet i högre grad än för pensionärerna som oftast inte på samma sätt behöver anpassa dagens verksamhet efter fasta hållpunkter.

Trots att det är relativt få svarande i gruppen 15–19 år som bor hos sina föräldrar så indikerar resultaten att pojkar och flickor lägger sin tid på olika saker redan i unga år. Flickor lägger nästan dubbelt så mycket tid på dagligt hemarbete som städning och matlagning jämfört med pojkar i samma ­familjecykelgrupp. Sammantaget har pojkar klart mer fri tid än vad flickor har, främst ­beroende på att pojkarna lägger mycket mer tid på dataspel än flickor. Eftersom det inte är någon större skillnad mellan könen när det gäller tid för att äta, sova och ta hand om sin hygien så indikerar det att flickor i högre grad bidrar med produktivt arbete, det vill säga för­värvs­arbete, studier och hem­arbete, än vad pojkar gör.

Tiden vi lägger på hemarbete har minskat överlag trots att män i genom­snitt lägger mer tid på dessa aktiviteter jämfört med för 20 år sedan. Kvinnor har alltså minskat sin tid för städning och matlagning i högre utsträckning än männen har ökat sin tid. En sammanboende småbarnsmamma år 2010 har minskat sitt hemarbete med cirka 90 minuter per dag jämfört med hur det såg ut för 20 år sedan. En anmärknings­värd förändring som kan bero på ett förändrat beteende men även på att samman­sättningen av redovisnings­gruppen är annorlunda.

Pappor för­värvs­arbetar mest

Tid efter familjecykel alla dagar, 15–84 år, 2010/11

Fraktionsstapeldiagram över tid efter familjecykel alla dagar

Tonårspojkar och pensionärer är de grupper som har mest fri tid.

En annan förändring som gäller samtliga familje­cykel­grupper är att vi minskat tiden för social samvaro, samtidigt som den mång­facetterade aktiviteten Hobbies ökat. En tänkbar förklaring kan vara att telefonsamtal, som kategoriseras som social samvaro, ersatts av sms och sociala medier vilka kategoriseras som dator-/internet­användning som i sin tur ingår i gruppen Hobbies. Den teknologiska utvecklingen när det gäller exempelvis smart­phones och internet har således påverkat hur vi lever våra liv idag.

Tempogram visar hur stor andel av en viss grupp som utför olika aktiviteter vid olika tidpunkter på dygnet. Med hjälp av tempogram kan vi se när på dygnet kvinnor och män utför olika aktiviteter en genom­snittlig vardag. Vi kan se att befolkningen i Sverige äter på olika tider. Störst andel, av både män och kvinnor, tittar på tv vid 21.30-tiden och de flesta i åldern 20–64 år går och lägger sig ungefär samtidigt. Det sistnämnda har förstås att göra med när på dagen som för­värvs­arbets­tiden är förlagd. Runt klockan 12 visar tempogrammen att många personer äter lunch.

Stora likheter mellan kvinnor och mäns dag

Andel kvinnor och män som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en genom­snittlig vardag år 2010/11. Befolkningen 20–64 år

Staplat ytdiagram över andel kvinnor och män som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en genom­snittlig vardag år 2010/11. Befolkningen 20–64 år

Kvinnor gör mer hemarbete på dagtid än män.

En större andel av kvinnorna utför hemarbete på dagarna jämfört med andelen män. Det har till stor del att göra med att en större andel män för­värvs­arbetar stora delar av dagen, jämfört med kvinnor. Även om det finns tydliga skillnader mellan könen kan vi konstatera att kvinnor och män i stort har en liknande fördelning över när på dygnet olika aktiviteter utförs.

Etiketter