På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-03
Nr 2015:93

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Fakta

Allmän pension

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Den allmänna pensionen grundas på alla inkomster man betalar skatt för. Även de som inte har arbetat eller som har arbetat i liten omfatt­ning får pension. Om de inte själva har arbetat ihop till pensionen får de garanti­pension så att de når upp till en viss lägsta­nivå. År 2013 låg det lägsta årliga pensions­beloppet för en pensionär som varit bosatt i Sverige i minst 40 år på cirka 85 000 kronor.

Tjänstepension

Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektiv­avtal mellan arbets­givare och fack (avtals­pension) eller på ett individ­uellt avtal mellan arbets­givare och arbets­tagare. De flesta har en tjänste­pension via jobbet och det är arbets­givaren som betalar för tjänste­pensionen. År 2013 hade 88 procent av personer som var 65 år eller äldre har någon form av tjänste­pension.

Privat pension

Privat pension är en pension som en person själv sparar till, antingen som en pensions­för­säk­ring eller som ett individ­uellt pensions­sparande. 28 procent av personer som var 65 år eller äldre hade inkomster från privat pensions­sparande under 2013.

Så mycket inkomst kvar i pension

Vid 73 års ålder hade en person född 1940 i genomsnitt två tredjedelar av sin tidigare inkomst i pension. De som tidigare haft höga inkomster har en lägre andel av sin tidigare inkomst i pension. Tidigare låginkomsttagare har däremot de lägsta pensionerna räknat i kronor.

Äldre kvinna med solhatt

Hur stor inkomsten är efter 65 års ålder har stor betydelse för hur livet som pensionär ser ut. Från Pensionsmyndigheten kommer prognoser för vår framtida pension. Men hur ser det ut i dag för personer som har passerat 65 år? Hur stor är deras inkomst i förhållande till den inkomst de hade innan de slutade förvärvsarbeta?

Vi har i den här artikeln valt att redovisa uppgifter om en enskild åldersgrupp, nämligen personer födda 1940. Hur stor var deras inkomst innan de gick i pension, hur stor var den då de var 68 år och hur stor var den 2013 då de var 73 år? Artikeln ger alltså ingen heltäckande bild av pensionens storlek för alla åldersgrupper.

Två tredjedelar av tidigare inkomst i pension

Andel av inkomsten innan pension som personer hade vid 68 respektive 73 års ålder. Personer födda 1940

Diagram: Två tredjedelar av tidigare inkomst i pension

Vid 68 års ålder hade personer födda 1940 i genomsnitt 73 procent av sin tidigare inkomst i pension. Vid 73 års ålder var andelen 67 procent.

Att fastställa inkomsten före pension är lite problematiskt eftersom vissa arbetar heltid fram till sin 65-årsdag eller ännu längre, medan andra arbetar mindre än tidigare eller inte arbetar alls de sista åren före 65 år. Som inkomst före pension har vi därför valt den högsta inkomst varje person hade i åldrarna 58–64 år.

Vid 68 års ålder har de flesta slutat förvärvsarbeta och många har pension som inkluderar betydande delar tjänstepension och privat pension från pensionssparande. Vid 73 års ålder har tjänstepensionens och den privata pensionens betydelse minskat för de flesta och de befinner sig på den inkomstnivå som de kommer att göra resten av livet.

När personer födda 1940 var 68 år låg medianvärdet för deras sammanräknade förvärvsinkomst på 73 procent av den inkomst de hade innan de gick i pension. Vid 73 års ålder hade denna andel minskat till 67 procent.

Hur stor inkomsten är efter 65 års ålder beror mycket på om man har tjänstepension och privat pension. Vi kan dela in pensionärerna i fyra grupper. De som har

  1. bara allmän pension
  2. allmän pension och tjänstepension
  3. allmän pension och privat pension
  4. allmän pension, tjänstepension och privat pension.

De flesta har tjänstepension

Antal personer födda 1940 med olika kombinationer av pension vid 68 respektive 73 års ålder

Diagram

Bland personer födda 1940 är det vanligast att ha allmän pension och tjänstepension. Näst vanligast är att ha både allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Nära 250 000 i inkomst för de med både tjänste- och privat pension

Medianinkomst i kronor vid 68 och 73 års ålder för personer födda 1940

Diagram: Nära 250 000 i inkomst för de med både tjänste-  och privat pension
Inkomsterna skiljer sig åt mellan olika grupper av pensionärer. Vid 73 års ålder var inkomsten för de med endast allmän pension 95 000 kronor, eller 7 900 kronor per månad. För dem med både allmän pension, tjänstepension och privat pension var motsvarande belopp 248 000, eller 20 700 kronor per månad.


Det är vanligast att ha allmän pension och tjänstepension. Det hade 48 procent av personer födda 1940 vid 68 års ålder. Bland dem låg inkomsten i snitt på 70 procent av inkomsten före pension. Vid 73 års ålder hade andelen sjunkit till 66 procent. Medianinkomsten 2013, då de var 73 år, var 178 000 kronor.

Den näst största gruppen, 43 procent, var de som utöver den allmänna pensionen hade både tjänstepension och privat pension. Här låg motsvarande andelar på 77 respektive 72 procent och medianbeloppet 2013 på 248 000 kronor.

Det var relativt få, ungefär 7 procent, som vid 68 års ålder bara hade allmän pension. De hade då i snitt 85 procent av sin tidigare inkomst. När de var 73 år låg andelen på 88 procent. Det är en relativt hög andel, men många av dem hade mycket låg inkomst före pensionsåldern och de tillhör dem som har lägst inkomst som pensionärer. Medianinkomsten för dem var vid 73 års ålder 95 000 kronor.

citat

Det är ännu färre som har allmän pension och privat pension. Tillsammans utgjorde de 3 procent av gruppen 2008. Vid 68 års ålder hade de i snitt 89 procent av sin tidigare inkomst och vid 73 års ålder låg andelen på 78 procent. Medianbeloppet för dem var 190 000 kronor 2013.

För de flesta är inkomsten som pensionär lägre än den inkomst de hade innan de gick i pension, men det gäller inte alla. Ungefär 18 procent av personer födda 1940 hade högre inkomst när de var 68 år än de hade innan de gick i pension, räknat i fasta priser. Vid 73 års ålder var denna andel 13 procent. Många av dem som hade högre inkomst vid 68 respektive 73 års ålder än de hade före pensionsåldern saknade antingen inkomst eller hade mycket låg inkomst tidigare.

citat

Av den femtedel som hade lägst inkomst innan pensionen hade nästan hälften, 45 procent, högre inkomst vid 68 års ålder än före pension. I övriga inkomstgrupper var det drygt 10 procent som hade högre inkomst som pensionär än tidigare. Vid 73 års ålder hade andelen minskat till ungefär 5 procent för de övriga, men låg kvar på ungefär samma nivå för dem som hade lägst inkomst.

De med låg inkomst får en stor andel av inkomsten i pension – tvärtom för de med hög inkomst

Inkomsten för personer födda 1940 vid 68 års ålder som andel av tidigare inkomst

Andel i olika intervall vid 68 år

Inkomst
innan
pension
0–
59,9
60–
69,9
70–
89,9
90–Samt-
liga
Kvintil 1*4,97,530,157,4100
Kvintil 2142440,321,8100
Kvintil 317,427,238,117,3100
Kvintil 421,125,934,318,7100
Kvintil 5**30,819,131,119100
Samtliga17,620,834,826,9100

* Av dem med lägst inkomst innan pension hade nära sex av tio minst 90 procent av sin tidigare inkomst vid 68 års ålder. I gruppen med högst inkomst är det ungefär två av tio.

Inkomsten för personer födda 1940 vid 73 års ålder som andel av tidigare inkomst

Andel i olika intervall vid 73 år

Inkomst
innan
pension
0–
59,9
60–
69,9
70–
89,9
90–Samt-
liga
Kvintil 1*68,130,455,5100
Kvintil 219,529,237,413,9100
Kvintil 328,234,529,57,8100
Kvintil 436,13421,58,4100
Kvintil 5**50,421,819,38,4100
Samtliga2825,527,618,8100

* Av dem med högst inkomst innan pension hade varannan person mindre än 60 procent av sin tidigare inkomst vid 73 års ålder.

NOT: *den femtedel som hade lägst inkomst innan pension. **den femtedel som hade högst inkomst innan pension. (gäller båda tabellerna)

De som hade låg inkomst innan pensionen har också de lägsta inkomsterna som pensionärer. Men det är de personer som hade högst inkomst före pension som fått störst sänkning av inkomsten. Den femtedel som hade högst inkomst före pensionsåldern hade 2013 en inkomst som i snitt låg på 62 procent av den inkomst de hade tidigare.

citat

Vi kan alltså konstatera att 2013 hade en 73-åring i snitt en inkomst som låg på två tredjedelar av den inkomst hon eller han hade före pension, men att det finns grupper som avviker markant från detta mönster. Vi har tidigare nämnt personer med inga eller mycket låga inkomster och personer med mycket höga inkomster, men det finns fler exempel:

  1. De som inte arbetade åren före pension utan istället hade ersättningar i form av till exempel sjukersättning, sjukpenning och a-kassa. Den här gruppen kan ha en pension som inte avviker så mycket från de inkomster de hade före pension.
  2. De som har bott kort tid i Sverige. Det krävs att man har bott minst 40 år i Sverige för att få full garantipension. Denna grupp kan ha förhållandevis låg pension i förhållande till inkomsten före pension.
  3. De som fortsätter att förvärvsarbeta som 68-åringar och till och med som 73-åringar. Denna grupp kan ha relativt hög inkomst de här åren.

Vill man renodla analysen ytterligare kan man jämföra den rena pensionens storlek med den inkomst av arbete man hade före pension. Då kan vi jämföra vissa av de resultat vi hittills har redovisat med resultaten för den grupp som hade förvärvsinkomst (utan inslag av förtidspension, arbetsmarknadsersättning eller pension) före pension, som vid 68 respektive 73 års ålder inte hade inkomster av arbete och som hade bott i Sverige i minst 40 år. Den stora skillnaden är att det i den avgränsade gruppen är en mindre andel som har 90 procent eller mer av sin tidigare inkomst i pension. Vid 68 års ålder var det 12 procent mot 27 procent i hela populationen.

Etiketter