På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-01-29
Nr 2015:83

Författare

Emma Strand

arbetar med lönestatistik på SCB.

010-479 61 01

emma.strand@scb.se

Fakta

Artikeln baseras på data från lönestrukturstatistiken avseende år 2013 som omfattar drygt 2,3 miljoner personer. Den del som rör privat sektor är baserad på en urvalsundersökning med cirka 8 000 företag medan offentlig sektor omfattar samtliga arbetsgivare. Den offentliga sektorn består av stat, kommun och landsting.

Lönestatistiken för 2014 publiceras den 20 maj för de enskilda sektorerna och den 17 juni för hela ekonomin.

Medellönen högre än medianlönen i många yrken

Statistik om löner presenteras oftast i form av medellöner. Men eftersom lönerna i Sverige inte är jämnt fördelade så blir medellönen hög jämfört med medianlönen i många yrken. Därför finns det risk att man underskattar sin lön om man jämför den med yrkets medellön istället för medianlönen.

Värdepappersmäklare

Både medelvärde och median är mått som används för att visa det genomsnittliga värdet för den grupp som studeras. Medellönen är summan av alla löner i den utvalda gruppen dividerat med antalet personer i gruppen. Medianlönen är den mittersta lönen då alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

Bakgrunden till att medellönen i många fall blir högre än medianlönen är att det är en stor grupp som har liknande löner och ett fåtal som har väldigt höga löner. I ett fåtal yrken är det istället tvärtom.

Om man tittar på samtliga yrken så är det värdepappersmäklare som har högst medellön i förhållande till medianlön. För domare är det istället tvärtom, här är medianlönen högre och gruppen har den största skillnaden jämfört med medellönen av alla yrken. Värdepappersmäklare finns bara i den privata sektorn och domare finns bara i den statliga sektorn.

Lönespridning för domare och värdepappersmäklare, 2013. Månadslön.

Lönespridning för domare och värdepappersmäklare, 2013

*se förklaring till boxdiagram längst ner i texten

Boxdiagrammet visar spridningen av lönerna för de två yrkesgrupperna. För att åskådliggöra detta används percentiler och medellönen. Percentilerna beskriver fördelningen av lönerna i grupperna. Den 10:e percentilen är den lön som tio procent av löntagarna ligger under och 90 procent av löntagarna ligger över. På samma sätt är den 90:e percentilen den lön som 90 procent av löntagarna ligger under och övriga 10 procent ligger över.

Medianen är ett specialfall av percentiler, eftersom det är talet som lika många i gruppen ligger över som under. Medianen är alltså den 50:e percentilen. När det gäller löner är det alltså lika många som har en lön som ligger under medianlönen som över.

Fler kvinnor i lägre löneintervall

Medellönen fångar upp även de högsta lönerna och det är vanligt att den används för att beskriva till exempel hur stort lönegapet är mellan kvinnor och män. I motsats till medel­värdet påverkas inte medianen av extrem­värden, det vill säga de som avviker mycket från majoriteten. I lönestatistiken är alla löner omräknade till månadslöner som de skulle se ut om anställningen var på heltid. Månadslöner under 12 000 kr har även exkluderats.

Antal anställda per löneintervall, 2013. Månadslön.

Antal anställda per löneintervall, 2013

Diagrammet visar fördelningen av antalet anställda i stigande lönenivå. Kvinnors och mäns kurva har en liknande form, men kvinnornas kurva kulminerar tidigare och är mer hoptryckt. Dessutom ser man att män är mest framträdande i antal för de högre lönerna. De som har månadslöner över 100 000 kr har samlats ihop i ett eget intervall.

Lönespridning för kvinnor och män, 2013. Månadslön.

Lönespridning för kvinnor och män, 2013

För män är medellönen 32 900 kr och medianlönen 28 800 kr, och för kvinnor är medellönen 28 400 kr och medianlönen 26 100 kr. Det är en skillnad på 4 100 kr för män och 2 300 kr för kvinnor. Lönespridning är ett mått på hur lönerna förhåller sig till varandra inom en grupp. Det finns inte någon bestämd formel för hur lönespridning ska beräknas. Men ett mått på den totala lönespridningen beräknas som den 90:e percentilen genom den 10:e percentilen och är 2,24 för män och 1,88 för kvinnor. För de yrken vi tittade på tidigare är lönespridningen 1,94 för domare och 4,73 för värdepappersmäklare.

En större lönespridning innebär att det är större skillnad mellan de som tjänar minst och de som tjänar mest i den undersökta gruppen. Det kan även finnas ett samband mellan lönespridning och löneutveckling. Lönespridningen inom ett visst yrke kan peka på hur stor möjlighet det finns att avancera när det gäller löneutveckling. Men lönespridningen påverkas också av hur gruppen som undersöks ser ut. Det är viktigt att tänka på strukturella skillnader när man jämför grupper. Som exempel kan olika yrken ha olika struktur när det gäller de anställdas ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Högre löner i privat sektor – förutom för de äldsta

Lönen ser oftast väldigt olika ut för de som nyligen tagit sig in på arbetsmarknaden, jämfört med de som är på väg ut och snart kommer att gå i pension. Lönerna ser även olika ut beroende på vilken sektor man undersöker. För att få en bild av hur median- och medellönerna ser ut efter ålder och sektor ställer vi upp två diagram.

Medellön efter ålder och sektor, 2013. Månadslön

Medellön efter ålder och sektor, 2013

Medianlön efter ålder och sektor, 2013. Månadslön

Medianlön efter ålder och sektor, 2013

Om diagrammen med medel- och medianlöner efter ålder och sektor jämförs ser vi tydligt hur de höga lönerna, som vi såg i diagrammet med antal anställda per löneintervall, ger en högre medellön än medianlön för både kvinnor och män och för samtliga åldrar och sektorer. Att privat sektor har en hackigare linje i jämförelse med offentlig sektor kan till exempel bero på att SCB tar fram löner för privat sektor genom att undersöka ett urval av arbetsgivarna, men även på att löneavtal ser olika ut i företagen. För den offentliga sektorn undersöks alla arbetsgivare.

Vi ser att de äldsta i privat sektor har lägre medel- och medianlöner än de mellan 40 och 50 år, till skillnad mot offentlig sektor där lönen i de flesta fall är något högre ju äldre man är. Privat sektors medellöner ligger på en högre nivå än den offentliga sektorns för i princip alla åldrar, förutom för män över 55 år. Även medianlöner i privata sektorn ligger på en högre nivå än i den offentliga sektorn för i princip alla åldrar, förutom för män över 52 år och kvinnor över 60 år.

Löneuppgifter för andra yrken än domare och värdepappersmäklare hittar du i statistikdatabasen.

Förklaring till boxdiagram

Etiketter