På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:8

Författare

Andreas Raneke

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se

Fakta

Med barn vars föräldrar separerat menas här barn som är folk­bok­förda på samma adress som en av sina bio­logiska för­äldrar, det vill säga de är hemma­boende. Den från­levande för­äldern är folk­bok­förd på en annan adress. I de allra flesta fall beror det på en separa­tion mellan för­äldrarna, men det kan också bero på att en för­älder t.ex. arbetar och är folk­bok­förd på en annan ort. Om data saknas för en eller båda för­äldrarna ingår barnet inte i studien. Det gäller främst barn vars för­äldrar bor utom­lands, vilket är vanligast bland barn med utländsk bak­grund.

Separerade föräldrar bor närmare varandra

Att föräldrar efter en separation fortsätter att bo nära varandra kan ge barnet större möjligheter att umgås regel­bundet med båda föräldrarna. Sedan 1990 har en allt större andel barn sin från­levande förälder på nära avstånd.

Barn sitter skrattande på mammans axlar

Nästan tre av fyra barn i Sverige bor med båda sina ursprungliga för­äld­rar. Om ett barn inte bor med båda för­äld­rarna beror det oftast på att för­äld­rarna har separerat, men det kan även vara så att en för­äld­er har avlidit eller aldrig funnits med i bilden över­huvud­taget. Andelen barn under 18 år som inte bodde med båda sina ur­sprung­liga för­äld­rar på grund av skils­mässa eller separa­tion var i början av 1990‑talet knappt 16 procent av alla barn medan mot­svarande andel år 2009 var 18 procent.

Allt fler frånlevande för­äld­rar bor nära sitt barn

Avstånd i kilometer till frånlevande för­äld­er efter folk­bokföring hos mamman eller pappan, 1990 och 2009

Fraktionsstapeldiagram över avstånd i kilometer till frånlevande för­äld­er efter folk­bokföring hos mamman eller pappan, 1990 och 2009

Det är vanligare idag jämfört med år 1990 att barn har den för­äld­er de inte bor med inom 5 kilo­meters avstånd.

En för­äld­er som inte är folk­bok­förd på samma adress som sitt barn kallar vi här för från­levande.

Det är absolut vanligast att barn med separerade för­äld­rar är folk­bok­förda hos sin mamma, 1990 gällde det närmare 90 procent. Nästan tjugo år senare har andelen sjunkit till drygt 80 procent. Det är alltså fler barn som är folk­bok­förda hos sin pappa idag. Ökningen beror mesta­dels på att det blivit vanligare för flickor att bo hos sin pappa efter för­äld­rarna har separerat. Det faktiska boendet behöver inte vara detsamma som där man är folk­bok­förd, men här menas folk­bok­föring när boende nämns.

För att ett barn ska ha möjlighet att regel­bundet träffa båda sina för­äld­rar är det en fördel om för­äld­rarna bor nära varandra. En relativt stor andel barn har också sin från­levande för­äld­er boende nära. År 1990 hade 37 procent av de barn som var folk­bok­förda hos sin mamma sin pappa boende mindre än 5 kilo­meter bort. En ungefär lika stor andel pappor bodde på 5‑50 kilo­meters avstånd. Andelen pappor som bodde mer än 5 mil från sitt barn var 24 procent. Tjugo år senare har andelen pappor som bor inom 5 kilo­meter ökat från 37 till 45 procent. Det är andelen från­levande pappor folk­bok­förda mer än 5 mil bort som har minskat.

Om vi i stället tittar på de barn som är folk­bok­förda hos sin pappa kan vi se en liknande utveckling i avståndet till de från­levande mammorna. Det är dock en något större andel från­levande mammor som bor nära sitt barn jämfört med papporna. Nästan 50 procent av de från­levande mammorna är folk­bok­förda inom 5 kilometer från sitt barn. Det är inga större skillnader mellan pojkar och flickor i hur stort avståndet är till den för­äld­er de inte är folk­bok­förda hos.

Avstånd till frånlevande för­äld­er bland yngre barn

Avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter barnets ålder, 1990 och 2009

Fraktionsstapeldiagram över avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter barnets ålder, 1990 och 2009

Andelen barn som bor med sin pappa ökar med barnets ålder. Det gällde år 1990 såväl som idag. Där­emot bor de yngsta barnen i större utsträckning hos sin pappa idag än för tjugo år sedan. År 1990 bodde 5 procent av barnen i åldern 1‑5 år hos sin pappa. År 2009 hade andelen ökat till 14 procent.

De yngsta barnen har sin från­levande för­äld­er närmare än äldre barn. Det är dock fram­för­allt bland äldre barn som det skett en förändring, då fler barn idag har sin från­levande för­äld­er inom 5 kilo­meter.

Avstånd till frånlevande för­äld­er bland barn med utländsk bakgrund

Avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter svensk eller utländsk bak­grund, 1990 och 2009

Fraktionsstapeldiagram över avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter svensk eller utländsk bak­grund, 1990 och 2009

Under de senaste 20 åren har det blivit vanligare för barn med svensk bak­grund att bo med sin pappa efter en separation, från drygt 10 procent år 1990 till knappt 20 procent år 2009. För barn med utländsk bak­grund har det där­emot inte skett någon större förändring. Omkring 10 procent av dessa barn bodde hos sin pappa såväl år 1990 som år 2009. Barn med utländsk bak­grund har i större ut­sträck­ning än barn med svensk bak­grund kort avstånd till den för­äld­er de inte bor med. Drygt hälften av alla barn med utländsk bak­grund hade sin från­levande för­äld­er inom 5 kilo­meters avstånd år 2009 medan mot­svarande för barn med svensk bak­grund var omkring 40 procent.

Medan det för barn med svensk bak­grund är en större andel som har nära till sin mamma än till sin pappa så ­före­kommer inga direkta skillnader för barn med utländsk bak­grund. Att barn med utländsk bak­grund har sina från­levande för­äld­rar närmare än barn med svensk bak­grund beror förmod­ligen till stor del på att fler barn med utländsk bak­grund bor i Stock­holm, Malmö, Göte­borg eller någon annan större stad. Barn i större städer bor i allmänhet närmare sin från­levande för­äld­er än vad man gör i övriga delar av landet.

Avstånd till frånlevande för­äld­er bland barn i storstäder och förorter

Avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter kommun­grupp, 1990 och 2009

Fraktionsstapeldiagram över avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter kommun­grupp, 1990 och 2009

90 procent av barnen med separerade för­äld­rar bodde inom 5 mil från den för­äld­er de inte bodde med år 2009. För barn i gles­bygds­kommuner var mot­svarande andel knappt 80 procent. Barn i gles­bygd har i genom­snitt längre till sin från­levande för­äld­er. Andelen som har för­äld­ern inom 5 mil har dock ökat från 66 till 76 procent sedan 1990. Barn i gles­bygds­kommuner bor med sin pappa i större ut­sträck­ning än barn i andra kommun­grupper.

I linje med att en större andel från­levande för­äld­rar idag bor nära barnet så bor numera allt fler från­levande för­äld­rar i samma kommun som barnet. År 1990 bodde knappt 55 procent av de från­levande för­äld­rarna i samma kommun, jämfört med 65 procent år 2009.

Avstånd till frånlevande för­äld­er bland barn med hög­utbildade för­äld­rar

Avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter för­äld­rarnas utbildnings­nivå, 1990 och 2009

Fraktionsstapeldiagram över avstånd i kilometer till från­levande för­äld­er efter för­äld­rarnas utbildnings­nivå, 1990 och 2009

Avståndet till den från­levande för­äld­ern kan även hänga samman med för­äld­erns utbildnings­nivå. År 1990 förekom inga större skillnader i vilket avstånd barnen hade till sin från­levande för­äld­er beroende på för­äld­erns utbildnings­nivå. Tjugo år senare har där­emot en större andel barn vars för­äld­rar har efter­gymnasial utbildning sin från­levande för­äld­er inom 5 kilo­meter jämfört med barn vars för­äld­rar har högst gymnasial utbildning. Något som troligen beror på att det är vanligare bland hög­utbildade att bo i stor­stads­områden. Det är fram­för­allt andelen från­levande för­äld­rar med efter­gymnasial utbildning som bor längre bort än 5 mil som har minskat.

Om för­äld­rarna bor nära varandra blir det lättare för dem att ta ett större gemen­samt ansvar för barnen. Bland annat har det under de senaste 20 åren blivit vanligare att barnet efter en separation bor halva tiden hos vardera för­äld­ern. I SCB:s Under­sökningar av levnads­för­hållanden (ULF) 1992/93 uppgav 4 procent att barnen bodde lika mycket hos båda för­äld­rarna medan mot­svarande andel 2008/09 var omkring 20 procent. Detta tillsammans med att en högre andel från­levande för­äld­rar bor närmare idag än för 20 år sedan ger barnet större möjligheter att ha en god och nära kontakt med båda sina för­äld­rar.

Nära till mamma och pappa

Ungefär 390 000 barn har en av sina för­äld­rar folk­bok­förda på en annan adress än där barnet bor. De kallas här för från­levande för­äld­rar.

I hela landet har 45 procent av barnen sin från­levande för­äld­er inom 5 kilo­meters avstånd. Det finns dock stora skillnader mellan olika kommuner.

Det är vanligt att barn i området kring Mälar­dalen och de centrala delarna av stor­stads­regionerna har sin för­äld­er boende nära. Det gäller även barn i Kiruna och Gällivare. Högst andel som har sin från­levande för­äld­er nära finns i Malmö, Kiruna och Hofors. Där har mer än sex av tio barn sin från­levande för­äld­er inom 5 kilo­meter.

I Västerbotten och Jämtland finns flera kommuner där få barn har sin från­levande för­äld­er på nära avstånd. Låga andelar finns i bland annat Bjurholm och Ydre.

Andel barn med separerade för­äld­rar där den från­varande för­äld­ern bor inom 5 km (procent)

Tematisk Sverigekarta över andel barn med separerade för­äld­rar där den från­varande för­äld­ern bor inom 5 km per kommun

Etiketter