På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-10
Nr 2014:39

Författare

Sinisa Sauli

arbetar med statistik om utbildning och arbete på SCB.

010-479 62 15

ua@scb.se

Therese Karlsson

arbetar med statistik om utbildning och arbete på SCB.

010-479 66 21

ua@scb.se

Över hälften av studenterna vill plugga mer

Under läsåret 2013/14 gick 330 000 elever i gymnasieskolan i Sverige. Cirka 105 000 av dem gick i avgångsklasserna och avslutar därmed sin skolgång i sommar. Närmare 60 procent av dem planerar att snart studera vidare, för andra innebär studenten en start på arbetslivet.

Studentmössor

De flesta svenska gymnasieelever slutför utbildningen med slutbetyg inom loppet av tre år. Det är närmare 7 av 10 som klarar det, och andelen är större bland kvinnorna än bland männen. Hösten 2008 påbörjade närmare 127 000 ungdomar en gymnasie­utbildning. Av dem var det 72 procent av kvinnorna och 66 procent av männen som var färdiga med sina studier inom tre år, alltså vårterminen 2011. Efter fem år, vårterminen 2013, var det 78 procent av alla som började 2008 som hade slutfört sina gymnasiestudier.

Fullföljd gymnasieutbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i årskurs 1 hösten 2008 efter kön. Procent

Stapeldiagram över fullföljd gymnasieutbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i årskurs 1 hösten 2008 efter kön

Föräldrarnas utbildning och om man är född i Sverige eller inte spelar också stor roll för hur gymnasie­studierna går. Bland eleverna som har föräldrar med gymnasial utbildning eller med efter­gymnasial utbildning var det 66 respektive 78 procent som avgick med slutbetyg inom tre år. Elever som har föräldrar med för­gymnasial utbildning gjorde det i betydligt lägre utsträck­ning. 44 procent hade slutfört studierna på samma tid.

Bland eleverna med svensk bakgrund var det 72 procent som slutförde gymnasie­­skolan med slutbetyg inom tre år, jämfört med 50 procent bland elever med utländsk bakgrund.

Fullföljd gymnasieutbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i årskurs 1 hösten 2008 efter föräldrarnas utbildning och svensk/utländsk bakgrund. Procent

Stapeldiagram över fullföljd gymnasieutbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i årskurs 1 hösten 2008 efter föräldrarnas utbildning och svensk/utländsk bakgrund.

En majoritet vill läsa vidare inom tre år

Många av de som tar studenten i år tänker fortsätta studera. Så mycket som 58 procent, planerar att inom tre år påbörja en högskole­utbildning. Det är en högre andel bland kvinnorna, 69 procent jämfört med 48 procent bland männen. Det visar enkät­under­sökningen Gymnasie­ungdomars studie­intresse, som SCB har genomfört bland elever i gymnasie­­skolans avgångsklasser hösten 2013.

Det är av naturliga skäl en högre andel av eleverna från studie­förberedande program som planerar att läsa vidare jämfört med de yrkes­förberedande programmen. På de yrkes­förberedande programmen är köns­skillnaderna ännu tydligare. Där är det nästan tre gånger så vanligt bland kvinnorna som bland männen att planera för fortsatta studier, 38 respektive 14 procent. På de högskole­förberedande programmen är det 85 procent av kvinnorna och 77 procent av männen som vill läsa vidare.

Det gymnasieprogram som har störst andel avgångselever som planerar att läsa vidare är natur­vetenskaps­programmet, med 93 procent. På samhälls­vetenskaps- eller teknik­programmet är motsvarande andel 80-85 procent.

Men alla vill inte plugga vidare. Det är 15 procent av kvinnorna och 34 procent av männen som inte har några planer på högre studier inom tre år. De vanligaste anledningarna är att eleverna vill arbeta istället eller att de är skoltrötta.

Sannolikt kommer cirka en fjärdedel av eleverna att påbörja högskole­studier redan inom ett år. Men alla som tänkt studera gör inte verklighet av sina planer. Tidigare statistik visar att i själva verket är det mindre än hälften som påbörjar en högskole­utbildning inom tre år, 49 procent av kvinnorna och 37 procent av männen.

Påbörjat högskolestudier inom 1-5 år för avgångna från gymnasieskolan 2007/08 efter kön. Procent

Liggande stapeldiagram över de som påbörjat högskolestudier inom 1-5 år för avgångna från gymnasieskolan 2007/08 efter kön

Sju av tio från yrkesprogram arbetar efter tre år

Tre år efter avslutade gymnasiestudier är det dock vanligare att arbeta än att studera. Drygt hälften, 53 procent, av de studenter som gick ut gymnasie­skolan läsåret 2008/09 hade arbete som sin huvudsakliga sysselsättning tre år efter studenten, visar en annan enkätstudie som genomfördes under 2012, Inträdet på arbetsmarknaden.

Det är framför allt gymnasieelever som läst ett yrkesinriktat program som arbetar. Av dem hade sju av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning tre år efter utbildningen. Bland studenterna på studie­förberedande program arbetade bara fyra av tio. I den gruppen var det istället vanligt att studera, särskilt bland kvinnorna.

Utrikes födda personer hade tre år efter gymnasie­skolan arbete i betydligt lägre utsträck­ning än personer födda i Sverige. Endast 35 procent hade arbete som huvudsaklig sysselsättning medan motsvarande siffra för personer födda i Sverige var 54 procent. Personer födda i utlandet är istället i större utsträck­ning högskole­studerande, 37 procent jämfört med 32 procent bland personer födda i Sverige. Personer födda i utlandet är även i större utsträckning arbetslösa enligt samma enkätundersökning. 16 procent jämfört med 6 procent bland personer födda i Sverige.

De yrkesprogram som i störst utsträck­ning leder till arbete tre år efter gymnasie­skolan är fordons­programmet, bygg­programmet och energi­programmet. Där arbetade mer än 80 procent tre år efter avslutade gymnasie­studier. Av de som hade gått ett yrkes­förberedande program hade 56 procent ett arbete helt eller delvis inom sitt yrkesområde. Den bästa matchningen mellan arbete och utbildning hade de som gått bygg­programmet, omvårdnads­programmet och energi­programmet.

Huvudsaklig sysselsättning i april 2012 bland personer som avslutade gymnasieskolan läsåret 2008/2009. Fördelning på programtyp. Procent

Stapeldiagram över huvudsaklig sysselsättning i april 2012 bland personer som avslutade gymnasieskolan läsåret 2008/2009

Etiketter