På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-07-03
Nr 2013:53

Författare

Jahnavi Wallin

arbetar med under­sök­ningen Köp­krafts­pari­teter (PPP).

010-479 42 18

jahnavi.wallin@scb.se

Fakta

Köpkraftspariteter heter på engelska Purchasing Power Parities (PPP) och samordnas internationellt av Eurostat, Förenta nationerna (FN) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Kroatien är sedan 1 juli 2013 medlem i EU. Men eftersom resultaten baseras på 2012 avser EU de dåvarande 27 medlemsländerna.

Polen har de lägsta matpriserna i EU

Norge har Europas högsta mat­priser, tätt följt av Schweiz. Sverige ligger också högt och är fjärde dyrast i Europa, med mat­priser på 24 procent över EU‑snittet. Den billig­aste maten i EU finns i Polen, visar vår samman­ställning.

Kvinna väger tomater på våg i affär

När man står och handlar mat i livsmedels­butiken på utlands­resan blir det tydligt hur priserna skiljer sig åt från de svenska. Men vilka länder har egent­ligen de högsta och lägsta mat­priserna i Europa? Genom att jämföra pris­nivåer på livs­medel för olika europeiska länder kan vi få svar på den frågan. Pris­nivå­erna grundar sig på pris­mät­ningar av livs­medels­produkter, som utfördes förra året i de 27 EU‑länderna och flera andra länder runt om i världen.

I den här jämförelsen har vi valt att titta på de 27 EU‑länderna år 2012, samt Norge, Island och Schweiz. Resultatet visar att de fem nordiska länderna till­sammans med Schweiz och Öster­rike hade de högsta livs­medels­priserna 2012.

Dyrt i norr – billigt i öst

Norge är dyrast med ett prisnivå­index (PNI) för livs­medel och alkohol­fria drycker på 86 procent över genom­snittet för de 27 EU‑länderna. Schweiz är tvåa på 55 procent över, följt av Danmark på 43 procent över genom­snittet för EU‑länderna. Sverige placerar sig på fjärde plats på 24 procent över, och ligger nära Öster­rikes prisnivå på livsmedel (20 procent över snittet).

I diagrammet nedan kan man se hur länderna förhåller sig till varandra. Genom­snittet för de 27 EU‑länderna har index­talet 100. Det innebär att en mat­kasse som i snitt kostar 100 kronor i EU, får en konsument betala 124 kronor för i Sverige.

De lägsta priserna på livsmedel finns i Polen, Rumänien och Bulgarien. Där är pris­nivån mellan 39 och 32 procent lägre än snittet för samtliga EU‑länder. Den polska mat­kassen kostar inte mer än 61 kronor. Även de baltiska länderna samt Tjeckien och Ungern har relativt billig mat. Neder­länderna, Slovenien, Malta, Grekland och Stor­britannien ligger alla väldigt nära genom­snittet för samtliga 27 EU‑länder. I diagrammet har Norge, Schweiz och Island markerats i grått för att visa att det är länder utanför EU som finns med i jämförelsen. Deras värden ingår dock inte i genom­snittet för EU.

Livsmedel och alkoholfria drycker, prisnivåindex för 2012 (EU27=100)

Diagram: Livsmedel och alkoholfria drycker, prisnivåindex för 2012 (EU27=100)

Källa: Eurostat och SCB

Prisnivåindex för 2012 för några olika varugrupper av livsmedel (EU27=100)

Bröd, mjöl och grynerKöttMjölk, ost och ägg
Norge* 183Schweiz* 221Norge* 214
Danmark 159Norge* 179Cypern 141
Schweiz* 148Danmark 132Schweiz* 133
Sverige 135Österrike 132Grekland 132
Österrike 134Luxemburg 129Italien 126
Finland 130Tyskland 128Luxemburg 119
Island* 130Sverige 126Irland 119
Cypern 121Frankrike 123Danmark 117
Luxemburg 117Finland 119Finland 114
Grekland 115Island* 119Malta 113
Italien 114Belgien 118Sverige 112
Spanien 111Nederländerna 117Island* 112
Irland 110Italien 115Belgien 111
Belgien 108Irland 110Storbritannien 107
Frankrike 106EU27 100Portugal 105
Tyskland 104Storbritannien 100Österrike 101
Slovenien 101Slovenien 93Slovenien 101
EU27 100Grekland 91Frankrike 100
Portugal 98Cypern 89EU27 100
Malta 94Spanien 83Slovakien 97
Nederländerna 90Malta 80Lettland 96
Storbritannien 89Estland 79Spanien 95
Estland 84Portugal 75Nederländerna 93
Slovakien 82Lettland 75Rumänien 93
Lettland 80Tjeckien 73Tyskland 92
Litauen 75Ungern 72Bulgarien 92
Tjeckien 74Slovakien 71Tjeckien 91
Ungern 74Litauen 63Litauen 90
Rumänien 63Bulgarien 59Estland 88
Polen 58Rumänien 57Ungern 88
Bulgarien 57Polen 55Polen 63

Källa: Eurostat och SCB

* Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genom­snittet för de 27 EU‑länderna.

Svenska mejeripriser närmare snittet

Sverige är fjärde dyrast när det gäller bröd, mjöl och gryner med ett pris­nivå­index på 35 procent över EU‑snittet. För mjölk, ost och ägg ligger de svenska priserna närmare EU‑snittet.

Norge är dyrast inom varu­grupperna bröd, mjöl och gryner samt mjölk, ost och ägg. För bröd, mjöl och gryner är skill­naden mellan det dyraste och billigaste landet minst, med Norge på 83 procent över och Bulgarien på 43 procent under snittet för de 27 EU‑länderna. Den största pris­skill­naden finns på kött, där Schweiz ligger 121 procent över snittet samtidigt som Polen ligger 45 procent under.

Stora skillnader i alkoholpriser mellan länder

Det är mycket stora pris­skill­nader på alkohol­priser länderna emellan. Norge är dyrast med hela 188 procent över snittet för EU, samtidigt som det billigaste landet, Bulgarien, ligger 33 procent under genom­snittet. Här har ju förstås olika skatte­satser en avgörande betydelse.

Sverige hamnar på femte plats med alkohol­priser på 61 procent över snittet inom EU. Resultaten bygger på pris­mätningar av ett 60‑tal produkt­specifika­tioner av alkohol­haltiga drycker, där varje land samlat in minst en, men oftast flera pris­uppgifter per produkt­specifikation.

Länderna med de högsta och lägsta pris­nivåerna för alkohol­haltiga drycker, 2012, EU27=100

10 dyraste länder,
alkoholpriser
10 billigaste länder,
alkoholpriser
Norge* (288)Bulgarien (67)
Island* (212)Rumänien (75)
Finland (175)Ungern (79)
Irland (162)Tyskland (82)
Sverige (161)Spanien (87)
Storbritannien (143)Frankrike (88)
Danmark (140)Portugal (89)
Grekland (131)Luxemburg (90)
Schweiz* (120)Slovakien (91)
Lettland (111)Polen (93)

Källa: Eurostat och SCB
* Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genom­snittet för de 27 EU‑länderna.

Jämföra lika med lika

Uppgifterna för prisnivåindex bygger på den under­sökning som kallas Köp­krafts­pari­teter, och som genom­förs av SCB och de andra nationella statistik­byråerna i de 27 EU‑länderna samt flera andra länder runt om i världen. Under­sökningen går ut på att man mäter priser på ett flertal olika grupper av både varor och tjänster. För att mäta mat­priserna besöker man butiker och samlar in priser på cirka 450 jäm­för­bara varor.

Exakt vilka varor som ska pris­mätas är bestämt på förhand och noga speci­ficerat för att man verkligen ska jämföra lika med lika. En pris­skillnad mellan länder, för en vara, ska inte kunna bero på skill­nader i produktens kvalitet.

Tanken är att varje land ska prismäta produkter som är jäm­för­bara mellan olika länder, men även till­räckligt många produkter som är typiska för det egna landets konsum­tions­mönster. Länderna behöver inte pris­mäta alla produkter på brutto­listan. Man äter ju olika typer av mat i olika länder och vissa produkter på listan är inte särskilt typiska för Sverige. Ovanliga livs­medels­produkter kan ofta ha ett dyrare pris och kan vara svåra att finna i livs­medels­butikerna. För att få ett rätt­visande resultat, som är repre­senta­tivt för det egna landet, viktas också produkterna utifrån hur vanliga de är i de olika länderna.

Etiketter