På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-06-08
Nr 2016:34

Författare

Stefan Svanström

arbetar med geografiska informations­system på SCB.

010-479 45 58

stefan.svanstrom@scb.se

Fakta

För yrkesgrupperna har Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) använts. Uppgifterna hämtas från yrkesregistret. I yrkes­registret grupperas individers yrken. Dessa har sedan kopplats till ålder och kön för att därefter hängas på adresskoordinater från fastighetsregistret för att kunna kopplas mot geografi.

Med anställda avses personer i åldrarna 16–64 år med en anställning under 2014. Med läkare avses de med SSYK-kod 221. Med sjuksköterska avses de med SSYK-kod 222 och 223. Undersköterskor och vårdbiträden bygger på SSYK-koden 532 och 533.

Omsorgens geografi – här bor vårdpersonalen

Vårdyrkenas spridning över landet följer olika mönster. Läkarna är koncentrerade till städer där landets större sjukhus finns, medan undersköterskor och vårdbiträden bor mer utspridda över landet. Även inom de större städerna bor yrkesgrupperna ofta i olika bostadsområden. Med stöd av kartor kan vi beskriva landets yrkesstruktur utifrån nya perspektiv.

Person med cykel på väg till sjukan

Tio procent av alla anställda i Sverige arbetar inom vårdyrken. Totalt rör det sig om närmare 400 000 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden. Detta är yrkesgrupper som behövs bland annat på landets drygt 50 större sjukhus och mer än 1 100 vårdcentraler. Men yrkesgruppernas spridning över landet har olika mönster, där både koncentration lokalt inne i de större städerna kan skönjas samtidigt som den tätortsnära landsbygden med staden inom pendlingsavstånd är attraktiv.

En stor del av läkarna bor i landets tre största städer. Om man dessutom lägger till Uppsala, Örebro, Lund, Linköping och Umeå, där universitetssjukhusen ligger, så finns 49 procent av landets 35 900 läkare i någon av dessa städer. Antalet läkare per kvadratmil är alltså som allra störst där. I enbart Stockholms tätort bor det 7 800 läkare, vilket kan jämföras med att det finns totalt 75 läkare i de 34 kommuner där det är som minst läkare.

Sveriges 104 000 sjuksköterskor är mer utspridda över landet. Det är främst i städer med mer än 10 000 invånare som det är tätt med sjuksköterskor. För flera av storstädernas centrala delar är antalet sjuksköterskor uppe i 50 eller fler per kvadratmil. Jämfört med läkare har sjuksköterskor en större roll inom kommunernas äldrevård och äldreomsorg vilket påverkar den ökade spridningen över landet. Men sjuksköterskor med specialistinriktning mot operation och röntgen är tydligare koncentrerade till städerna med universitetssjukhus, där två tredjedelar av dem bor.

Undersköterskor och vårdbiträden är en stor yrkesgrupp med över 258 000 verksamma. En övervägande majoritet av dem arbetar inom äldreomsorgen och hemtjänsten i kommunerna. Det återspeglas också i var undersköterskor och vårdbiträden bor. I södra delen av landet bor de utspritt över i stort sett hela kommunerna. I mer glest befolkade län kan man istället se hur boendemönstret följer bebyggelsemönstret. För Värmland och Västernorrland kan man ana hur antalet undersköterskor och vårdbiträden boende längs Klarälven och Indalsälven är så pass många att dalgångarna framträder. Längs kusterna är det också relativt tätt med undersköterskor och vårdbiträden per kvadratmil.

Kartorna visar vårdyrkenas täthet utifrån hur många inom samma yrkesgrupp som bor inom en kvadratmil. Ju mörkare färg desto fler personer inom yrkesgruppen är det per kvadratmil. För läkare bor det exempelvis färre än 0,2 läkare per kvadratmil för stora delar av landet.

Läkarna koncentrerade kring landets större sjukhus

Antal läkare boende per kvadratmil

Karta Läkarna koncentrerade kring landets  större sjukhus

Läkarnas boendetäthet sammanfaller väl med var landets större sjukhus finns. Tätast med läkare är det i Stockholm där det finns upp mot 50 läkare per kvadratmil. De största arbetsplatserna för läkare är landets regionsjukhus som knappt hälften av läkarna bor i närheten av. Många läkare har också valt att bosätta sig nära landets länssjukhus och länsdelssjukhus. Boendeantalet för läkare spiller även ut över landsbygden där flera större sjukhus möts som exempelvis i Stockholm-Uppsala.

Sjuksköterskor mer utspridda över landet

Antal sjuksköterskor boende per kvadratmil

Karta Antal sjuksköterskor boende per kvadratmil

Sjuksköterskorna är mer utspridda över landet jämfört med läkarna. De är också nästan tre gånger fler än läkarna. Antalet sjuk­sköterskor som bor på den tätortsnära landsbygden syns exempelvis på landsbygden nära Uppsala stad, men även på Örebro och Karlstads tätortsnära landsbygd. Även för mindre städer syns boendemönstret som sprids ut på främst den tätortsnära landsbygden, som exempelvis på Gotland i Visbys närhet.

44 000 undersköterskor och vårdbiträden bor på landsbygden

Antal undersköterskor och vårdbiträden boende per kvadratmil

Karta Antal sjuksköterskor boende per kvadratmil

Antalet undersköterskor och vårdbiträden är tillsammans drygt en kvarts miljon. Majoriteten av dem arbetar inom den kommunala verksamheten och de bor också över hela landet. Boendekoncentrationen av undersköterskor per mil är som allra störst i de större städerna. Men av undersköterskor och vårdbiträden bor 44 000 på landsbygden utanför tätorterna, vilket gör att vi hittar yrkesgrupperna i princip över hela södra delarna av landet.

Inne i många av de större städerna framträder tydliga skillnader – många gånger ner på kvartersnivå – i var läkare respektive undersköterskor och vårdbiträden bor. Med hjälp av så kallade prickkartor över Uppsala och Malmö stad ser man tydligt att många läkare bor i de centrala delarna av städerna. I Uppsala är det också vanligt att läkare bor i villaområdet Sunnersta längst i söder såväl som i den gamla trädgårdsstaden Norby. I Norra Norbys villor bor det över 50 läkare samtidigt som antalet undersköterskor i området kan räknas på en hand. I villastaden Kåbo, där de flesta villorna har ett ursprung från början av 1900-talet, är det också läkartätt.

Läkare i Uppsala bor ofta centralt eller i stadens villaområden

Prickkarta över boendemönstret för läkare och undersköterskor/vårdbiträden i Uppsala stad

Prickkarta över boendemönstret för läkare och undersköterskor/vårdbiträden i Uppsala stad

I Uppsala bor många läkare i de centrala delarna av staden, samt i Sunnersta och Norby. Bland vårdbiträden och undersköterskor är det vanligt att bo i bland annat Gottsunda, Sala backe och Löten.

Undersköterskor och vårdbiträden i Malmö bor ofta i stadens ytterområden

Prickkarta över boendemönstret för läkare och undersköterskor/vårdbiträden i Malmö stad

Prickkarta över boendemönstret för läkare och undersköterskor/vårdbiträden i Malmö stad

I Malmö bor många läkare i de centrala delarna av staden, men även i Västra Hamnen och i Bellevue. Undersköterskor och vårdbiträden bor främst i stadens ytterområden, bland annat Fosie, Rosengård och Burlöv.

Vårdbiträden och undersköterskor är som mest koncentrerade till områden som tillkom under 1950–1980-tal, som exempelvis 1960-talsområdet Gottsunda med främst hyresrätter. I Gottsunda bor det 325 vårdbiträden och undersköterskor, vilket kan jämföras med färre än 10 läkare i samma område. I Sala backe med flerbostadshus från främst 1950–1970-tal bor det över 300 vårdbiträden och undersköterskor jämfört med 10 läkare. Även Löten, i östra delen av Uppsala, har en stor koncentration av undersköterskor och vårdbiträden.

För Malmös del återfinns läkarna förutom i de centrala delarna även i den relativt nybyggda stadsdelen Västra hamnen och i Bellevue. Västra hamnen är läkartätast i Malmö med drygt 8 procent av stadens läkare, totalt 110 stycken. I samma stadsdel återfinns 57 undersköterskor och vårdbiträden. I området Bellevue-Nya Bellevue, där det finns många villor, bor det 40 läkare men ett fåtal undersköterskor och vård­biträden. Denna yrkesgrupp är främst koncentrerad till Malmös ytterområden, exempelvis Fosie, Rosengård och Burlöv. I den relativt stora stadsdelen Fosie, som mest består av flerbostadshus från 1960-talet, är drygt 20 procent av Malmös undersköterskor och vårdbiträden bosatta jämfört med 4 procent av läkarna.

Personer som arbetar i vårdyrken bor inte bara i de större städerna, vi finner dem även i den tätortsnära landsbygden inom fem kilometer från kommunernas huvudorter. Det är vanligare att läkare bor i dessa områden än att sjuksköterskor och undersköterskor gör det. Att bo längre ut på landsbygden, med minst fem kilometer in till närmaste tätort, är däremot mindre vanligt bland läkare jämfört med undersköterskor. Omkring 17 procent av undersköterskorna återfinns på landsbygden utanför städer och tätorter jämfört med 7 procent av läkarna. Men i många av landets mindre kommuner bor en större andel av läkarna utanför tätorterna. I 69 av landets kommuner återfinns över hälften av läkarna utanför tätorterna. Bland sjuksköterskor är det 37 kommuner där minst häften i yrkesgruppen bor utanför tätorterna.

Andelen kvinnor och män inom vårdyrken skiljer sig åt mellan stad och landsbygd. Andelen män bland läkarna är 46 procent både i större städer och på landsbygden, däremot är andelen män bland sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden högre i större städer än på landsbygden. I större städer är andelen män bland sjuksköterskorna 13 procent, jämfört med 8 procent på landsbygden. 17 procent av undersköterskorna och vårdbiträdena i större städer är män. Motsvarande andel på landsbygden är 6 procent.

Etiketter