På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-10-07
Nr 2015:160

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Utvandring

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man med­delar Skatte­verket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Vid utflytt­ning till ett annat nordiskt land gäller folk­bok­för­ings­reglerna i det land man flyttar till.

Övriga

I artikelns tabeller återfinns posten övriga. Övriga omfattar de länder som inte kommer med på topp­listorna samt ”länderna” obefintlig (OB) och okänt. Skatte­verket följer regel­bundet upp personer vars bosätt­ning har varit okänd (utan känd hemvist). Om dessa personer inte längre anses vistas i landet blir de avregi­strer­ade som ut­vandrade till OB.

Under hösten 2014 påbörjade Skatte­verket ett utökat utred­nings­arbete där personer med upphörda uppe­hålls­till­stånd kontroll­erades. Utvand­ringar till okänt är exempel på avregi­strer­ingar av Skatte­verket på grund av miss­tanke om att personen inte längre vistas i Sverige. Till okänt förs också personer som utvandrar utan att uppge till vilket land de flyttar.

Utvandring 2014

Rekordmånga kvinnor utvandrade under 2014

Utvandringen fortsatte att ligga på en hög nivå under 2014 – totalt utvandrade 51 200 personer från Sverige. När det gällde kvinnorna har aldrig så många utvandrat ett enskilt år. Flest personer flyttade till Norge, som var särskilt populärt hos svenskfödda utvandrare. 

Två kvinnor vid kafédisk.

Totalt utvandrade 51 200 personer under 2014, 27 300 män och 23 900 kvinnor. Så många kvinnor har aldrig utvandrat under något tidigare år. Utvandringen från Sverige har under tre av de senaste fyra åren uppgått till över 51 000 personer, vilket är högre antal än under den stora Amerikautvandringens toppår 1887.

Talen bör dock sättas i relation till dagens folkmängd. År 1887 utgjorde utvandringen en procent av folkmängden, medan den i nuläget uppgår till en halv procent. Och till skillnad från 1800-talets emigranter kommer förmodligen en stor andel av dagens utvandrare att återvända till Sverige.

Antal utvandrare 1880–2014

Linjediagram över antal utvandrare 1880–2014

Var fjärde utvandrade till de nordiska grannländerna

Totalt fanns 164 länder med bland utvandringsländerna. Norge var liksom tidigare under 2000-talet det populäraste landet, och dit flyttade 11 procent av alla utvandrade 2014. Danmark, Storbritannien, USA, Finland och Tyskland var – liksom de varit under de senaste åren – andra vanliga utvandringsländer. För 14 procent av de utvandrade saknades uppgift om utvandringsland.

De vanligaste länderna att utvandra till 2014

Utvandrings-
land
KvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
utvand-
ringen
Norge2 8043 0625 86611,4
Danmark2 0582 1644 2228,2
Storbritannien1 9831 6393 6227,1
USA1 6151 6143 2296,3
Finland1 3011 3132 6145,1
Tyskland1 2251 2302 4554,8
Kina5856951 2802,5
Spanien6046421 2462,4
Indien5097221 2312,4
Irak5216541 1752,3
Övriga10 70213 59524 29747,4
Totalt23 90727 33051 237100

Den största enskilda gruppen i Övriga är okänt land. Se faktaruta för vidare information.

Även om Norge var det populäraste landet, så minskade utvandringen dit med 15 procent mellan 2013 och 2014 Till Spanien ökade utvandringen däremot med 12 procent.

Generellt sett har det under många år varit fler män än kvinnor som utvandrar. Till Storbritannien var dock förra året 55 procent av utvandrarna kvinnor. Sex av tio som utvandrade till Indien var män.

Flertalet Nordenfödda som utvandrade återvände till födelselandet

Återutvandring är ett begrepp som brukar användas för personer som utvandrar efter att någon gång ha invandrat till Sverige. Av den totala utvandringen 2014 var det
35 900 personer eller 70 procent som återutvandrade.

Av de som utvandrade 2014 var majoriteten, 63 procent, födda utomlands. Eftersom alla utrikesfödda någon gång invandrat räknas de alltid som återutvandrare när de lämnar Sverige. Drygt hälften, 54 procent, återutvandrade till födelselandet. Kvinnor och män återvände i ungefär samma omfattning till födelselandet.

För personer som kommit från länder med politiska förföljelser, oroligheter och krig är det naturligtvis inte så vanligt att återutvandra till födelselandet. Till exempel återvände bara 15 procent av återutvandrarna födda i Somalia till födelselandet. Bland personer födda i Norden som utvandrade från Sverige flyttade nästan nio av tio tillbaka till födelselandet.

Andel utvandrare till födelselandet för de vanligaste återutvandrarländerna

Stapeldiagram över andel utvandrare till födelselandet för de vanligaste återutvandrarländerna

Bland de utrikesfödda som inte återvände till hemlandet flyttade var tredje till Storbritannien, Danmark, Norge, Tyskland eller USA.

De som utvandrade och var födda i Finland hade i genomsnitt bott närmare tio år i Sverige sedan de invandrade. Irakfödda utvandrade efter knappt åtta år och födda i Indien lämnade Sverige drygt tre år efter invandringen. Bland de senare fanns säkert en hel del som varit i Sverige för studier.

Norge populärast att utvandra till bland svenskfödda

Av utvandrarna 2014 var 37 procent födda i Sverige. Det mest populära utvandringslandet var Norge, dit drygt 3 600 personer eller 19 procent av alla svenskfödda utvandrare flyttade. Andra vanliga utflyttningsländer var Storbritannien, USA och Danmark.

De vanligaste länderna för svenskfödda att utvandra till 2014

UtvandringslandKvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
utvand-
ringen
Norge1 7271 9033 63018,9
Storbritannien1 1347841 91810,0
USA9429741 91610,0
Danmark8147081 5227,9
Tyskland4084268344,4
Finland3034007033,7
Spanien3453446893,6
Australien3362385743,0
Kina1912784692,4
Frankrike2211653862,0
Övriga2 9013 6196 52034,0
Totalt9 3229 83919 161100

Att vara född i Sverige och återutvandra innebär att personen utvandrat från Sverige, flyttat tillbaka och sedan utvandrat igen. Omkring 4 000 personer eller 21 procent av de svenskfödda utvandrarna var återutvandrare. I genomsnitt hade de varit bosatta i Sverige i drygt sex år sedan senaste invandringen. De vanligaste länderna för svenskfödda återutvandrare att flytta till var Norge, USA och Storbritannien.

Åldern spelade roll för valet av utvandringsland

Valet av utvandringsland skilde sig beroende på ålder, och varierade även mellan utrikes- och svenskfödda i samma åldrar. Mer än var tredje av de svenskfödda utvandrarna i åldern 20-29 år flyttade 2014 till Norge, och även Storbritannien och Danmark var populära länder för denna grupp.

Svenskfödda utvandrare i åldern 30-64 år flyttade i störst utsträckning till Norge, USA och Storbritannien. Utrikesfödda utvandrare i åldersgrupperna 20-29 år och 30-64 år hade inte i samma utsträckning några tydliga ”favoritländer”, men det vanligaste landet att utvandra till var Danmark.

Personer i pensionsåldern födda i Sverige som utvandrade 2014 flyttade gärna söderut till solen och värmen. De vanligaste utvandringsländerna bland svenskfödda personer 65 år eller äldre var Spanien, Portugal, Thailand och Frankrike. Till dessa länder flyttade hälften av alla. Bland utrikesfödda i samma ålder var Finland, Norge och Danmark de vanligaste länderna att utvandra till.

De vanligaste länderna för utrikes- och svenskfödda att utvandra till efter ålder 2014

20-29 år
UtrikesföddaSvenskfödda
UtvandringslandAntalAndelUtvandringslandAntalAndel
Danmark85010,3Norge2 15535,8
Norge6788,2Storbritannien76012,6
Finland6578,0Danmark66011,0
Tyskland4004,9USA4287,1
Storbritannien3844,7Finland2414,0
Övriga5 25963,9Övriga1 77829,5
Totalt8 228100Totalt6 022100
30-64 år
UtrikesföddaSvenskfödda
UtvandringslandAntalAndelUtvandringslandAntalAndel
Danmark1 4147,8Norge86013,7
Norge1 1216,2USA80912,9
Storbritannien9835,4Storbritannien5418,6
Tyskland8934,9Spanien3094,9
Finland8064,5Danmark2764,4
Övriga12 82871,1Övriga3 48855,5
Totalt18 045100Totalt6 283100
65- år
UtrikesföddaSvenskfödda
UtvandringslandAntalAndelUtvandringslandAntalAndel
Finland21415,0Spanien9219,8
Norge18312,9Portugal5912,7
Danmark1299,1Thailand5111,0
Tyskland765,3Frankrike347,3
Spanien574,0USA275,8
Övriga76453,7Övriga20143,3
Totalt1 423100Totalt464100
Etiketter