På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-11-03
Nr 2016:69

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

För att räknas som invandrare i SCB:s statistik krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige minst tolv månader, samt har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och folkbokför sig i landet. Asylsökande ingår inte i statistiken, det är först när de folkbokförs som de räknas som invandrade. Många av de som sökte asyl i Sverige 2015 har ännu inte fått något beslut och ingår därför inte i statistiken. De nordiska medborgarna har fri uppehållsrätt i landet och behöver därför inget tillstånd för att flytta hit. Även svenska medborgare som tidigare utvandrat från Sverige för att sedan flytta tillbaka räknas som invandrare.

Invandring och utvandring 2015

Rekordstor invandring under 2015

De senaste åren har invandringen ökat och under förra året var den historiskt hög. Främst berodde detta på oroligheterna i Syrien. Även utvandringen var hög under 2015. Totalt utvandrade över 55 000 personer - fler än under den stora Amerikautvandringens toppår på 1800-talet.

Kvinna med barn i famnen

Totalt invandrade 134 240 personer till Sverige, vilket är en ökning med 5,7 procent jämfört med året innan då 126 966 personer flyttade hit. Det är oftast fler män än kvinnor som invandrar, så även förra året. Av de som invandrade under 2015 var 73 599 män (55 procent) och 60 641 kvinnor (45 procent).

Flest invandrare bosätter sig i någon av de tre storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Ljusnarsbergs kommun är den kommun som under 2015 tagit emot flest invandrare i förhållande till sin folkmängd, 384 personer vilket motsvarar 7,8 procent av befolkningen. Norberg (345 personer) och Uppvidinge (550 personer) kommer därefter med 5,9 procent vardera.

Den svenska folkmängden ökade med 103 662 personer under 2015. Av folkökningen kan 77 procent förklaras av invandringsöverskottet och 23 procent av födelseöverskottet.

Högre invandring än utvandring sedan 1974

Invandringsöverskott är ett demografiskt mått som visar skillnaden mellan invandring och utvandring. Ett land med fler invandrare än utvandrare kallas ett invandringsland. I det omvända förhållandet är det ett utvandringsland.

Alla år sedan 1974 har Sverige haft större invandring än utvandring, och förra året gick det mer än två invandrare på varje utvandrare. Totalt utvandrade 55 830 personer, vilket betyder att invandringsöverskottet var 78 410 personer. Bland personer födda i Sverige var det knappt 4 000 fler utvandrare än invandrare. Personer födda i Sverige som utvandrat från Sverige och sedan flyttat tillbaka räknas som invandrare.

Invandring, utvandring och invandringsöverskott 1965–2015

Diagram Invandring, utvandring och invandringsöverskott 1965–2015

I diagrammet ovan syns flera perioder med stor invandring under de senaste 50 åren. Vid slutet av 1960-talet hade Sverige en stor arbetskraftsinvandring, främst från Finland. De senaste decennierna har Sveriges invandring främst påverkats av oroligheter i vår omvärld. I början av 1990-talet ser vi en topp i diagrammet som beror på kriget i forna Jugoslavien då många flydde till Sverige. Under den senaste tioårsperioden har oroligheter i Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien lett till stor flykting- och anhöriginvandring.

Största invandringsgruppen kommer från Syrien

Bland de invandrade under 2015 fanns cirka 180 födelseländer representerade. Vanligen är den största invandrargruppen svenskfödda personer som återvänt efter en tids vistelse utomlands, men under 2014 och 2015 utgjorde personer födda i Syrien den största invandrargruppen. Närmare var fjärde invandrare under förra året var född i Syrien.

Invandring till Sverige 2015 och 2014 efter de vanligaste födelseländerna för de invandrade 2015

RangFödelselandAntal
invandringar

Procentuell

Rang
20152014förändring2014
Totalt1342401269666.
1Syrien305902611317(1)
2Sverige1458015194-4(2)
3Eritrea6838532228(3)
4Polen559651389(4)
5Irak4082339120(7)
6Indien3601306917(8)
7Somalia35314372-19(5)
8Afghanistan29743436-13(6)
9Finland273325736(9)
10Kina25342572-1(10)
11Tyskland242823115(12)
12Rumänien2305199016(14)
13Iran20542489-17(11)
14Norge19982041-2(13)
15Danmark185317764(16)
16Storbritannien
och Nordirland
18131966-8(15)
17USA15651758-11(17)
18Turkiet149514364(19)
19Thailand14811757-16(18)
20Grekland125212431(21)
Övriga länder38937370195.

En jämförelse mellan de 20 vanligaste födelseländerna bland de invandrade under åren 2014 och 2015 visar att invandringen av Syrienfödda ökade med 17 procent. Den största ökningen mellan åren har Eritrea som ökade med 28 procent följt av personer födda i Irak som ökade med 20 procent. Den födelselandgrupp som minskade mest bland invandrarna var personer födda i Somalia, såväl antals- som andelsmässigt, -19 procent eller 841 personer.

Utvandringen fortsätter att öka

Utvandringen var fortsatt hög under förra året. Totalt utvandrade 55 830 personer från Sverige, vilket var 4 593 fler personer än under året innan. Som vanligt var det fler män än kvinnor som utvandrade, 30 473 män och 25 357 kvinnor. Sedan 1964 har det aldrig utvandrat fler kvinnor än män under ett år.
En anledning till den ökade utvandringen är att Skatteverket sedan hösten 2014 avregistrerat personer i folkbokföringsregistret som man har skäl att tro inte längre befinner sig i landet. Antalet utvandrare till ett okänt land ökade till nästan 10 500 personer jämfört med knappt 6 000 under 2014, även det en förhållandevis hög siffra jämfört med tidigare år. Detta påverkar jämförelsen av utvandringen mellan olika år.

Utvandringen från Sverige har under fyra av de senaste fem åren uppgått till över 51 000 personer, vilket är fler än under den stora Amerikautvandringens toppår 1887. Statistiken måste dock sättas i relation till folkmängden. År 1887 utgjorde utvandringen en procent av folkmängden, medan den i nuläget uppgår till en halv procent. Eftersom den temporära migrationen är större idag än på 1800-talet kan man förvänta sig att en större andel av dagens svenska emigranter kommer att återvända till Sverige.

Antal utvandrare 1880–2015
Antal utvandrare 1880–2015

Utvandringen till Norge minskar men är fortfarande vanligast

Totalt fanns 160 länder med bland utvandringsländerna. Norge var liksom tidigare under 2000-talet det populäraste landet att flytta till, även om utvandringen dit har minskat under de senaste fyra åren. Storbritannien, Danmark, USA, Tyskland och Finland är – liksom de varit under de senaste åren – andra vanliga utvandringsländer.

Var femte utvandrade till något av de nordiska grannländerna Norge, Finland och Danmark. Det är färre än under 2014 då var fjärde som utvandrade flyttade dit.

De vanligaste länderna att utvandra till 2015

KvinnorMänToalt
Norge239726765073
Storbritannien och Nordirland203317403773
Danmark183719263763
USA165118003451
Tyskland125612942550
Finland124812392487
Spanien7167871503
Indien5259171442
Kina5766891265
Polen5016761177

Till Spanien har utvandringen ökat sex av de senaste sju åren och under 2015 var ökningen 20 procent jämfört med 2014. Det land som hade den högsta procentuella ökning mellan 2014 och 2015 var Tjeckien, dit 209 personer utvandrade vilket är en ökning med nästan 60 procent.

Sedan 1964 har fler män än kvinnor utvandrat. Till Storbritannien var dock förra året 54 procent av utvandrarna kvinnor. Sex av tio som utvandrade till Indien var män.

De flesta som utvandrade till Norge, Storbritannien, USA och Spanien var personer födda i Sverige. Till Indien, Kina och Finland var däremot de flesta utvandrarna personer som återvände till sitt födelseland. Om man exkluderar utvandring av svenskfödda och utvandring till följd av Skatteverkets avregistrering så flyttade 7 av 10 till sitt födelseland. Särskilt vanligt var det för personer födda i Norge, Finland och Danmark. För personer födda i Irak var det knappt hälften som återvände till födelselandet.

Åldern spelade roll för valet av utvandringsland

Långväga flyttningar sker ofta när man är mellan 20 och 40 år. Det gäller både flyttningar inom Sverige och över landsgränsen. Under 2015 var nästan sex av tio utvandrare mellan 20 och 40 år. Valet av utvandringsland skilde sig beroende på ålder, och varierade även mellan utrikes- och svenskfödda i samma åldrar. Mer än var femte av de svenskfödda utvandrarna i åldern 20–64 år flyttade 2015 till Norge, andra populära länder för denna grupp var Storbritannien och USA.

Ju äldre man blir desto mindre benägen förefaller man vara att göra långväga flyttningar. Under 2015 var endast 4 procent av alla utvandrare 65 år eller äldre. Personer i pensionsåldern som är födda i Sverige och utvandrade 2015 flyttade gärna söderut till solen och värmen. De vanligaste utvandringsländerna i denna grupp var Spanien, Portugal, Thailand och Frankrike. Till dessa länder flyttade mer än hälften av alla som utvandrade. Bland utrikesfödda i samma ålder var Finland, Norge och Danmark de vanligaste länderna att utvandra till, och de återvände i dessa fall till sina födelseländer.

De vanligaste länderna för utrikes- och svenskfödda att utvandra till efter ålder 2015

20-64 år
Utrikes födda Svenskfödda
UtvandringslandAntalAndelUtvandringslandAntalAndel
Danmark19636,3Norge251620,9
Norge16615,3Storbritannien
och Nordirland
142411,8
Storbritannien
och Nordirland
14414,6USA122510,2
Tyskland14254,6Danmark9738,1
Finland13694,4Spanien4733,9
Övriga2337074,8Övriga542645,1
Totalt31229100Totalt12037100
64+ år
Utrikes födda Svenskfödda
UtvandringslandAntalAndelUtvandringslandAntalAndel
Finland22714,2Spanien13024,7
Norge19212Portugal6412,2
Danmark1428,9Thailand5610,6
Tyskland976,1Frankrike387,2
Spanien855,3USA346,5
Övriga85153,4Övriga20438,8
Totalt1594100Totalt526100
Etiketter