På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:13

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonom­isk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Fakta

Inkomstmåttet som används är samman­räknad förvärvs­inkomst. Det består av lön, inkomst av närings­verksamhet, sjuk­penning, sjuk­ersättning, föräldra­penning, arbets­marknads­stöd och pension. Kapital­vinster och skatte­fria trans­fereringar räknas inte med.

Parrelation ger högre pension
– men bara för män

De flesta slutar arbeta när de fyller 65 år men det finns skillnader mellan olika grupper i övergången från arbete till pension. Till exempel börjar ensamstående kvinnor ta ut ålderspension tidigare än sammanboende, och personer födda i Sverige tidigare än utrikes födda.

Äldre leende man

När man talar om pensionsålder tänker kanske de allra flesta på att man vid 65 års ålder går från heltids­arbete till en tillvaro helt utan förvärvs­arbete. Så ser det också ut för många men det finns ingen lag­stadgad pensions­ålder i Sverige. Det finns inte heller någon entydig definition av vad det innebär ”att gå i pension”.

Ålderspensionen består i det pensionssystem som infördes 1999 av följande komponenter:

Pensionens olika delar, illustrerad som en triangel

Pensions­myndigheten brukar åskådlig­göra pensions­systemets upp­byggnad med hjälp av en triangel. Av den ålders­pension som 2009 utbetalades till kvinnor i åldrarna 65‑69 år var 69 procent allmän pension, 22 procent tjänste­pension och 9 procent privat pension. Bland män i samma ålders­klass var andelarna 60, 31 respektive 8 procent.

Allmän pension kan tas ut från 61 års ålder och det finns ingen övre ålders­gräns för när man kan börja ta ut den. Tjänste­pension och privat pension kan börja tas ut ännu tidigare. Det är samtidigt fullt möjligt att fortsätta arbeta efter det att man har fyllt 65 år. De allra flesta som gör det har också pension i någon omfattning.

Hur vanligt är det att ta ut pension före det år man fyller 65 år och hur vanligt är det att fortsätta förvärvs­arbeta även efter fyllda 65?

År 2009 hade mer än var tredje 61‑åring ålders­pension i någon omfattning. Andelen var större bland kvinnor, 39 pro­cent mot 34 pro­cent bland män. Skill­naden mellan könen var ungefär lika stor också bland 64‑år­ingar, 64 pro­cent mot 60 pro­cent. Av 61‑år­ingarna hade 7 pro­cent en inkomst som till mer än hälften bestod av ålders­pension och bland 64‑år­ingarna var det 27 pro­cent. Andelen var något större bland män.

Efter 65 år är det fler män än kvinnor som har arbets­inkomster. Av 66‑år­ingarna hade nästan hälften av männen, mot knappt 40 pro­cent av kvinnorna, inkomst av arbete. Skill­naden på ungefär tio pro­cent­enheter består vid 69 år då drygt 30 pro­cent av männen och drygt 20 pro­cent av kvinnorna hade inkomst av arbete.

Det är dock ganska få som förvärvs­arbetar i stor omfattning efter 65 år. Av 66‑år­ingarna var det 10 pro­cent bland kvinnorna och 12 pro­cent bland männen som hade en inkomst som till mer än hälften bestod av arbets­inkomst. Bland 69‑år­ingarna var motsvarande andelar 1 respektive 3 pro­cent.

Samman­boende män har högst pension

Medelbelopp för ålderspension 2009

Linjediagram över medelbelopp för ålderspension per kön och ålder 2009

Samman­boende män har betydligt högre pension än ensam­stående män. Det skiljer 40 000‑50 000 kronor. Bland kvinnor är skill­naden mellan samman­boende och ensam­stående inte alls lika stor. Före 65 år har samman­boende kvinnor något högre belopp än ensam­stående, men efter 65 år är det tvärtom. Män har högre pensions­belopp än kvinnor för alla pensionsslag.

Finns det skill­nader mellan olika grupper när det gäller över­gången från arbete till pension? Ja, ensam­stående kvinnor börjar ta ut pension tidigare än samman­boende kvinnor. Bland män finns inte denna skillnad. När det gäller att fortsätta arbeta efter 65 år är det vanligare bland samman­boende män än bland ensam­stående, däremot vanligare bland ensam­stående kvinnor än bland samman­boende.

Av de utrikes födda hade 55 pro­cent någon form av ålders­pension vid 64 år mot 63 pro­cent av dem födda i Sverige. Samtidigt är andelen som fortsätter att arbeta efter 65 år lägre bland utrikes födda. Av de utrikes födda 66‑år­ingarna var det 31 pro­cent som hade arbets­inkomst jämfört med 44 pro­cent av dem födda i Sverige.

Det finns skillnader också när man jämför olika utbildnings­nivåer. Personer med hög utbildning fortsätter att arbeta i större omfattning än dem med låg utbildning. Bland 66‑år­ingarna hade 56 pro­cent av dem med efter­gymnasial utbildning ­arbets­inkomst mot 35 pro­cent av dem med endast för­gymnasial utbildning.

Ser man till de olika delarna av ålders­pensionen är det större andel kvinnor än män som har tjänste­pension vid 61 år; 25 pro­cent mot 21 pro­cent. Skillnaden består till och med 64 år då 44 pro­cent av kvinnorna och 41 pro­cent av männen har tjänste­pension. Efter 65 år är andelen med tjänste­pension ungefär lika stor bland kvinnor och män, cirka 90 pro­cent.

Vanligare med privat pension bland samman­boende efter 65

Andelen med privat pension 2009

Linjediagram över andelen med privat pension efter ålder och kön 2009

Det är något vanligare att ensam­stående har privat pension vid 61 år. Vid 64 är det ingen skillnad alls. Bland dem som är äldre än 65 år däremot, är det betydligt vanligare bland samman­boende. Skill­naden är större bland män än bland kvinnor.

Andelen med privat pension är ungefär lika stor bland kvinnor och män före 65 år. Vid 61 år har knappt 10 pro­cent privat pension och vid 64 år drygt 15 pro­cent. Vid 65 år är andelen större bland kvinnor, 48 pro­cent mot 41 pro­cent. Skill­naden mellan könen minskar därefter och bland 69‑år­ingar är andelen med privat pension ungefär 40 pro­cent bland både kvinnor och män. Garanti­pension kan utbetalas från och med 65 år och den garanterar en lägsta pensions­nivå för personer som haft låg eller ingen arbets­inkomst. Att ha garanti­pension är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Det beror på att många kvinnor har yrkes­arbetat i mindre omfattning än män och därför haft lägre inkomster. I ålders­intervallet 65–69 år har mer än 40 pro­cent av kvinnorna och knappt 10 pro­cent av männen garanti­pension. Bland ensam­stående män är dock andelen 18 pro­cent.

Etiketter